تعریف تهاتر در قوانین

                                                                                                               بسمه تعالی

                                                                                                    قرارداد مشارکت در ساخت

این قرارداد فی مابین طرفین ذیل در تاریخ ……………………………. در محل ملک موضوع قرارداد به شرح آتی منعقد گردید و تمامی مواد و تبصره های ذکر شده برای طرفین لازم الاجراست :
ماده ۱ – طرفین قرارداد
طرف اول قرارداد :
۱- آقای (م ا) فرزند ع به شماره شناسنامه و کد ملی ….. صادره از تهران طبق سند وکالت نامه به شماره ….. مورخه ۰۷/۰۹/۱۳۹۷ طبق سند مالکیت چاپی به شماره…… بعنوان مالک ۳ دانگ از ۶ دانگ عرصه و اعیان با پلاک ثبتی …. به مساحت ۵/۴۲ متر واقع در آدرس : تهران – خ مسیل باختر– کوچه شمشاد –پلاک ۰۰ – تلفن ……….. که از این پس بعنوان مالکین نامیده میشود.
۲- آقای (ع ا) فرزند (ا) به شماره شناسنامه و کدملی ……… صادره از تهران طبق سند مالکیت به شماره چاپی …… مالک سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان با پلاک ثبتی به مساحت ۵/۴۲ متر واقع در آدرس :تهران – مسیل باختر – بن بست شمشاد پلاک ۰۰ – تلفن ……….. که از این پس بعنوان مالکین نامیده میشود .
۳- (ع ا ه )فرزند ح به کدملی……متولد ۱۲/۰۸/۱۳۴۳ تلفن ………….
۴- (غ ه)فرزند ح به کدملی……. متولد ۲۳/۰۳/۱۳۵۲ تلفن ………….
۵- (ف ه) فرزند ح به کدملی……. متولد ۲۴/۱۱/۱۳۴۹ تلفن ………….
۶- (آ ه) فرزند ح به کدملی……. متولد ۲۰/۰۱/۱۳۳۷ تلفن ………….
۷- (م ه) فرزند ح به کدملی……. متولد ۰۶/۰۷/۱۳۴۰ تلفن :…………
۸- (ف ه) فرزند ح به کدملی……. متولد ۰۱/۰۶/۱۳۴۰ تلفن :…………
۹- (س ا)فرزند م به کدملی…… متولد ۱۲/۰۴/۱۳۱۵ تلفن :…………
همگی از بند ۳ الی ۹ وراث مرحوم (ح ه) طبق سند مالکیت به شماره چاپی …..بعنوان مالکین ۶ دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ../…به مساحت ۷۵ متر بخش ۱۱ تهران واقع در آدرس : تهران – مسیل باختر– بن بست شمشاد پلاک۰۰ – ……….. که از این پس بعنوان مالکین نامیده میشود و ضمناً مالکین پلاک…/…. آقای (ع ا ه )را بعنوان نماینده جهت پیگیری و هماهنگی کارهای مربوط به این قرارداد را به سازنده معرفی نمودند .

طرف دوم قرارداد :
آقای (م ب )فرزند( م) به شماره شناسنامه … و کدملی …… صادره از تهران متولد ۰۲/۰۵/۱۳۲۷ طبق سند مالکیت به شماره چاپی ….. مالک ۶ دانگ پلاک ثبت../… به مساحت ۷۵ متر و طبق سند مالکیت به شماره … مالک شش دانگ پلاک ثبتی ../… به مساحت ۸۵ متر واقع در آدرس : مسیل باختر– کوچه شمشاد پلاک ۱۹ و پلاک ۲۱ بخش ۱۱ تهران – تلفن ……..که از این پس بعنوان سازنده نامیده میشوند
ماده ۲ – موضوع قرارداد :

مشارکت و ساخت نسبت به پلاک های ثبتی فوق الذکر ( تجمیع پلاک های ثبتی)
۱- تمام ۶ دانگ پلاک ثبتی ../.. به مساحت ۷۵ متر طبق سندمالکیت به شماره چاپی …..متعلق به وراث (م ح ه)
۲- تمامی ۶ دانگ پلاک ثبتی ../.. به مساحت ۸۵ متر طبق سند مالکیت به شماره چاپی …. و …. متعلق به آقای (ع ا) و طبق وکالت نامه به شماره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۷ متعلق به آقای (م ا)
۳- تمامی ۶ دانگ پلاک ثبتی …/.. به مساحت ۷۵ متر طبق سند مالکیت به شماره چاپی …….متعلق به آقای (م ب )
۴- تمامی ۶ دانگ پلاک ثبتی …/.. به مساحت ۸۵ متر طبق سند مالکیت به شماره چاپی متعلق به آقای (م ب)
تبصره ۱- با توجه به تجمیع پلاک های ثبتی (به شرح ماده ۲) که سازنده متعهد است بعد از تجمیع و خریداری کوچه از شهرداری طبق توافق تمامی مالکین پلاک های ثبتی ذکر شده ، تمامی هزینه های انجام شده ، بابت خریداری کوچه و… بر عهده سازنده می باشد و جمعاً ۳۴۰متر مربع مساحت کل پلاک های ثبتی ذکر شده و به همراه زمین خریداری شده از شهرداری می باشد (مساحت واقعی بعد از تجمیع پلاک های ثبتی و مشخص شدن حدود اربعه در سند مالکیت تجمیع شده می باشد( که آدرس پلاک های فوق در خیابان مسل باختر – کوچه شمشاد پلاک ..,..,..,.. می باشد .
ماده ۳ – نحوه تقسیم بنای احداثی و سهم هریک از مالکین و سازنده :
۱- تعداد ۲ واحد ۶۲ متری سهم وراث مرحوم (ح ه) با ۲ باب پارکینگ بدون مزاحم و۲ باب انباری مستقل
۲- ۵/۱۲ درصد از متراژ مفید زیر بنای احداثی کل ۴ طبقه مسکونی سهم آقای (ع ا)و (م ا) با ۲ باب پارکینگ بدون مزاحم و۲ باب انباری مستقل می باشد
۳- مابقی واحدها سهم سازنده و مالک آقای (ب) با پارکینگ و بدون پارکینگ و انباری یا بدون انباری

تبصره ۱- طبق توافق طرفین قرارداد تعداد واحدهای احداثی نباید از ۱۴ واحد بیشتر باشد .
تبصره ۲- در صورتی که سازنده بتواند مجوز ساخت طبقه پنجم را از شهرداری تهیه نماید واحدهای ۶۲ متری مالکین پلاک ثبتی …./.. (وراث مرحوم ح ه) به ۷۰ متر افزایش خواهد یافت و یا نسبت به مساحت ۸ متری اضافه قیمت روز هرمتر مربع در زمان پرداخت محاسبه و توسط سازنده نقداً به آنها پرداخت خواهد شد .
تبصره ۳- در صورت احداث طبقه پنجم مسکونی سهم مالکین ، آقای (ع )و (م ا) ۵/۷ درصد از زیر بنای مفید طبقه پنجم خواهد بود .
تبصره ۴- هیچکدام از طرفین قرارداد به تنهایی نمیتوانند در مورد سازه تصمیم گیری نمایند و هرگونه تغییرات در سازه با نظر مهندسین مربوطه است و طبق توافق طرفین تعداد طبقات مسکونی نباید از ۵ طبقه بیشتر باشد .
تبصره ۵- نحوه تقسیم طبقات سهم مالکین و سازنده به قرار ذیل است
– طبقه اول و سوم واحد ۱ و ۲ هرکدام به مساحت ۶۲ متر سهم وارث مرحوم (ح ه)
– طبقه اول و سوم نسبت به سهم ۵/۱۲ درصد در مجموع از زیربنای مفید کل ۴ طبقه مسکونی طبق نقشه های مصوب شهرداری که متراژ واقعی بعد از اخذ پروانه ساختمانی مشخص خواهد شد سهم آقای( ع) و( م ا) خواهد بود که می بایست در ۲ واحد مجزا توسط سازنده به آنها تحویل داده شود .
تبصره ۶- طبق توافق طرفین نقشه ها و معماری تائید شده توسط نظام مهندسی و شهرداری بعد از صدور پروانه ساخت و مشخص شدن مساحت واقعی واحدها و جانمائی پارکینگ و انباری به امضای طرفین رسیده و متمم آن به قرارداد الحاق می گردد ( لازم به توضیح است که نحوه تقسیم بندی و یا افزایش و کاهش زیربنای مفید واحدها طبق بند ۱و۲و۳و۴ ماده ۳ تغییر نمیکند )
تبصره ۷- نوسان قیمت ملک و هزینه های ساخت شامل مصالح و دستمزد و نیز تغییر در نرخ بهره و غیره در آینده (از زمان قرارداد تا تحویل نهایی هیچگونه تاثیری در مفاد توافق های انجام شده در این قرارداد نخواهد داشت)
ماده ۴ – زمان قرارداد و تحویل :
مدت قرارداد از تاریخ تحویل ساختمان ۲۴ ماه شمسی می باشد با دو ماه تلرانس و در صورت اتمام کار قبل از تاریخ فوق مشارکت کننده ملزم به تحویل واحدهای سهم مالک می باشد

زمانبندی پیشرفت عملیات اجرائی :
۱- تخریب ، خاکبرداری و تجهیز کارگاه ……………… روز بعد از اخذ پروانه ساختمانی و تحویل ملک از مالکین
۲- اجرای اسکلت …………….. روز
۳- سفت کاری ……………. روز
۴- نازک کاری ……………. روز
۵- پایان کار و تفکیک واحدها ……………. روز
ماده ۵ – تعهدات مالکین :
۱- مالکین متعهد گردیدند جهت شروع به اجرای عملیات ساختمانی بعد از اعلام سازنده حداقل ظرف یک ماه ملک را تخلیه نمایند (تخلیه ملک منوط به رهن و اجاره یک واحد اسکان توسط سازنده به مالکین است)
۲- مالکین پس از امضاء این قرارداد حق هرگونه مداخله در سایر مسائل به اجرای طرح فوق را از خود سلب و ساقط می نمایند بغیر از موارد توافق شده در سایر بندهای این قرارداد .
۳- مالکین اقرار می نمایند که از افراد ممنوع المعامله نبوده و اقرار بر عدم توقیف ملک از طرف مراجع قضایی دارند و مورد مشارکت در ساخت در قید بازداشت یا مشمول مصادره اموال نیست
۴- مالکین متعهد میشوند هزینه های انتقال سند قدرالسهم وکالت بلاعزل مالک به سازنده را بصورت بالمناصفه پرداخت نمایند .
۵- مالکین متعهد هستند نسبت به انتقال سند مالکیت ملک به شماره چاپی ….. پلاک ثبتی ../….و سند مالکیت ملک به شماره چاپی …… و ….. پلاک ثبتی …/….را به نام سازنده طبق توافق انجام گرفته به قرار ذیل اقدام نمایند .
۱- پایان شناژ انتقال یک دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان
۲- پایان سقف سوم انتقال نیم دانگ از باقی مانده سهم سازنده (جمعاً تا پایان سقف سوم ۵/۱ دانگ)
۳- پایان سقف ششم انتقال نیم دانگ از باقی مانده سهم سازنده (جمعاً تا پایان سقف ششم ۲ دانگ)
۴- پایان سقف آخر و اتمام سفت کاری ساختمان انتقال نیم دانگ از باقی مانده سهم سازنده (جمعاً تا پایان سقف آخر و اتمام سفیدکاری ۵/۲دانگ)
۵- پایان سفیدکاری انتقال نیم دانگ از باقی مانده سهم سازنده (جمعاً تا پایان سفیدکاری ۳ دانگ)
۶- مالکین متعهد شدند در صورتی که تجمیع پلاک ثبتی زودتر انجام شد و سند تک برگی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک صادر گردید و سهم هرکدام از مالکین مشخص گردید نسبت به سهم خودشان نصف آن را تا پایان سفید کاری بنام سازنده انتقال نمایند (طبق توافقات انجام شده در بند ۵ ماده ۵)
۷- مالکین متعهد می باشند کلیه بدهی های ملک از جمله هزینه دارایی مفاصاحساب شهرداری و بدهی های دیگر موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل ملک به سازنده پرداخت و تسویه نمایند .

۸- مالکین متعهد می باشند کلیه بدهی های ملک (سند و سایر مدارک موردنیاز) را همزمان با وکالت کاری جهت انجام امور مربوطه پس از دریافت رسید به صورت امانت در اختیار سازنده قرار دهند
۹- مالکین حق تخلیه ملک را به هر نحوی که تمایل داشته باشند دارند ولی نمیتوانند پس از تحویل ملک نسبت به مصالح و اجناس باقی مانده ادعائی داشته باشند .
۱۰- مالکین متعهدند در صورتی که انتقال سند مالکیت (وکالت بلاعزل) را با توجه به توافق صورت گرفته انجام ندهند روزانه مبلغ دو میلیون ریال بعنوان ضرر و زیان به سازنده پرداخت نمایند
۱۱- مالکین متعهد گردیدند بعد از امضای این قرارداد با حضور در دفترخانه ……. سردفتر جناب (پ ج )نسبت به تنظیم وکالت جامع کاری بنام سازنده اقدام نمایند . وکالت فوق می بایست به مدت ۲۴ ماه تنظیم گردد در صورت فوت یا حجر هریک از افراد طرفین اول در مدت وکالت ، وراث ایشان موظف اند ظرف مدت ۲ ماه نسبت به اعطای عقد وکالت جدید بنام سازنده با شرایط حاضر اقدام نمایند درغیر اینصورت مشمول روزانه یک میلیون ریال ضرر و زیان خواهد شد وکالت فوق می بایست همواره مستمر بوده تا اختلالی در تعهدات سازنده ایجاد ننماید .
۱۲- مالکین پلاک ثبتی …./.. اقرار می نمایند که بغیر از اسامی ذکر شده بعنوان وراث مرحوم (ح ه) هیچ ورثه دیگری وجود ندارد و تعداد وراث ۷ نفر می باشند که اسامی آنها در قرارداد ذکر شده است و طبق توافق همدیگر متعهد شدند تا مورخه ۳۰/۰۵/۹۸ با یک ماه تلرانس نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام نمایند و هرگونه جریمه و مالیات بر ارث را نیز پرداخت نمایند در صورت تاخیر غیرموجه چنانچه نتوانند تا زمان انتقال سهم سازنده طبق توافقات بند ۵ ماده ۵ گواهی انحصار وراثت اخذ نمایند میبایست روزانه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل دویست هزارتومان به سازنده ضررو زیان پرداخت نمایند .
۱۳- مالکین پلاک ثبتی …/.. متعهد شدند فقط ¼ هزینه خریداری کوچه از شهرداری را پرداخت نمایند و هرگونه عوارض دیگری برعهده سازنده است.
۱۴- اخذ رضایت تمام همسایه های مجاور جهت گرفتن صددرصد بنا از شهرداری برعهده مالکین پلاک ثبتی ../.. می باشد .
ماده ۶ – تعهدات سازنده :
۱- اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و تهیه نقشه ها و کلیه مجوزهای لازم و تجمیع سندها و خریداری ¾ کوچه از شهرداری بر عهده سازنده می باشد
۲- خرید و تهیه کلیه مصالح و لوازم ساختمانی و حمل آن تا پای کار بر عهده سازنده می باشد
۳- خاکبرداری ملک و رضایت همسایه ها و جلوگیری از هرگونه مشکل بوجود آمده در هنگام تخریب و خاکبرداری و هرگونه خسارت وارده هنگام تخریب به ساختمان های مجاور برعهده سازنده می باشد
۴- لوله کشی آب و فاضلاب ، گاز ، برق و تلفن برای هرواحد به صورت مجزا و نصب آسانسور و کلیه هزینه های مربوطه برعهده سازنده می باشد

۵- خرید امتیاز آب ، برق ، گاز برای هر واحد بصورت مستقل در تعهد سازنده می باشد .
۶- رعایت کلیه مسائل ایمنی کارگران و رعایت کلیه مقررات اداره کار وبیمه و در صورت تخلف جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث در موارد مذکور در تعهد سازنده میباشد .
۷- مورد معامله و کلیه اسناد آن به روئیت کامل و قبولی سازنده رسیده و از کم و کیف و اصلاحی آن مطلع می باشد و اقرار به توانایی مالی و اطلاعات فنی و قانونی لازم جهت انجام پروژه را دارد و متعهد گردیده در زمان مقرر تمامی آپارتمان ها را کامل و بدون هیچگونه کم و کسری تکمیل و قابل سکونت و تحویل نماید .
۸- اخذ بیمه مسئولیت مدنی از شرکتهای معتبر بیمه تا اتمام کار وتحویل واحدها در تعهد سازنده میباشد .
۹- ارائه کپی کلیه نقشه های ساختمانی و کپی پروانه ساختمانی و کپی پروانه ساختمانی و پایان کار به مالکین در تعهد سازنده می باشد .
۱۰- تفکیک ثبتی کلیه طبقات با تقبل هزینه های مربوطه در تعهد سازنده است .
۱۱- سازنده به هیچ وجه حق تعطیلی پروژه را ندارد و چنانچه تعطیلی آن بیش از دو ماه غیر مجاز تشخیص داده شود مالکین میتوانند با مراجعه به داور و تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری و برآورد ضرر و زیان آن به مراجع قانونی مراجعه کند و خود شخصاً به ادامه عملیات اقدام نمایند .
۱۲- سازنده ملزم به گرفتن واحدی در حد ارزش ملک طبق مفاد قرارداد برای اسکان وراث مرحوم (ح ه) تا اتمام پروژه می باشد و طبق توافق طرفین می بایست واحد استیجاری بصورت تمام رهن باشد و در مورد اسکان آقایان (م ا) و (ع ا) واحدی در حد ارزش ملک بصورت رهن و اجاره در اختیار ایشان قرار میگیرد .
۱۳- سازنده متعهد است در صورتی که در انجام امورات موضوع قرارداد تعلل و یا احیانا در مدت تعیین شده در قرارداد را به پایان نرساند میبایست اجاره بهای متعلقه نسبت به هرکدام از مالکین را در مدت تاخیر با توجه به ارزش منطقه ای به مالکین پرداخت نماید .
۱۴- سازنده متعهد است که در صورت بروز اختلاف فی ما بین تمامی مدارک مربوط به ملک را که به سازنده تحویل داده شده است را به مالکین تحویل نماید در غیر اینصورت به هر علتی سازنده مدارک راتحویل ندهد از مصادیق خیانت در امانت محسوب میشود .
۱۵- سازنده متعهد به پرداخت هزینه های مصرفی اعم از آب و برق و گاز و تلفن پس از تخلیه مالکین و تحویل ملک مورد مشارکت به سازنده تا پایان عملیات ساختمانی و تحویل آپارتمانها به مالکین است .
۱۶- سازنده ملزم و متعهد شد که در طول مدت ۲ ماه پس از تکمیل و تحویل آپارتمان ها به مالکین در صورت بروز هرنوع خسارت یا ایراد جزئی و کلی که ناشی از قصور مالکین در این مدت نباشد و طبق نظر کارشناس خبره تائید گردد کلیه خسارت ناشی از استفاده از لوازم غیر استاندارد و یا محول کردن امور اجرائی به افراد ناوارد یا مبتدی و… را متقبل و بدون اخذ هرگونه وجهی از مالک تعویض یا تغییر و خرابیها را جبران نماید و به شکل سالم و قابل استفاده به مالکین تحویل دهد .

۱۷- سازنده متعهد است تا اتمام کار ساختمان بیش از ۴ واحد پیش فروش ننماید .
۱۸- سازنده متعهد است کلیه هزینه های پیش بینی نشده اداری یا اجرائی دیگر در ارتباط با موضوع قرارداد را که درعرف ساختمان سازی بر عهده پیمانکار یا سازنده می باشد و احیاناً در این قرارداد ذکر نشده را برعهده بگیرد .
۱۹- سازنده حق دریافت وام از هرنوع را روی این پلاک های ثبتی ندارد مگر با اطلاع و رضایت مالکین که شرح توافقات متمم قرارداد میگردد و در صورت توافق جهت اخذ وام سود بانکی دوران مشارکت برعهده سازنده می باشد .
۲۰- سازنده متعهد است خارج از نقشه های مصوب شهرداری و پروانه ساختمانی هیچگونه اضافه بنائی اجرا ننماید .
۲۱- سازنده متعهد است در هر صورتی که زیربنای مفید در هر طبقه کمتر یا بیشتر از ۲۵۰ متر باشد متراژ توافق شده ۲ واحد ۶۲ متری سهم وراث مرحوم (ح ه) را به آنها تحویل دهد .
۲۲- سازنده متعهد است بعد از تحویل واحدها سهم مالکین حداکثر تا یکسال نسب به پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت هرواحد اقدام نماید و سند مالکیت به نام مالکین یا شخص معرفی شده توسط آنها تنظیم گردد در غیر اینصورت می بایست مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال روزانه بابت ضرر و زیان این امر به مالکین پرداخت نماید .

ماده ۷ – موارد فسخ قرارداد :
۱- انصراف از طرفین تا قبل از تخریب ملک ها موجب پرداخت ضررو زیان به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال معادل پانصد میلیون تومان خواهد گردید که توسط انصراف دهنده به هرکدام از طرفین پرداخت خواهد گردید و انصراف بعد از تخریب در هر مرحله توسط طرفین با نظر مقام قضایی یا توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد ضررو زیان خواهد شد که فسخ کننده ملزم به پرداخت آن به طرف مقابل است .
۲- سازنده مجاز به انتقال تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی به غیر را ندارد و در غیر اینصورت به محض انتقال تعهدات و حقوق به شخص دیگری قرارداد فسخ خواهد شد و کلیه مسئولیت ها ی حقوقی ، کیفری ، مدنی و غیره ناشی از این قرارداد صرفاً برعهده سازنده است و سازنده می بایست مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل سیصد میلیون تومان به هرکدام از مالکین بابت ضرر و زیان پرداخت نماید

ماده ۸ – توافقات طرفین نسبت به فروش واحدها :
تبصره ۱- عدم انتقال اعم از رهنی و استیجاری و در صورتی که هر یک از طرفین بخواهند نسبت به پیش فروش واحدهای احداثی اقدام نمایند نسبت به سهم خود موظف به اخذ توافق و تفاهم از یکدیگر می باشند و هرگونه انتقال به شخص به هر صورت باید در داخل چهارچوب توافق طرفین قرارداد باشد و چنانچه هرکدام از طرفین به هر علتی جهت امضاء مبایعه نامه در املاک و یا … حاضر نگردند طرف مقابل از طریق اظهارنامه رسمی و الصاق آن و ارسال پیامک به شماره موبایل های مندرج در این قرارداد اطلاع خواهد داد و دریافت پیامک بعنوان اطلاع محسوب میگردد و اطلاع دهنده میتواند بدون امضاء طرف مقابل اقدام به معامله نماید .
تبصره ۲- هرگونه تغییرات در اجرای نقشه های اجرائی در چارچوب نقشه و پروانه صادرشده توسط شهرداری و با نظر مهندسین ناظر و توافق کتبی طرفین قرارداد باشد.
ماده ۹ – وقایع قهریه :
هرگاه به علت وقایع قهریه (غیرقابل پیشگیری) از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ و فوت و غیره که وقوع آن خارج از اختیار طرفین و رفع آن در اراده آنان نباشد و انجام تمام و یا قسمتی از تعهدات هریک از طرفین براساس مفاد این قرارداد را غیرممکن سازد عدم اجرای آنها توسط طرفین مادامی که علل مذکور ادامه داردو تخلف از مفاد قرارداد حاضر محسوب نگردیده و طرفین میتوانند نسبت به تمدید مدت قرارداد حاضر اقدام نمایند و از این بابت خسارتی به طرف دیگر قابل پرداخت نخواهد بود بدیهی است طرفی که قوه قهریه متوجه او شده است باید مراتب را کتباً به اطلاع طرف دیگر برساند و اقدامات لازم به منظور اعاده به وضع سابق اثرات قوه قهریه به عمل آورد و در صورتی که ادامه مدت قهریه بیش از سه ماه از زمان اعلام کتبی باشدطرف زیان دیده از آن حق فسخ قرارداد را طی اعلام کتبی به طرف دیگر و تسویه حساب براساس تعهدات انجام شده خواهد داشت

ماده ۱۰ – حل اختلاف:
در صورت هرگونه اختلاف راجع به/یا در ارتباط به/یا ناشی از هرگونه تغییر از مفاد این قرارداد یا اجرای مفاد آن حاصل گردد طرفین توافق نمودند مراتب از طریق کارشناسان منتخب دادگستری و ارجاع به مراکز قانونی حل و فصل خواهد شد

ماده ۱۱ – نوع مصالح و مواد ساختمانی جهت احداث از ابتدا تا انتها :
۱- اسکلت بتن آرمه + تیرچه + یونولیت یا بلوک
۲- تیغه بندی دیوارها از آجر سفالی و آجر معمولی
۳- کاشی و سرامیک آشپزخانه و حمام و دستشویی تا زیر سقف در سایزهای استاندارد و از نوع درجه یک ایرانی در حد متری ۳۵ هزارتومان
۴- کف پذیرایی سرامیک و اتاق خوابها از سرامیک ۴۰*۴۰ یا ۵۰*۵۰ در حد متری ۳۵ هزارتومان ایرانی درجه یک
۵- شیرآلات از نوع درجه یک شیبه یا قهرمان
۶- کلید و پریزها از نوع درجه یک ایرانی مارک دلند
۷- پنجره ها از نوع PVCبا شیشه رفلکس دوجداره دودی

۸- درب اتاقها سه لایی با چارچوب فلزی
۹- نورمخفی پذیرائی و اتاقها و… گچ بری سقف در حد متعارف با کناف
۱۰- درب ورودی واحد از نوع ضد سرقت مرغوب چینی
۱۱- نصب سیستم پکیج برای هرواحد به صورت مستقل به همراه نصب رادیاتورها با مارک ایران رادیاتورهای اتاق + پذیرایی + حوله خشک کن حمام
۱۲- نمای ساختمان با سنگ و آجر
۱۳- لوله های آبیاری از نوع لوله سفید درجه یک ایرانی
۱۴- نرده راه پله فلزی از قوطی ۸*۴
۱۵- درب پارکینگ ریموت دار
۱۶- آیفون تصویری با برند ALDO
17- آسانسور ۶ نفره از نوع تائید شده اداره استاندارد یک عدد
۱۸- کف پارکینگ سنگ ، دیوارهای پارکینگ و راه پله سرامیک تا سقف
۱۹- سنگ پله ها تراورتن
۲۰- نصب سیستم آتش نشانی طبق استاندارد
۲۱- اجرای لوله کشی گاز توکار طبق ضوابط شرکت گاز برای کلیه طبقات با شیر مستقل برای هر واحد
۲۲- سیمانکاری دیوارهای پشت ساختمان و تمامی دیوارهایی که نما نداشته باشد و داخل نورگیر می بایست سیمانکاری شود
۲۳- کانال کشی کولر در کلیه واحدها با ورق گالوانیزه و نصب دریچه کانال کولر از نوع آلومینیومی در صورت استفاده از اسپلیت جاگذاری لوله ها
۲۴- قفل و دستیگره ها از نوع درجه یکی ایرانی
۲۵- نقاشی ساختمان و داخل واحدها و راه پله بصورت کامل – سقف ها پلاستیک درجه یک و دیوارها روغنی درجه یک با سلیقه ساکنین
۲۶- درب ورودی ساختمان فلزی
۲۷- کف واحدها پله نداشته باشد(قسمت آشپزخانه)
۲۸- قرنیزها PVC
29- روشویی و توالت فرنگی
۳۰- کمد دیواری به ازای هر اتاق خواب ۶ متر مربع کمد دیواری ام دی اف
۳۱- دیوار حیاط تا ارتفاع ۵/۲ مخلوط سنگ و آجر
۳۲- دیوارهای داخلی تراس تا سقف سنگ

ماده ۱۲ – این قرارداد در ۱۲ ماده و تبصره های آن در ۱۰ نسخه و ۱۱ صفحه تهیه و تنظیم و امضاء و مبادله گردید و هریک از نسخ آن دارای اعتبار واحد می باشد و رعایت مفاد آن برای طرفین و وراث قانونی آنها لازم الاجرا می باشد و هرگونه خیار غبن هرچند فاحش را از خود سلب و ساقط می نمایند و در کمال صحت عقلانی و جسمانی سالم و بدون اجبار و اکراه اقدام به امضاء این قرارداد مشارکت ساختمانی می نمایند و طرفین اقرار نمودند که تمامی مفاد قرارداد را بند به بند مطالعه نمودند و هیچگونه اعتراضی ندارند و تمامی مفاد قرارداد برای هرکدام از مالکین تشریح داده شد
خداوند به طرفین خیر عطاء فرماید .

محل امضاء آقای (م ب ) محل امضاءآقای (م ا ) محل امضاء آقای (ع ا)
محل امضاء آقای (ع ا ه) محل امضاء آقای (غ ه) محل امضاء خانم (ف ه)
محل امضاء خانم (آ ه) محل امضاء خانم (م ه) محل امضاء خانم (ف ه)
محل امضاء خانم (س ا ) شاهد۱ شاهد ۲

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه وکلای هموطن کارت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.جهت تنظیم قرارداد اختصاصی با ما  تماس بگیرید و در این زمینه با وکلای هموطن کارت مشاوره نمایید

ما میتوانیم بصورت غیر حضوری نیز قرارداد دلخواه شما را تنظیم نموده و برای شما ارسال نماییم .

جهت ارتباط با شماره های زیر  ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۰ و ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۲ – ۰۹۱۲۴۴۳۶۸۲۹ تماس حاصل نمایید .


                                                   قرارداد مشارکت  در ساخت و مدیریت اجرائی برای احداث آپارتمان

این قرارداد فی مابین طرفین ذیل در تاریخ ……………………..در محل ملک موضوع قرارداد به شرح آتی منعقد گردید و تمامی مواد و تبصره های ذکر شده برای طرفین لازم الاجراست :
ماده ۱) مشخصات طرف اول قرارداد ( مالکین )
 
۱ آقا/خانم ………………………… فرزند…………….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………….. و شماره ملی …………………. متولد ………………… مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ………… متر مربع بانضمام بالکن وقدر السهم از مشاعات با مشخصات شماره ملک ………. و شماره ثبت …………… دفتر ………… صفحه ……….. به نشانی …………………………………………………………………………. تلفن ……………………
۲ آقا/خانم ………………………… فرزند…………….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………….. و شماره ملی …………………. متولد ………………… مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ………… متر مربع بانضمام بالکن وقدر السهم از مشاعات با مشخصات شماره ملک ………. و شماره ثبت …………… دفتر ………… صفحه ……….. به نشانی …………………………………………………………………………. تلفن ……………………
۳ آقا/خانم ………………………… فرزند…………….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………….. و شماره ملی …………………. متولد ………………… مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت ………… متر مربع بانضمام بالکن وقدر السهم از مشاعات با مشخصات شماره ملک ………. و شماره ثبت …………… دفتر ………… صفحه ……….. به نشانی …………………………………………………………………………. تلفن ……………………
 
که اختصاراً در این قرارداد مالکین نامیده می شوند.
 
ماده۲) مشخصات طرف دوم قرارداد ( شریک، سرمایه گذار، سازنده)
 
۱ آقای ……………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ……….. صادره از ………….. و شماره ملی …………………. متولد ………………… به نشانی ………………………………………………………………………… تلفن…………………
که اختصاراً در این قرارداد شریک (طرف دوم قرارداد)  نامیده می شود.
 
ماده ۳) موضوع قرارداد مشارکت
موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت مدنی و تأمین سرمایه و مدیریت و مباشرت شریک (طرف دوم قرارداد) در ساخت و ساز شامل: اخذ مجوز و تخریب بناهای موجود (…N…. واحد آپارتمان دایر)در پلاک ثبتی   ………….. فرعی از اصلی ……………… به مساحت زمین فعلی ……………..  متر مربع واقع در آدرس : …………………………………………………………………………….. و احداث …..N….. طبقه مسکونی شامل ……N…. واحد هریک به متراژ قید شده در نقشه های ترسیم شده و تائید شده از طرف شهرداری بانضمام ….. طبقه پارکینگ (تعداد پارکینگ مطابق با نقشه مصوب شهرداری) و ……… واحد انباری و لابی و سایر مشاعات جمعاً به متراژ مندرج در مجوز ساخت و نقشه های تهیه شده مصوب شهرداری طبق ضوابط و مقررات قانونی و با مشخصات فنی و مصالح مصرفی استاندارد و مورد توافق که تماماً جزء پیوست لاینفک این قرارداد محسوب می‌شوند(ضمیمه شماره ۱) و تقسیم و تحویل بناهای جدید فیمابین مالکین و شریک به نسبت مندرج در ضمیمه شماره ۲ این قرارداد.
 
ماده ۴)  آورده مالکین
آورده مالکین عبارت از تمامی عرصه و اعیان پلاک ثبتی  ………….. فرعی از اصلی ………… به مساحت زمین …..N……  متر مربع واقع در آدرس: …………………………………………………………………………………………….. با ارزش روز ………………N……………..ریال که در حال حاضر …….N…… واحد آپارتمان مسکونی به شرح ماده ۱ قرارداد موجود و مورد بهره برداری مالکین می باشد و به عنوان آورده و سرمایه مالکین در مشارکت تلقی می گردد. پلاک مزبور دارای حدود ……….N……. مترمربع اصلاحی می باشد (در صورت وجود) و همچنین دارای انشعاب گاز و آب و برق مشترک و برق اختصاصی و تلفن برای هر واحد می‌باشد که تماما” به رؤیت شریک (طرف دوم قرارداد) رسیده است.
ماده ۵) آورده شریک (طرف دوم قرارداد)
آورده شریک (طرف دوم قرارداد) عبارت است از تعهد و تأمین سرمایه مورد نیاز جهت هزینه‌های ساخت بنا بشرح متن قرارداد و مباشرت، مدیریت و انجام کلیه امور مربوط به اخذ مجوز و پروانه ساختمان و پرداخت کلیه هزینه های آن و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به اجرای کامل این قرارداد و ساخت و احداث بنای جدید در……N….. طبقه ( ….N…. طبقه مسکونی در هر طبقه ……N….. واحد (شرقی و غربی یا شمالی جنوبی) جمعاً به مساحت مندرج در مجوز ساخت و …..N….. طبقه پارکینگ، انباری و خدماتی) اعم از تهیه نقشه ها، اخذ جواز، پرداخت فیش تراکم مجاز و مازاد تراکم، عوارض شهرداری منتهی به دریافت پروانه ساختمان، مالیات، بیمه، تجهیز کارگاه، تخریب بنای قدیمی، پرداخت هزینه های ساخت و ساز از هرحیث تا اتمام کار پروژه ساختمانی منتهی به دریافت پایان کار شهرداری و صورتمجلس تفکیکی و گرفتن سند تفکیکی و تک برگ برای تمام واحدها و انجام کلیه امور اجرائی و تأسیساتی و پرداخت تمامی هزینه های مربوط به ملحقات و امتیازات شهری و تحویل آپارتمانهای مالکین ( تحویل بمعنی آمادگی کامل ساختمان برای سکونت و آمادگی کلیه تاسیسات و تجهیزات ساختمان جهت بهره برداری می باشد) و پرداخت ما به التفاوت ارزش ملک به مالکین طبق بند ۶-۱۲ این قرارداد و بطور کلی پرداخت هرگونه هزینه ناشی از شرایط عمومی مشارکت ساختمانی و مفاد این قرارداد که به عنوان آورده و سرمایه شریک در مشارکت تلقی می گردد.
ماده ۶ـ تعهدات  (طرف دوم قرارداد)
۶ـ۱) شریک (طرف دوم قرارداد) متعهد است بلا فاصله پس از اخذ وکالت کاری از مالکین اقدامات لازم جهت اخذ دستور نقشه و اخذ پروانه ساختمان ملک مورد مشارکت از قبیل تشکیل پرونده، تهیه نقشه های معماری و محاسباتی، نظارت و اخذ پروانه ساختمان را شروع و به اتمام رساند. نقشه نهایی ساختمان به تأیید شهرداری و تصویب مالکین و شریک خواهد رسید. همچنین تصاویر ۳D نمای ساختمان قبل از دریافت مجوز ساخت توسط شریک تهیه خواهد گردید و به تأیید مالکین خواهد رسید. پس از واریز فیش پروانه ساختمان کپی فیش مزبور همراه با یک کپی از پروانه ساختمانی توسط شریک از طریق نماینده مالکین به مالکین تسلیم خواهد شد.
۶ـ۲) پرداخت کلیه هزینه های شهرداری از قبیل عوارض، و تعرفه ‌ها و خرید تراکم مازاد …N…. طبقه مسکونی و …N… طبقه پارکینگ و انباری و اخذ جواز ساخت و سایر هزینه‌های مربوطه جهت تحصیل مجوزهای لازم برای تخریب و احداث بنا و انتخاب عوامل اجرائی و تأمین مصالح لازمه.
۶ـ۳) تأمین سرمایه و پرداخت کلیه هزینه های ساخت بنا از هرقبیل و مدیریت و نظارت مستمر و دائم در امر مشارکت و ساخت بنا، تهیه و تصویب نقشه توسط شهرداری ( و تائید نهایی توسط مالکین) و برگه‌های معماری، محاسباتی، تأسیساتی و انتخاب مهندس ناظر و مهندس معمار طبق ضوابط و مقررات عمومی و شهرداری.
۶ـ۴) پیش بینی اصول ایمنی و تأمین و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به پیمانکاران و کارگران و بیمه آنان و بیمه آتش سوزی ، حوادث احتمالی و مسئولیت مدنی کارفرما طبق ضوابط و مقررات جاری. همچنین تمامی مسئولیت بکارگیری نیروی کار غیر مجاز و کارگران تبعه سایر کشورها بعهده شریک خواهد بود.
۶ـ۵) تأمین هزینه های تخریب و گود برداری و انتقال نخاله ساختمانی به خارج از شهر و انجام گود برداری و فوندانسیون و سایر قسمت های مربوط به آپارتمانها برابر نقشه مصوب.
۶ـ۶) تأمین وجه خرید مصالح ساختمانی کلاً از قبیل مصالح سفت کاری، نازک کاری، تأسیسات و غیره و پرداخت هزینه های احداث بنا و سایر هزینه های جانبی تکمیل بنا.
۶ـ۷) پرداخت کلیه هزینه های تفکیک، خلافی، اخذ پایان کار، عوارض متعلقه، مالیات های متعلقه از هر قبیل و نهایتاً آماده نمودن اسناد تفکیکی کلیه طبقات و دریافت سند مالکیت تک برگ برای هر واحد.
۶ـ۸) پرداخت وجه خرید امتیازات برق مجزا جهت کلیه واحدها و برق سه فاز مشاعات، فاضلاب و آب مشترک و همچنین گاز اختصاصی برای کل واحدها از سازمانهای ذیربط.
۶ـ۹) رعایت ضوابط فنی و کیفی جهت ساخت بنا و ملزومات و مصالح مورد توافق مندرج در ضمیمه قرارداد که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
۶ـ۱۰) پرداخت کلیه هزینه های تخریب و ساخت بنا و عوارض و دیون دولتی و تمامی مالیات های متعلقه و انجام کلیه امور متعارف و تقبل کلیه هزینه های متعارف در قراردادهای مشارکت در ساخت.
۶ـ۱۱) شریک (طرف دوم قرارداد) اقرار به بضاعت مالی و تخصص فنی و قانونی در امر ساخت و ساز دارد، علیهذا مشارالیه متعهد شدند کلیه امور اداری یا اجرایی و ساخت بنا را منفرداً به انجام رسانده و ضمن عقد خارج لازم حق واگذاری جزئی و کلی تعهدات مندرج در قرارداد و حقوق ناشی از آن را تحت هر عنوان از قبیل شراکت، وکالت، نمایندگی، پیمانکاری و سایر طرق ممکن، به اشخاص ثالث را از خود سلب و ساقط نمودند.
۶ـ۱۲) شریک (طرف دوم قرارداد) متعهد شد جمعاً مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………. تومان بلاعوض به عنوان مابه التفاوت ارزش تعیین شده ملک مورد مشارکت نسبت به هزینه‌های ساخت و آورده شریک به مالکین ( به هر مالک مبلغ ………………………ریال ) بپردازند. ………………… میلیون ریال از مبلغ مزبور در زمان دریافت دستور نقشه و ……………………………. ریال باقیمانده همزمان با تخلیه و تحویل واحد ها به شریک، به هر یک از مالکین نقدا” پرداخت خواهد شد. (درصورتیکه هر یک از مالکین مایل باشند می توانند مبلغ ……………………………. ریال دوم را در ازای یک فقره چک تضمین به همین مبلغ حداکثر ۱۰ روز قبل از تاریخ تخلیه و تحویل واحد به شریک از وی دریافت نمایند که در این صورت چک تضمین همزمان با تخلیه و تحویل واحد به شریک از سوی شریک به مالک مسترد خواهد شد).
۶ـ۱۳) شریک (طرف دوم قرارداد) جهت تأمین سرمایه و اجرای تعهدات قراردادی، حق دریافت وام و سایر تسهیلات بانکی نسبت به ملک مورد مشارکت از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی یا مؤسسات مالی و اعتباری را نخواهد داشت.
۶ـ۱۴) شریک (طرف دوم قرارداد) به هر نحو و میزانی که در پرداخت‌ها و هزینه‌ها مرتبط با این قرارداد عمل نماید، حق رجوع به مالکین و مطالبه هیچگونه وجهی را در هر مقطع زمانی از مالکین نخواهد داشت.
۶ـ۱۵) شریک (طرف دوم قرارداد) حق پیش فروش،واگذاری یا انتقال تنها یک واحد آپارتمان سهم خود را بعد از اتمام عملیات سفت کاری به اشخاص ثالث خواهد داشت و حق واگذاری و انتقال الباقی سهام خود را تحت هر عنوانی از قبیل پیش فروش،صلح، وکالت، بیع و مشارکت تا زمان تکمیل پروژه ساختمانی (زمان تحویل واحدها) نداشته و هرگونه پیش فروش، واگذاری و انتقال خارج از این شرایط باطل می باشد.
۶-۱۶) رعایت کامل اصول مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان جزء تعهدات شریک (طرف دوم قرارداد) خواهد بود.
۶-۱۷) شریک (طرف دوم قرارداد) موظف به تهیه نقشه اولیه ساختمان  می باشد که می بایست به تائید کتبی مالکین برسد و پس از آن می تواند نسبت به تهیه نقشه های رسمی ساختمان اقدام نماید.
http://hamvatankart.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa
ماده ۷ـ تعهدات مالکین
۷ـ۱) مالکین متعهد شدند بعد از امضاء قرارداد با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم یک فقره وکالتنامه کاری جهت مراجعه شریک (طرف دوم قرارداد) به شهرداری و سایر ادارات دولتی به منظور اخذ دستور نقشه، جواز ساخت، استعلام های مورد نیاز، انجام سایر تشریفات مربوط به ساختمان سازی و دریافت امتیاز انشعاب آب، فاضلاب، برق، گاز طبق ضوابط متعارف اقدام نمایند. بدیهی است در هر مرحله که نیاز به وجود مالکین باشد، مالکین می بایست همکاری لازم را با شریک (طرف دوم قرارداد) به عمل آورند.
۷ـ۲) مالکین متعهد شدند، جهت تخریب و احداث ساختمان حداکثر ۳۰ روز بعد از دریافت جواز تخریب و ساخت بنای جدید از شهرداری توسط شریک و اعلام آن به مالکین، ملک موضوع مشارکت را تخلیه و با تنظیم صورتجلسه ملک را در اختیار شریک قرار دهد. در صورت تأخیـــر در امر تخلیـــه هریک از مالکــین متعهـــد می باشنــد روازنه مبلغ …………………… ریال به عنوان ضرر و زیان تأخیر در انجام تعهدات به شریک پرداخت نماید.
۷ـ۳) مالکین متعهد می باشند ۴/۲ (دو ممیز چهاردهم) دانگ از سهام خود را طی دو مرحله به شرح ذیل رسماً به شریک (طرف دوم قرارداد) واگذار نمایند:
مرحله اول ـ ۲/۱ ( یک ممیز دو دهم ) دانگ از سند پس از اجرای کامل اسکلت و اتمام سقف آخر.
مرحله دوم ـ ۲/۱ ( یک ممیز دو دهم ) دانگ از سند پس از اخذ پایان کار ساختمانی.
۷ـ۴) حضور مالکین در محضر و انتقال قدرالسهم به شرح بند ۷ـ۳ قرارداد مشروط به اجرای کامل تعهدات توسط شریک در مواعد مقرر در این قرارداد می باشد. در صورت عدم انجام تعهدات توسط شریک مطابق با مواعد توافق شده، انتقال رسمی سهام مقرر انجام نخواهد شد.
۷ـ۵) هرگونه بدهی و تعهدات حقوقی و قانونی مربوط به سهام واگذار شده طبق بند ۷ـ۳ و همچنین مالیات نقل و انتقال و هزینه ثبت و حق التحریر بر عهده مالکین می باشد.
۷ـ۶)  در صورت نکول و امتناع بدون دلیل مالکین از انتقال رسمی سهام مورد تعهد در مواعد مقرر در بند ۷ـ۳، شریک (طرف دوم قرارداد) حق توقف عملیات اجرایی ساختمان تا زمان ایفاء تعهد مالکین را خواهد داشت. در این صورت بطی زمان بوجود آمده محاسبه و به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.
ماده ۸ـ مدت اجرای مشارکت و تعهدات قراردادی
۸ـ۱) طبق برنامه ارائه شده توسط شریک (طرف دوم قرارداد)  که مورد موافقت مالکین قرارگرفته است، مدت زمان جهت انجام پروژه موضوع قرارداد به شرح ذیل می باشد:
۸ـ۲) زمان لازم جهت اخذ دستور نقشه حداکثر ۴۰ روز از تاریخ تفویض وکالت کاری به شریک می باشد.
۸ـ۳) زمان لازم جهت اخذ مجوز و پروانه ساختمانی از تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت حد اکثر به مدت ۱۸۰ روز از تاریخ تفویض وکالتنامه کاری به شریک.
۸ـ۴) در صورت طولانی شدن مراحل اداری صدور پروانه و مجوز ساختمانی که منتسب به شریک نباشد، با ارائه مدارک مثبته و توافق کتبی مالکین مدت زمان مندرج در بند ۸-۳ به ۲۴۰ روز قابل افزایش خواهد بود.
۸ـ۵) زمان انجام ساخت، تکمیل و اتمام عملیات ساختمانی و تحویل واحد ها به مالکین حداکثر ۲۱ ماه پس از تاریخ اخذ مجوز ساخت.
۸ـ۶) زمان دریافت پایان کار ساختمان حد اکثر ۴ ماه پس از زمان تحویل واحدها به مالکین.
۸ـ۷) زمان دریافت صورت مجلس تفکیکی، تقسیم نامه محضری و دریافت سند مالکیت تک برگ حد اکثر ۴ ماه پس از تاریخ اخذ پایان کار.
۸ـ۸) چنانچه در اثر حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور) از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آشوب و مواردی از این قبیل که رفع آن از عهده شریک (طرف دوم قرارداد) خارج باشد و کارهای ساختمانی متوقف گردد، زمان توقف به مدت مقرر در بند۸ ـ۵ قرارداد اضافه خواهد گردید. اتلاف وقت به علت جلوگیری ارگانهای ذیربط در رابطه با اعطای مجوزهای لازم، تخلف، اضافه بنا و موارد مشابه جزو حوادث غیر مترقبه نمی باشد.
ماده ۹ـ سهم الشارکه ( تقسیم نامه )
۹ـ۱) تقسیم آپارتمان ها، پارکینگ ها و انباری های احداثی در ملک مورد مشارکت به شرح زیر مورد توافق و رضایت طرفین قرار گرفت و طرفین حق هرگونه اعتراض و ادعای بعدی را از خود سلب و ساقط نمودند.
۹ـ۲) سهم مالکین از آپارتمانهای مسکونی احداثی، …………… واحد واقع در طبقات …..X……. و ……Y…… و …….Z…… مسکونی   بانضمام ….N…..پارکینگ و ……N…..واحد انباری و مشاعات طبق صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت خواهد بود. موقعیت آپارتمانهای مالکین از لحاظ طبقه و (شرقی و غربی یا شمالی جنوبی )بودن و متراژ نهایی آپارتمان ها مطابق با توافق نامه داخلی مالکین خواهد بود.(توافق نامه داخلی ضمیمه  شماره ۲ این قرارداد می باشد).
۹ـ۳) نظربه اینکه مساحت آپارتمانهای مالکین طبق ماده ۱ این قرارداد متفاوت می باشند، علیهذا طبق توافق مالکین (ضمیمه شماره ۲ قرارداد) سطح زیر بنای واحدهای مالکین متناسب با متراژ و ابعاد فعلی واحدها افزایش خواهد یافت و شریک (طرف دوم قرارداد) متعهد و ملزم به اجرای مفاد توافق مالکین و رعایت تناسب توافق شده در متراژ و در تهیه نقشه، ساخت و سایر مراحل آن خواهد بود.
۹ـ۴) سهم شریک و سازنده، ………….. واحد از آپارتمانهای مسکونی واقع در طبقات ………N……. و ………N……. مسکونی بانضمام  ….N…. پارکینگ و ……..N…… واحد انباری و مشاعات طبق صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت خواهد بود.
تبصره : در صورت تامین بیش از ……..N…… واحد پارکینگ در ساختمان، پارکینگ های مازاد بین مالکین و شریک به مزایده گذاشته خواهد شد و عواید آن پس از فروش به نسبت سهام توافق شده بین مالکین و شریک تقسیم می گردد.
ماده۱۰ـ شروط عمومی قرارداد و مشارکت
۱۰ـ۱) مدیریت، طراحی و نظارت بر کلیه امور ساختمانی و همچنین تقبل و پرداخت کلیه هزینه‌های ساختمانی و اجرایی و اداری با شریک (طرف دوم قرارداد) خواهد بود. طبق توافق طرفین مالکین از طریق نماینده خود حق نظارت و اظهار نظر مشورتی طبق مفاد قرارداد و نقشه های مصوب و اجرای ضوابط فنی و مصالح مصرفی خواهند داشت. بدینوسیله نماینده مالکین آقای …………………………. می باشد که با امضای این قرارداد آمادگی خود را جهت نمایندگی مالکین اعلام می دارد.
۱۰ـ۲) رعایت اصول ایمنی و ضوابط فنی و مسئولیت به کارگیری پرسنل ساختمانی و پیمانکاری های مجاز و پاسخگوئی به ادعاها و ایرادات مراجع قانونی و ایرادات و خسارات احتمالی همسایگان و جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث از هر قبیل بر عهده شریک می باشد.
۱۰ـ۳) هرگونه تغییر و اصلاح نقشه های ساختمانی و عملیات اجرائی با توافق مالکین قابل انجام می باشد.
۱۰ـ۴) کلیه عواید ناشی از تخریب و مصالح ساختمانی مستهلک، متعلق به شریک می باشد.
۱۰ـ۵) از طرفین قرارداد حق پیش فروش و  واگذاری آپارتمانهای متعلق به خود تا زمان صدور صورتمجلس تفکیکی سلب گردید و هرگونه ادعا و اعتراض بعدی غیر قابل استماع می‌باشد. استثنا” شریک (طرف دوم قرارداد)  می تواند در صورت نیاز نسبت به پیش فروش تنها …N… واحد از …..N… واحد آپارتمان سهم خود پس از پایان مرحله سفت کاری اقدام نماید.
۱۰ـ۶) شرایط فنی ساخت و انتخاب مصالح و ملزومات ساختمانی از لحاظ کیفیت و مرغوبیت بشرح فهرست ضمیمه شماره ۱ قرارداد می باشد. در صورت پیشنهاد شریک و موافقت نماینده مالکین جهت ارتقاء کیفیت هر یک از مصالح و ملزومات ضمیمه قرارداد، اجرای آن بلا مانع می باشد. همچنین در صورتیکه هر یک از مالکین قصد اجرای مصالح و ملزومات خاصی را در آپارتمان خود داشته باشد، باید هزینه مازاد آن را تقبل نماید.
۱۰ـ۷) احداث هرگونه بنای اضافی خارج از موضوع قرارداد منوط به توافق کتبی طرفین قرارداد خواهد بود. (در صورت دادن مجوزهای لازم از طرف شهرداری).
۱۰ـ۸) مسئولیت هرگونه حادثه منجر به ایجاد خسارت جانی و مالی به کارگران و یا اشخاص ثالث از هر قبیل، بر عهده شریک (طرف دوم قرارداد) می باشد و مشارالیه مسئول و پاسخگو و متعهد به جبران خسارات وارده خواهد بود.
۱۰ـ۹) جرایم، عوارض و جبران خسارات ناشی از اشتباهات محاسباتی، فنی، معماری، تأسیساتی و امثال آن و رفع اشتباهات و خلاف های ساختمانی احتمالی انجام شده و اصلاح برنامه های اجرائی بر عهده شریک می باشد.
۱۰ـ۱۰) هرگونه نوسانات قیمت حاکم بر عرصه و اعیان، مصالح و ملزومات ساختمانی، نیروی انسانی، خدمات، بیمه ها و شاخص های بانکی و اعتباری و اقتصادی و هزینه های مجوزهای لازم  نسبت به مندرجات این قرارداد مؤثر نخواهدبود.
۱۰ـ۱۱) چنانچه در تعهدات طرفین قرارداد خلاف و یا فسادی کشف گردد، خاطی از نظر قانونی مسئول و جوابگو بوده و باید از عهده خسارات وارده (به جز خسارات تعیین  شده در این قرارداد) به طرف مقابل برآید. تشخیص خسارت و میزان خسارات وارده طبق نظر محاکم قضائی خواهدبود.
۱۰ـ۱۲) چنانچه مالکین نسبت به اجرای مفاد قرارداد و حسن اجرای عملیات ساختمانی و انطباق آن با مفاد قرارداد اعتراض داشته باشند، مراتب را از طریق نماینده خود کتباً به شریک تذکر داده و شریک متعهد به اجراء مفاد قرارداد و اجرای نقشه های مصوب و ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان و نظام مهندسی می باشد.
۱۰ـ۱۳) هزینه های مصرفی آب، برق و گاز از زمان تحویل ملک تا زمان تحویل آپارتمانها به مالکین بر عهده شریک (طرف دوم قرارداد) می باشد.
۱۰ـ۱۴) مساحت انباری تا حد ممکن بزرگ خواهد بود. (بر طبق نقشه های محاسباتی) همچنین پارکینگها و انباری ها با رعایت انصاف در خصوص مرغوبیت و متراژ و با توافق طرفین تقسیم خواهد شد.
۱۰ـ۱۵) پس از اخذ مجوز ساختمانی و شروع عملیات ساختمانی، شریک (طرف دوم قرارداد) حق نکول از تعهدات قراردادی و تحمیل شرایط جدید به مالکین را نخواهد داشت.
۱۰ـ۱۶) در صورت تأخیر در اتمام کار و امور قراردادی و عدم تحویل آپارتمانهای مالکین در زمان مقرر مورد تعهد در بندهای ۸ـ۵ این قرارداد، شریک متعهد گردید بازاء هر روز تأخیر در تحویل آپارتمانهای مالکین مبلغ …………………..ریال ( به هر یک از مالکین مبلغ‌ ………………….  ریال)  بابت ضرر و زیان و خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد، پرداخت نماید.
۱۰ـ۱۷) در صورتی که طرفین هم زمان با تاریخ حضور در دفترخانه و پس از اخذ صورتمجلس تفکیکی بنا به هر دلیلی نظر به انتقال سند مالکیت به اشخاص ثالث داشته باشند، طرفین هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.
۱۰ـ ۱۸) شریک (طرف دوم قرارداد) حق تخلف از نقشه مصوب مالکین و احداث بنای خلاف را ندارد. در صورت وقوع هرگونه تخلف ساختمانی، مسئولیت و جبران خسارات وارده بر عهده شریک (طرف دوم قرارداد) می باشد.
۱۰ـ ۱۹) ضمن عقد خارج لازم صیغه عقد مشارکت ایجاباً و قبولاً جاری گردید و طرفین قرارداد کلیه خیارات شرعی و قانونی خصوصاً خیار غبن فاحش و افحش را از خود سلب و ساقط نمودند و هیچکدام از طرفین حق نکول از مفاد و تعهدات قراردادی را نخواهند داشت.
۱۰ـ۲۰) مفاد این قرارداد نسبت به طرفین و وراث قانونی و یا قائم مقام قانونی طرفین لازم الاجراء می باشد. در صورت فوت یا محجور شدن هریک از طرفین، وراث متوفی متعهد به اجرای مفاد قرارداد و معرفی نماینده خود به طرف مقابل و اجرای تعهدات قانونی و قراردادی می باشند.
۱۰ـ۲۱) کلیه امور پیش بینی نشده در این قرارداد تابع توافق کتبی طرفین قرارداد خواهد بود.

ماده۱۱- تفسیر مفاد قرارداد و حل اختلاف
در صورت اختلاف در برداشت و تفسیر و اجرای مفاد قرارداد مراتب از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد گردید. در صورت مراجعه به مراجع قضائی محکوم علیه علاوه بر اجراء مفاد آراء صادره ملزم و مفاد قرارداد، متعهد به پرداخت خسارات دادرسی و خسارات پیش بینی شده در این قرارداد نیز می باشد.
ماده ۱۲- تضمین انجام قرارداد
۱۲ـ۱) در صورت عدم انجام صحیح تعهدات قرارداد و تخلف دراجرای مفاد آن و یا عدم انجام بخش یا کل تعهدات معلوم و معین شریک (طرف دوم قرارداد) و یا قصور در مقاطع مختلف ساخت بنا و مصالح منصوبه و یا عدم رفع نواقص احتمالی و ایرادات فنی ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی و بطور کلی هرگونه تعدی و تفریط شریک (طرف دوم قرارداد) از مفاد این قرارداد در فرجه و مهلت معین، مالکین جهت تأمین هزینه‌ها و تکمیل بنا و اجرای مفاد قرارداد و استیفاء حقوق قراردادی و جبران ضرر و زیان و خسارات وارده ناشی از موارد فوق، بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قضائی محق می باشند خسارات وارده را محاسبه نموده و در هنگام انتقال سند به شریک درصد انتقال سند را به میزان خسارت وارده کسر نمایند و همچنین حق هرگونه دخل و تصرف برای مالکین مجاز خواهند بود و ایشان می توانند انجام پروژه را به شخص ثالثی که خود صلاح بدانند محول نمایند.
http://hamvatankart.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa
ماده ۱۳- موارد و شرایط فسخ قرارداد
۱۳-۱) طرفین قرارداد حق فسخ یک جانبه این قرارداد را تا انجام کامل موضوع و تعهدات قراردادی و صدور سند تفکیکی را از خود سلب و ساقط نمودند ولی در صورت تحقق هریک از موارد مندرج در ذیل این ماده، حسب المورد قرارداد کان لم یکن و فاقد اعتبار می گردد و یا مالکین حق فسخ یکطرفه قرارداد را خواهند داشت.
۱۳ـ۲) ضمن عقد خارج لازم طرفین قرارداد توافق نمودند، چنانچه شریک به ترتیب تا زمان مقرر در بند ۸-۲ و ۸-۳ و ۸-۴ به هر دلیلی موفق به اخذ دستور نقشه و اخذ مجوز و پروانه ساخت طبق مفاد این قرارداد نگردد، این قرارداد منفسخ و کان لم یکن و فاقد اعتبار شرعی و قانونی می باشد و کلیه هزینه‌های انجام شده از هر قبیل بر عهده شریک (طرف دوم قرارداد) خواهد بود.
۱۳ـ۳) هرگاه به هردلیلی شهرداری از دادن مجوز ساختمان ….N….. طبقه ( …….N…..  طبقه مسکونی به متراژ حداقل هر واحد ……N……….. متر مربع و ……..N…….. طبقه پارکینگ و انباری و خدماتی) برای پلاک ثبتی مزبور خودداری نماید، طبق توافق طرفین، این قرارداد منفسخ و آثار حقوقی و قانونی آن باطل و کان لم یکن می باشد و کلیه هزینه های انجام شده از هر قبیل بر عهده شریک(طرف دوم قرارداد) خواهد بود.
۱۳ـ۴) در صورت تأخیر و یا عدول در انجام تعهدات قراردادی توسط شریک  یا ثبوت مفاد ماده ۱۲ قرارداد که منجر به فسخ قرارداد توسط مالکین گردد، شریک علاوه بر پرداخت ضرر و زیان های قید شده در متن قرارداد و خلع ید از ملک مورد مشارکت، حق هیچگونه ادعائی در مورد ملک موضوع مشارکت را تحت هیچ عنوان ندارد و مالکین بدون فوت وقت می توانند ادامه پروژه موضوع قرارداد را شخصاً ادامه و یا به اشخاص ثالث واگذار نمایند.
۱۳ـ۵)  طرفین قرارداد اقرار صریح می نمایند که انتقال ۴/۲ (دو چهاردهم) دانگ از مالکیت آپارتمان های مندرج در این قرارداد صرفاً در قبال ایفای کامل تعهدات مندرج در این قرارداد از طرف مالکین به شریک و طرف دوم قرارداد، صورت خواهد گرفت و شریک هیچ گونه ثمنی به مالکین بابت انتقال مالکیت نپرداخته است (به جز مبلغ مابه التفاوت بلاعوض مندرج در بند ۶ـ ۱۲) و شریک (طرف دوم قرارداد) در صورت هرگونه تخلف در انجام تعهدات قراردادی که منجر به فسخ قرارداد از طرف مالکین گردد، حق هیچ گونه ادعائی در این خصوص ندارد.
 
ماده ۱۴) تعداد و نسخ قرارداد
این قرارداد بر اساس توافق و رضایت طرفین در تاریخ ………………………. در ۱۴ ماده و ۱۰ صفحه و ۵ صفحه ضمیمه و  ۸ نسخه به امضاء طرفین رسیده است که هر نسخه حکم واحد را دارد و هریک از طرفین یک نسخه آنرا دریافت نمودند.
محل امضاء مالکین + اثر انگشت
………….. …………….. ………………. …………………….
محل امضاء شریک (یا شرکاء) (طرف دوم قرارداد) + اثر انگشت
………………….
محل امضاء شهود + اثر انگشت
۱) ……………………۲) ………………….. ۳) ……………………۴) …………………..
بنام خدا
ضمیمه شماره ۱ قرارداد
با توافق طرفین قرارداد مشخصات فنی و اجرائی عبارت است از:
۱ـ اجرای فندانسیون طبق نقشه محاسباتی براساس اسکلت بتونی مطابق با نقشه مهندس محاسب که به تأیید شهرداری رسیده است.
۲ـ نوع اسکلت: بتونی مطابق با مقررات و ضوابط و آیین نامه های مهندسی.
۳ـ سقف‌ها: تیرچه کرومیت و یونولیت طبق نقشه و محاسبات مورد تأیید شهرداری و مهندس ناظر.
۴ـ دیوار چینی خارجی: دیوار ۱۵ سانتی با بلوک لیکا به ابعاد ۵۰* ۱۹* ۱۵ و استفاده از دیواربرشی با رعایت مبحث ۱۹ ملی ساختمان.
۵ـ دیوار چینی داخلی: بلوک ۱۰ سانتی لیکا درجه یک استاندارد و رعایت مبحث ۱۹ ملی ساختمان.
۶ـ ارتفاع سقف: حداقل ۲۸۰ سانتی متر تمام شده.
۷ـ پنجره ها: از جنسUPVC  با شیشه دو جداره داخلی۳ وخارجی ۶ با پروفیل‌آلمانی (VISTABS)
۸ـ نمای ساختمان: نمای جلو ترکیبی شامل سنگ درجه ۱، آجر، ترموود و یا ترکیبی با پنل های سه بعدی دکوراتیو بست وال دیگر و نمای طرفین سیمان سفید تخته ماله و نمای پشت  و نورگیر سنگ (با نظریه طراح و تائید نماینده مالکین) .
۹ـ  کف و دیوار پیلوت: سنگ هرسین (با نظریه طراح و تائید طرفین قرارداد)
۱۰ـ سقف پیلوت: طراحی گچ (رابیتس و میلگرد) و نورپردازی و نقاشی با (نظریه طراح و تائید طرفین قرارداد)
۱۱ـ  کف و دیوار پارکینگ: کف و دیوار تمام سنگ طبق سنگ ‌نمونه وارتفاع پارکینگ ۴۰/۲ متر (با نظریه طراح و تائید طرفین قرارداد)
۱۲ـ دیوار محوطه و حیاط: طبق طرح با مصالح و سنگ مشابه نمای ساختمان.
۱۳ـ پله‌ها : سنگ هرسین طبق کیفیت و ابعاد سنگ نمونه مورد توافق
۱۴ـ دیوار راهروها : تمام سنگ از نوع تراورتن.
۱۵ـ کف واحدها : سنگ درجه یک طبق با ابعاد ۵۰*۵۰ سانتیمتر یا پارکت آلمانی .( با نظریه طراح و تائید طرفین قرارداد).
۱۶ـ کف و سقف اتاقها: سنگ یا پارکت آلمانی و سقف طراحی شده (با نظریه طراح و تائید طرفین قرارداد).
۱۸ـ سقف سالن، آشپزخانه و اتاق ها : میلگرد و رابیتس همراه با طراحی و نورپردازی و نقاشی شده .
۱۹ـ کابینتها : کابینت واحدهای مالکین تمام M.D.F های گلاس با یراق آلات درجه ۱ ترک، صفحه های رویی دوبل.
۲۰ـ شیرآلات آشپزخانه و ملزومات آن :KWC یا قهرمان (آخرین مدل) سینک دو لنگه Tekaیا اخوان توکار، هود کنترلی شیشه ای و استیل اخوان یا بی مکس.
۲۱ـ کف و دیوار سرویسها و آشپزخانه : کف سرامیک درجه یک ایرانی، سرویسهای بهداشتی توالت ایرانی و فرنگی از نوع ایرانی درجه یک، روشویی کابینتی هم برای سرویس بهداشتی و هم برای داخل حمام. (طرح و مدل با انتخاب نماینده مالکین)
۲۲ـ دیواره سرویسها: کاشی درجه ۱ تبریز یا مارلیک. (طرح با انتخاب نماینده مالکین)
۲۳ـ سقف سرویسها: سقف کاذب ضد رطوبت، ضد خوردگی و ضد زنگ.
۲۴ـ ملزومات و شیر آلات سرویسها: KWC یا قهرمان (آخرین مدل)
۲۵ـ درب ورودی ساختمان و پارگینگ:  فلزی طرح دار با ریموت کنترل همراه با تاج بالاسر دربها که به تأیید نماینده مالکین رسیده باشد.
۲۶ـ  دربهای ورودی واحدها : دربهای ورودی ضد سرقت درجه ۱٫
۲۷ ـ چهارچوب دربهای ورودی واحدها: PVC یا فلزی.قرنیز واحدها از جنس MDF روکش .PVC
۲۸ـ دربهای داخلی واحدها: HDF  یا چوب با روکش PVC با دستگیره و یراق آلات درجه ۱ ایرانی.(طرح با انتخاب نماینده مالکین).
۲۹ـ کلید و پریز برق: ایران یا سایر موارد مشابه درجه ۱ ایرانی مجهز به تجهیزات ایمنی پریز.
۳۰ـ تهویه سرویسها: هواکش البرز یا مشابه.
۳۱ـ باربیکیو: از سنگ تراورتن مرغوب و آجر نسوز سرخرنگ به همراه هود (در صورتیکه طرح اولیه اجازه دهد).
۳۲ـ آیفون تصویری: تصویری رنگی درجه ۱ ایرانی جهت هر واحد.
۳۳ـ نصب  شیر مرکزی جهت قطع و وصل آب و برق و گاز برای هر واحد.
۳۴ـ رنگ و نقاشی، دیوارپوش: سقف‌ها و بدنه رنگ درجه ۱ اکریلیک بانضمام زیرسازی روغن الیف و بتونه. نمای دیوار پشت تلویزیون و بخشی از فضای نشیمن و پذیرایی استفاده از دیوار پوش  سه بعدی ……. با انتخاب طرح از طرف نماینده مالکین.
۳۵ـ سقف دکوراتیو توسط میلگردو رابیتس و گچکاری شده و نورپردازی شده : طبق نظریه طراح و تایید نماینده مالکین برای هر واحد.
۳۶ـ دیوار حفاظ پشت بام : به ارتفاع حداقل ۷۰ تا ۹۰ سانتی متر با ضخامت ۲۰ سانتی متر .
۳۷ـ نرده راه پله ها: تلفیق استیل ضد زنگ با چوب.
۳۸ـ حفر چاه : حفر یک حلقه چاه  فاضلاب به ارتفاع ۱۵ متر به تأیید مهندس تأسیسات همراه با سیستم بوگیر.
۳۹ـ لوله کشی تأسیسات : رایزرها گالوانیزه و داخل واحدها ۵ لایه MVP .
۴۰ـ لوله کشی فاضلاب: لوله فاضلاب پوش فیت پلیران ( سیستم PUSH  FIT ) و ادامه آن تا درب حیاط جهت اتصال به اگوی شهری.
۴۱ـ لوله کشی آب سرد و گرم : لوله های پنج لایه MVP .
۴۲ـ عایق کاری لوله‌ها: با عایق پولی رول جهت لوله‌های آب گرم.(بر طبق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان).
۴۳ـ تأسیسات برودتی و گرمایشی: داکت اسپیلیت مستقل برای هر واحد با ظرفیت سرمایشی گرمایشی متناسب با زیربنای واحدها با کندانسور اینوتردار با نماد مصرف انرژی A یا A+ (با محساسبات مهندس تاسیسات).
۴۴ـ تأسیسات حرارتی جهت تامین آب گرم مورد نیاز هر واحد: سیستم پکیج با مارک بوتان یا ایران رادیاتور ( آخرین ورژن و متناسب با زیر بنای هر واحد)
۴۶ـ ایزولاسیون پشت بام و کف آن : پوشش عایق ایزوگام درجه ۱ با موزائیک ایرانی.
۴۷ـ ملزومات پشت بام : آب و برق
۴۸ـ نصب صندوق پستی.
۴۹ـ نصب سنسور و تایمر جهت روشنایی راه پله، پاگردها ، پارکینگ و پیلوت از نوع درجه یک.
۵۰ـ  سیم کشی کامل ساختمان : سیم (برق ، تلفن، آیفون ، آنتن تلوزیون و ماهواره) با لوله پلی‌آمید سمنان و سیستم استاندارد ـ فیوزها F&G.
۵۱ـ انباریها : انباری در حد امکان بزرگ با درب فلزی و دیواره سنگ و کف موزائیک.
۵۲ـ آسانسور: ۶ نفره  فول  با سیستم خطی و موتور و گیربکس ایتالیائی …………………با درب و اتاق تمام استیل با تزئینات داخلی درجه ا و کف سنگ یک‌تکه بانضمام سیستم   VVVF (سیستم حرکت و توقف آرام) و BLAKOUTو تائیدیه استاندارد و تامین بیمه نامه.
۵۳ـ آنتن : پیش بینی آنتن مرکزی برای کانالهای داخلی و سیم کشی ماهواره برای کلیه واحدها.
۵۴ـ نصب تابلو برق عمومی.
۵۵ـ نصب باکس تلفن و سیم کشی تلفن ( سیم کشی تلف برای هر واحد حداقل ۳ خط)
۵۶ـ نصب جعبه کلید مینیاتوری برق برای هر واحد با لوازم F&G.
۵۸ـ دور پنجره ها: سنگ هماهنگ با نمای ساختمان. (طبق نظر طراح).
۵۹ـ قیرگونی سرویس‌ها و آشپزخانه:  دو لایه گونی ضخیم و سه لایه قیر تا ارتفاع ۱٫۵ متری دیوار.
۶۰ـ دوربین مداربسته داخل پارکینگ، محوطه و جلوی درب با نصب مانیتور و تجهیزات ضبط در لابی.
۶۳ـ انشعاب برق: برای هرواحد تکفاز و مشاعات سه فاز طبق ضوابط اداره برق.
۶۴ـ انشعاب آب : آب مشترک.
۶۵ـ  انشعاب گاز: برای هر واحد با کنتور مستقل  و لوله کشی استاندارد و لوله های مانیسمان طبق ضوابط اداره گاز.
۶۶- محوطه سازی ، باغچه کاری و فضای سبز در حد استاندارد طبق نظریه طراح و تائیدیه طرفین.
۶۷- اجرای لابی طبق نقشه و نظریه طراح و تائیدیه نماینده طرفین.
۶۸- کمد دیواری با عمق ۶۰ سانتیمتربرای هر اتاق خواب با درب MDF HDF روکش PVC مطابق با طرح درب اتاقها.
۶۹- اجرای پنل های تلقی/شیشه ای مات جهت بخش های مشرف نورگیر و اتاق خواب ها.
محل امضاء مالکین
۱) …………………….. ۲) ……………………………. ۳) ……………………………. ۴) ……………………………
……………………….. ………………………………. ………………………………. ……………………………….
محل امضاء شریک (طرف دوم قرارداد)   ومحل امضاء شهود
…………………………
  1. …………………………..
۲) ……………………………………
ضمیمه شماره ۲ قرارداد
 
توافق نامه داخلی مالکین
بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل بعنوان مالکین آپارتمانهای موجود در قرارداد قبل از عملیات تخریب و نوسازی شناخته می شوند (با مشخصات مندرج در ماده یک قرارداد) و با امضای این تفاهم نامه موقعیت، طبقات و متراژ واحدهای نوساز بعد از عملیات ساخت و سایر موارد را به شرح ذیل مشخص نموده اند:
الف) موقعیت و متراژ هر واحد نوساز
  1. آقای …………..: واحد (شرقی ، غربی، شمالی ، جنوبی) طبقه ………. مسکونی با متراژ مندرج در صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت.
  1. آقای …………..: واحد (شرقی ، غربی، شمالی ، جنوبی) طبقه ………. مسکونی با متراژ مندرج در صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت.
  1. آقای …………..: واحد (شرقی ، غربی، شمالی ، جنوبی) طبقه ………. مسکونی با متراژ مندرج در صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت.
  1. و….
توضیح اینکه از آنجایی که در حال حاضر (در زمان امضاء این تفاهم نامه) واحدهای (غربی یا شرقی یا شمالی یا جنوبی) ساختمان طبق سند دارای متراژ بیشتری نسبت به واحدهای (……..) می باشند (واحدهای ……. به میزان ……%…… برابر از متراژ واحدهای ………… بزرگتر هستند)، لذا واحد های …………. پس از نوسازی نیز می بایست به همین میزان از آپارتمانهای …….%…….. بزرگتر باشند. چنانچه این تناسب به هر دلیل پس از ساخت آپارتمانهای جدید محقق نشود کسری یا افزایش متراژ نسبت به این تناسب می بایست به صورت ریالی طبق قیمت روز آپارتمان محاسبه گردیده و بین واحدهای (شرقی ، غربی ، شمالی یا جنوبی) مبادله گردد. (مالکین با امضاء این توافق نامه متعهد شدند حداکثر پس از ۳۰ روز از تاریخ صورتمجلس تفکیکی نسبت به تسویه حساب در این خصوص اقدام نمایند).
تبصره ۱ – مبنای قیمت گذاری آپارتمان معدل نرخ اعلام شده توسط ۳ مشاور املاک بصورت جداگانه خواهد بود.
تبصره ۲ – در صورت عدم تمکین هر یک از مالکین واحدهای شرقی یا غربی جهت اجرای تهاتر ریالی مشروحه بالا، مالک مغبون می تواند از طریق محاکم قضایی در این خصوص اقدام نماید.
 
ب) پارکینگ، انباری و مشاعات
به هر واحد …N… باب پارکینگ و ….N…. واحد انباری تعلق می گیرد که  موقعیت و شماره بندی آنها بر طبق توافق طرفین می باشد. در صورت تامین بیش از ….N…. واحد پارگینگ طبق تبصره ماده ۹ قرارداد مشارکت عمل خواهد شد. مزایا و امکانات مشاعات نیز برای تمامی واحدها به یک میزان خواهد بود.
ج) نماینده مالکین
مالکین آقای ………………………….. را به عنوان نماینده خود به شریک (طرف دوم قرارداد) معرفی می نمایند. نماینده مختار است در رابطه با تصمیمات جزئی راسا” اقدام نموده و در رابطه با تصمیمات کلی با نظر سایر مالکین اقدام نماید.
محل امضاء مالکین
………………………… ………………………… ………………………….. …………………………….
……………………….. ……………………….. …………………………. …………………………….
محل امضاء شریک (طرف دوم قرارداد)
…………………………….
محل امضاء شهود
……………………………. ……………………………….

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه وکلای هموطن کارت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.جهت تنظیم قرارداد اختصاصی با ما  تماس بگیرید و در این زمینه با وکلای هموطن کارت مشاوره نمایید

ما میتوانیم بصورت غیر حضوری نیز قرارداد دلخواه شما را تنظیم نموده و برای شما ارسال نماییم .

جهت ارتباط با شماره های زیر  ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۰ و ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۲ – ۰۹۱۲۴۴۳۶۸۲۹  تماس حاصل نمایید .


       قرارداد مشارکت در ساخت 

این قرارداد فی مابین طرفین ذیل در تاریخ ……………………..در محل ملک موضوع قرارداد به شرح آتی منعقد گردید و تمامی مواد و تبصره های ذکر شده برای طرفین لازم الاجراست :

ماده ۱) طرفین مشارکت در ساخت:

طرف اول  قرارداد : مالک

آقا / خانم ………………………………………………….. فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه ………………………………. و کد ملی ………………………………………… صادره از ………………………………….. تابعیت ……………………… متولد……………… نسبت به ……………………… دانگ مورد مشارکت در ساخت
اقامتگاه: شهر ……………………….. خیابان / کوچه / بن بست……………………….. / پلاک ……………………………… / کد پستی ………………………… تلفن: ………………. موبایل: ………………..

طرف دوم قرارداد  : سازنده

آقا / خانم ………………………………………………….. فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه ………………………………. با کد ملی ………………………………………. صادره از ……………………………….. متولد …………………… اقامتگاه: شهر ……………………….. خیابان / کوچه / بن بست……………………….. / پلاک ……………………………… / کد پستی ………………………… تلفن: ………………. موبایل: ………………..

ماده ۲) مشخصات مورد مشارکت در ساخت:

تمامی ……………. سهم / دانگ مشاع از ۱۰۰ سهم / ۶ دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن دارای سند مالکیت به شماره چاپی ………………………. به پلاک ثبتی ……………….. / ………………………… مفروز از …………………… / …………………………… اصل بخش …………….. به متراژ …………. واقع در ………………………………………….. دارای …………. عدد کنتور برق و ………………….. واحد آب و ………………. کنتور گاز می­باشد که مبلغ ……………… توسط کارشناس رسمی / خبره محلی قیمت‌گذاری شده است و موردقبول طرفین می­باشد.

و توسط مالک به رؤیت سازنده رسیده و از کم و کیف آن کاملاً اطلاع حاصل نموده و موردقبول و تأیید سازنده می­باشد.

ماده ۳)  موضوع قرارداد:

عبارت است از مشارکت در ساخت ۱۰۰ سهم / ۶ دانگ مورد مشارکت در ساخت (به شرح ماده ۲) که سازنده متعهد است در قبال ثمن مشارکت در ساخت، ملک فوق را طبق ضوابط با حداکثر بنای مجاز با متراژ پروانه صادره از شهرداری و جزئیات آتی این قرارداد ساخته و از هر حیت آماده نماید و بابت مابه­التفاوت هزینه ساخت  ……… سهم / دانگ سهم مالک و قیمت ……….. سهم / دانگ مورد مشارکت در ساخت مبلغ ……………………….. ریال معادل ……………………. تومان به‌صورت بلاعوض پرداخت نماید، که به شرح ذیل پرداخت می­گردد:

  • ضمن­العقد مبلغ ………………………….. ریال معادل ………………… تومان طی ……. فقره چک بانک …………………… شعبه ……………… به شماره ………………………. تاریخ ………………. مبلغ …………. ریال معادل ………………………. تومان به آقا / خانم ……………………………..
  • مابقی مبلغ ……………………. ریال معادل ………………………. تومان هم‌زمان با …………………. ، نقدأ طی رسید که ضمیمه قرارداد می­گردد، از طرف سازنده به مالک پرداخت می­گردد.

ماده ۴) مشخصات کلی سازه جدیدالتاسیس :

تعداد ……….. طبقه بر اساس دستور نقشه و ضوابط شهرداری که شامل:

  • ……………. طبقه با کاربری مسکونی / اداری در تعداد ………….. واحد به متراژ حدود ……… متر
  • همکف با کاربری ……… باب پارکینگ / و ……….. باب تجاری حدود …………. متر
  • ………… طبقه زیر همکف با کاربری پارکینگ به تعداد …………. باب
  • ………… باب انباری به متراژ …………
  • دیگر فضاهای مورد توافق (فضاهای ویژه)

می­باشد که حدود مشخصات فنی و عمومی و مصالح مصرفی آن پیوست قرارداد می­گردد.

ماده ۵ )تابعیت قرارداد :

تابعیت قرارداد حاضر، ایرانی و تابع قوانین و مقررات جاریه کشور جمهوری اسلامی ایران می­ باشد.

ماده ۶) محل انجام قرارداد:

این قرارداد در دفتر کار ………………………. به آدرس ……………………………….. و تلفن …………………… تنظیم گردیده است.

ماده ۷) مدت قرارداد:

این قرارداد در تاریخ ………………………. / …………………………. به حروف ……………………….. انجام گردیده و مدت این قرارداد …………………….. / ……………………………. به حروف …………………………… . ماه شمسی از تاریخ عقد قرارداد تا تاریخ ……………………… / ……………………………… به حروف ………………… می­باشد.

ماده ۸) قدرالسهم طرفین به نسبت درصد از واحدهای احداثی:

طبق توافق انجام‌شده سهم مالکیت هر یک از طرفین از عرصه و اعیان و هم‌چنین حقوق مربوط به فضاها(اعم از تجاری،انباری،پارکینگ و مسکونی)بر اساس آورده‌ها و تعهدات ساختمان جدید به شرح ذیل تعیین می­گردد:

  • سهم­الشراکه طرف اول …………….. درصد.
  • سهم­الشراکه طرف دوم ………………. درصد.

شرح کامل تقسیم‌نامه عادی به پیوست می­باشد و جزلاینکف آن می­باشد.

ماده ۹) کیفیت و زمان پیش‌فروش :

پیش‌فروش ………………………… درصد از سهم هریک از طرفین پس از اجرای …………… و ……………….. درصد از سهم هریک از طرفین پس از ………………………………………… ، بین طرفین و یا به شخص ثالث بر اساس کد رهگیری و فقط در محل آژانس مسکن ……………. ……………… و با حضور الزامی طرفین امکان‌پذیر می­باشد.

تبصره ۱: هرگونه قرارداد فروش که بدون رعایت شرایط قید شده در بند بالا تنظیم شود، از درجه اعتبارساقط بوده و برای انتقال گیرنده آن، هیچ­گونه حقی ایجاد نمی­نماید.

تبصره ۲: طرفین متعهد بر رعایت منافع و مصلحت یکدیگر در فروش واحدها و به قیمت روز و عادلانه می­باشند.

تبصره ۳: واحدهای پیش‌فروش شده هیچ تعهدی غیرازاین قرارداد برای سازنده به وجود نمی­آورد.

تبصره ۴: فروش مابقی سهم هر یک از طرفین در آستانه تحویل بدون حضور طرف مقابل بلامانع می­باشد.

ماده ۱۰) برنامه زمان‌بندی پروژه

۱۰-۱) …………….. روز پس از عقد قرارداد مشارکت، تنظیم وکالت‌نامه جامع کاری از طرف مالکین به سازنده جهت انجام امور اداری و دریافت جواز

۱۰-۲) …………….. روز پس از وکالت کاری دریافت جواز و مجوزهای لازم توسط سازنده

۱۰-۳) …………….. روز پس از دریافت جواز تخلیه و تحویل ملک کلنگی توسط مالک به سازنده

۱۰-۴) ………………. روز پس از تحویل ملک خاتمه عملیات ساختمانی و تحویل ملک نوساز توسط سازنده به مالک

۱۰-۵) ……………… روز پس از تحویل ملک نوساز دریافت پایانکار، صورت‌مجلس تفکیکی و سند تک‌برگ توسط سازنده

ماده ۱۱) نحوه و زمان انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده:

طبق توافق طرفین در سه مرحله، مالکین اقدام به انتقال سند به نام طرف دوم قرارداد می­نمایند:

  • پس از پرداخت فیش جواز ساخت و اخذ جواز و تخریب ملک، …………………………….. دانگ از عرصه ملک موضوع قرارداد
  • اتمام سفت‌کاری و قبل از شروع گچ کاری مطابق عرف زمانی مهندسی، ………………………….. دانگ از باقی‌مانده‌ی سهم سازنده از عرصه ملک موضوع قرارداد
  • پس از اتمام کامل عملیات ساختمانی و تحویل ملک به مالکین، ……………………………………. دانگ از باقی‌مانده‌ی سهم سازنده (که با قدر السهم های فوق مجموعاً …. دانگ می‌باشد) از عرصه ملک موضوع قرارداد
  • استقرار مالکیت سازنده و استیفای وی از حقوق مالکانه مشروط به ایفای تعهدات کامل وی در مواعد مقرره موضوع این ماده می­باشد.

ماده ۱۲) تعهدات مالک (فروشنده):

  1. مالک متعهد گردید مبلغ …………………………………… ریال معادل …………………………………………. تومان طی سه فقره چک به شرح زیر معادل ارزش مورد مشارکت در ساخت (به شرح ماده ۲) جهت انجام کار، تحویل گروه وکلای هموطن کارت داده که هر یک هم‌زمان با مواعد مقرر در ماده ۱۱ عودت می­گردد.

چنانچه مالک به تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل ننماید، سازنده حق استفاده از مزایای قانونی چک فوق­الذکر را بر اساس رأی داور / مرجع قضایی را دارا می­باشد.

چک شماره …………………… بانک ………………………………… شعبه …………………………… مبلغ ………………………………………. .

چک شماره …………………… بانک ………………………………… شعبه …………………………… مبلغ ………………………………………. .

چک شماره …………………… بانک ………………………………… شعبه …………………………… مبلغ ……………………………………….

  1. مالک اقرار می­نماید که هیچ محدودیت و مانعی متوجه احداث ساختمان در زمین مذکور نبوده و مورد مشارکت در ساخت فاقد هرگونه ایراد و اشکال قانونی می­باشد
  1. مالک متعهد گردید بر اساس ماده ۱۰-۱ پس از امضای قرارداد با حضور در دفترخانه ……………………….. به نشانی ………… ……………………………………………………………….. نسبت به تنظیم وکالت جامع کاری بنام سازنده تنظیم نمایند، وکالت فوق می‌بایست به مدت ……………………. ماه تنظیم گردد.در صورت فوت حجر هریک از افراد طرفین اول در مدت وکالت، ورثه ایشان موظف‌اند ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اعطا عقد وکالت جدید به نام سازنده با شرایط حاضر اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول………………………….. می­گردند. وکالت فوق می­بایست همواره مستمر بوده تا اختلالی در مواعد و تعهدات سازنده ایجاد ننماید.
  1. مالک متعهد گردیده ملک موضوع قرارداد را در زمان مقرر در ماده ۱۰-۳ این قرارداد تخلیه و تحویل سازنده نماید. ملاک محاسبه شروع زمان این بند اعلام زمان اعلام کتبی سازنده به‌طرف اول مبنی بر دریافت جواز ساخت می­باشد.
  1. مالک اقرار می­نماید از افراد ممنوع­المعامله نبوده و اقرار بر عدم توقیف ملک از طرف مراجع قضایی دارد و مورد مشارکت در ساخت و در قید بازداشت یا مشمول مصادره اموال نیست و یا در طرح­های کلی سازمان­های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری و ……. نمی­باشد.
  1. بنابر اظهار مالک مورد مشارکت در ساخت رهن و وثیقه شخصی / بانک ………………………………….. بابت ………………. می­باشد / نمی­باشد (در صورت در رهن بودن) و مکلف می­باشد قبل از انتقال سند بر اساس ماده ۱۱ این قرارداد به نام سازنده از پلاک ثبتی فوق­الذکر فک رهن به عمل آورد.
  1. مالک تعهد می­نماید کلیه بدهی‌های ملک ازجمله هزینه‌های دارایی، مفاصا حساب شهرداری و بدهی­های دیگر ملک موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل ملک پرداخت نماید.
  1. مالک متعهد گردید نسبت به پرداخت حق‌وحقوق و کسب رضایت مستاجرین (صاحب سرقفلی) و خلع ید واحد تجاری اقدام نموده و مورد مشارکت به‌صورت بلااشکال و بلامعارض در تاریخ مقرر به سازنده تحویل نماید. شرح توافق‌نامه با صاحب سرقفلی به پیوست می­باشد.
  1. مالک متعهد گردید نسبت مورد مشارکت (کلاً، جزیأ و منفعتأ) به غیر واگذار نگردیده و در صورت هرگونه ادعا از سوی معارضین و بروز عارضه احتمالی در آینده نیز ، شخصأ آن را مرتفع و مسئولیت و خسارت ناشی از آن را به عهده خواهد گرفت.
  1. مالک متعهد گردید کلیه اسناد ملک (بنچاق و سایر مدارک موردنیاز) را هم‌زمان با وکالت کاری جهت انجام امور مربوطه، پس از دریافت رسید به‌صورت امانت در اختیار سازنده قرار دهد.
  1. مالک متعهد گردید به پرداخت هزینه انتقال سند قدرالسهم مالک به سازنده به‌صورت بالمناصفه از سوی طرفین
  1. مالک متعهد به انتقال عرصه به نام سازنده بر اساس ماده ۱۱ این قرارداد می­باشد.
  1. مالک مکلف می­باشد ۴۸ ساعت قبل از تنظیم سند رسمی کلیه اسناد و مدارک لازم جهت انتقال قطعی پلاک ثبتی مذکور را تهیه و به دفتر اسناد رسمی شماره …………… تحویل دهد. ملاک عدم حضور طرفین گواهی دفترخانه مزبور می­باشد.
  1. تعهد و مسئولیت پاسخگویی به هرگونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به ملک قبل از تحویل ملک و به‌نوعی که با این قرارداد مرتبط نباشد بر عهده مالک می­باشد.
  1. مالک متعهد گردید هنگام پرداخت فیش خلافی و عوارض ذکرشده در ماده ۱۴ قرارداد را هزینه به میزان سهم خود را پرداخت نماید.
  1. مالک متعهد گردید کلیه مبلغ دریافتی قرض­الحسنه بابت اسکان را هنگام تحویل واحدهای نوساز به‌صورت تمام و کمال و بدون قید و شرط پرداخت نماید مگر در مواردی که در همین قرارداد ذکر گردیده.
  1. مالک در خصوص سازنده تحقیقات لازم را نموده است و اطلاع کامل از کم و کیف او کسب نموده و با امضاء این قرارداد اقرار به آن دارد.
  1. در طول مدت قرارداد، مالکین حق فروش کامل یا بخشی از عرصه ملک را نخواهند داشت.
  1. مالکین حق واگذاری یا انتقال تمام یا بخشی از عملیات ساختمانی به غیر را نخواهند داشت.

ماده ۱۳) تعهدات سازنده (خریدار) :

سازنده متعهد گردید مبلغ …………………………………… ریال معادل ……………………………………. تومان ………. …………… چک‌بانک ………………. شعبه …………………………………… به شماره ……………………… معادل ارزش مورد مشارکت(به شرح ماده ۲) جهت حسن انجام کار تحویل گروه وکلای  تدبیرگران آسایش هموطن   داده که هم‌زمان با تحویل سند تک‌برگ به سازنده عودت می­گردد. چنانچه سازنده به تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل ننماید، مالک حق استفاده از مزایای قانونی چک فوق­الذکر را بر اساس رأی داور / مرجع قضایی را دارا می­باشد.

  1. سازنده متعهد گردید پس از دریافت وکالت نسبت به تهیه نقشه‌های معماری و محاسباتی توسط آرشیتکت مورد توافق / دارای صلاحیت در حداکثر بنای مفید طبق مجوز ساخت و ضوابط شهرداری منطقه، بر اساس توافقات انجام گرفته اقدام نماید.
  1. سازنده متعهد گردید مبلغ ………………………………. ریال معادل ………………………………. تومان در آستانه تحویل ملک و بر اساس عرف به‌صورت قرض­الحسنه جهت اسکان مالک در طول مدت ساخت نقداً، طی صورت‌جلسه پرداخت قرض­الحسنه اسکان به مالک پرداخت نماید.
  1. سازنده متعهد است بر اساس ماده ۱۰-۲ این قرارداد پروانه ساخت (جواز) و سایر مجوزهای موردنیاز را اخذ نماید.
  1. سازنده متعهد گردید کلیه اسناد ملک مورد مشارکت در ساخت (بنچاق و سایر مدارک موردنیاز) را پس از انجام مراحل اخذ جواز تحویل دفتر فنی مهندسیتکا نموده و در صورت نیاز مجدد دریافت نماید.
  1. سازنده متعهد به پرداخت کلیه هزینه‌های جواز ساخت می­باشد مگر در مورد ذکرشده در ماده ۱۴ قرارداد.
  1. سازنده متعهد گردید در زمان مقرر در ماده ۱۰-۴ تمامی آپارتمان­ها را کامل و بدون هیچ­گونه کم و کسری تکمیل و قابل سکونت و تحویل نماید. چنانچه در قسمتی از بنا یا کل آن ایراد و مشکلی مشاهده گردد سازنده مکلف به رفع نقص به هزینه خود می­باشد و در تمامی مراحل ساخت می­بایست خداوند متعال را مدنظر قرار دهند.
  1. سازنده متعهد است در زمان مقرر در ماده ۱۰-۵ سند تفکیک‌شده واحد­های احداث‌شده را دریافت و تحویل نماید.
  1. هزینه و مسئولیت انجام امور مربوط به تفکیک ساختمان و صورت‌جلسه تفکیکی و تنظیم سند به‌منظور صدور سند مالکیت اختصاصی از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه برای هر یک از واحدهای احداثی بر عهده سازنده است و متعهد به پرداخت و انجام آن می­باشد.
  1. سازنده متعهد به پرداخت هزینه‌های مصرفی اعم از آب و برق و گاز و تلفن پس از تخلیه و تحویل ملک مورد مشارکت به سازنده تا پایان عملیات ساختمانی و تحویل آپارتمان­ها می­باشد.
  1. سازنده حق دریافت وام از هر نوع، را روی این پلاک ثبتی ندارد مگر بااطلاع و رضایت مالکین که شرح توافقات متمم قرارداد می­گردد.
  1. سازنده متعهد گردیده که مورد مشارکت را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی شرکت بیمه ……………………………….. درآورده و مدارک آن را متمم قرارداد نماید.
  1. سازنده متعهد بر تجهیز کارگاه و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی (ایمنی و حفاظت در حین عملیات ساختمانی) می­باشد.
  1. تعهد و مسئولیت حقوقی و کیفری و مالی و غیرمالی و مادی و معنوی و جانی ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی برای کارکنان و کارگران شاغل در موضوع قرارداد و همسایگان مجاور و یا اشخاص ثالث و یا رهگذرها و عابرین پیاده و یا وسایل نقلیه بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد و می باییست کلیه خسارات وارده در موارد ذکرشده را شخصاً جبران نماید . در خصوص موارد ذکرشده در این بند طرف اول هیچگونه مسئولیتی اعم از مالی و یا غیرمالی و یا کیفری ، مادی و معنوی ندارد .
  1. سازنده متعهد است کلیه هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده اداری یا اجرایی دیگر در ارتباط با قرارداد که در عرف ساختمان‌سازی و به عهده پیمانکار بوده و احیاناً در این قرارداد فراموش‌شده است را به عهده بگیرد.
  1. سازنده متعهد است با نماینده معرفی‌شده از طرف مالک بر اساس ماده ۱۶ این قرارداد همکاری نماید.
  1. سازنده متعهد به رعایت الزامات فنی و ضوابط و مقررات قانونی ازجمله مقررات ملی ساختمان خصوصاً مبحث ۱۹ می­باشد.
  1. سازنده متعهد به رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله می­باشد.
  1. سازنده متعهد به رعایت مقررات شهرداری شهرسازی می­باشد.
  1. تعهد و مسئولیت پاسخگویی به هرگونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به ملک بعد از تحویل ملک جهت تخریب به سازنده بر عهده سازنده می­باشد.
  1. سازنده متعهد به اجرای نقشه‌های مصوب می­باشد مگر موارد مستثنا شده در ماده ۱۴ این قرارداد.
  1. سازنده اقرار به توانایی مالی و اطلاعات فنی و قانونی لازم جهت انجام پروژه را دارد.
  1. سازنده متعهد است کلیه هزینه‌های ساخت‌وساز از ابتدای تقاضای پروانه ساخت تا دریافت پایان کار صورت‌مجلس تفکیکی، تقسیم‌نامه و اخذ سند تک‌برگ را بدون هیچ‌گونه قید و شرطی بپردازد.
  1. سازنده متعهد گردید نسبت به خرید و نصب انشعاب و پرداخت تمام هزینه‌های مربوط به خدمات شهری شامل: آب کنتور آب تفکیکی / غیر تصاعدی، برق هر واحد مستقل و یک انشعاب برق مصارف عمومی تک فاز / سه فازه (در صورت آسانسور)، گاز هر واحد با کنتور مجزا، انشعاب فاضلاب شهری، تلفن قبل از تحویل اقدام نماید.
  1. مورد مشارکت در ساخت به همراه کلیه اسناد مربوطه به آن را به رؤیت کامل سازنده رسیده است و از کم و کیف آن اطلاع کامل کسب نموده است با امضاء این قرارداد اقرار به آن دارد.
  1. سازنده مکلف به تهیه دفترچه مشخصات فنی ساختمان برای هر واحد شامل نقشه‌های تأسیساتی همراه با مستندات و تائیدیه­ ها عکس­ها و جزئیات اجرایی پروژه می­باشد.
  1. سازنده مجاز به انتقال تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی به غیر را ندارد و در غیر این صورت به‌محض انتقال تعهدات و حقوق به شخص دیگر قرارداد منفسخ خواهد شد، ولی طرف دوم برای اجرای بخشهای مختلف قرارداد می­تواند با اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادهای پیمانکاری لازم را منقعد نمایند. کلیه مسئولیت­های حقوق کیفری، مدنی و غیره ناشی از این قراردادها صرفا برعهده سازنده است.

ماده ۱۴) تخلفات ساخت

مسئولیت قانونی و جرائم هرگونه تخلف از ضوابط و دستورالعمل‌های صادره از مراجع ذیصلاح بر عهده سازنده می­باشد غیر از موارد قیدشده در ماده ۲۶ این قرارداد.

ماده ۱۵) آثار قرارداد :

ارزش ملک تحت احداث با کل هزینه‌های ساخت‌وساز و …. به انضمام مبلغ بلاعوض ذکرشده در ماده ۳ در تاریخ عقد قرارداد حاضر محاسبه و با یکدیگر پایاپای تلقی گردیده

  1. نوسانات قیمت ملک و هزینه‌های ساخت شامل: مصالح و دستمزد و نیز تغییر در نرخ بهره و غیره در آینده (از زمان قرارداد تا تحویل نهایی) هیچ­گونه تأثیری در مفاد توافق‌های انجام‌شده در این قرارداد نخواهد داشت.
  1. طرفین با امضاء این قرارداد کلیه خیارات ازجمله خیار غبن فاحش را از خود سلب نمودند.
  1. مالک در رابطه با کلیه هزینه‌ها و عملیات اجرایی و اداری هیچ‌گونه مسئولیتی نداشته و به عهده سازنده می­باشد.
  1. تلفن شماره ………………………………….. موجود متعلق به ………………………….. بوده و سازنده تنها در زمان عملیات ساخت‌وساز حق استفاده و بهره‌برداری از آن را خواهد داشت کلیه هزینه‌ها و مسئولیت قانونی در زمان استفاده از آن بر عهده سازنده است و هیچ‌گونه دخل و تصرفی نسبت به آن نخواهد داشت.
  1. مالکین هیچ‌گونه وجهی تحت هیچ عنوان به سازنده پرداخت نخواهد کرد مگر موارد قیدشده در قرارداد.
  1. چنانچه پلاک­های هم‌جوار شرایط و رضایت بر تجمیع با ملک مورد مشارکت را دارند سازنده با در نظر گرفتن مصالح و منافع طرفین و به‌عنوان نماینده مالکین، مجاز به اتخاذ تصمیمات لازم است. توافق با مالکین هم‌جوار به همراه رضایت مالکین نسبت به شرایط تجمیع و توافقات حاصله همان زمان متمم قرارداد می­گردد.
  1. کلیه مصالح موجود در ساختمان فعلی، پس از تخریب متعلق به سازنده خواهد بود. لذا مالکین حق تخلیه­ی ملک را به هر نحوی که تمایل داشته باشند دارند ولی نمی­توانند پس از تحویل ملک نسبت به مصالح و اجناس باقیمانده هیچ ادعایی داشته باشند.
  1. ملک مورد مشارکت دارای ……………………. سری کابینت آشپزخانه، …………… عدد کولرآبی، ……………. دستگاه آبگرمکن گازی شیرآلات کامل و ………………. پره رادیاتور شوفاژ و ….. می‌باشد که بعد از تخریب متعلق به سازنده می­باشد.
  1. طرفین حق واگذاری حقوق قانونی قرارداد و حق انتقال عرصه را تحت هیچ عنوان، از قبیل وکالت، نمایندگی، صلح، رهن، بیع، مشارکت و …. را کلاً و جزئا به غیر ندارند و با امضاء این قرارداد از طرفین سلب اختیار می­گردد.
  1. طرفین متعهد می­گردند در همه حال اساس کار را بر صداقت قرار داده و خداوند متعال را مدنظر قرار داده.
  1. طرفین متعهد می­گردند منافع و مصلحت یکدیگر درفروش واحدها و به قیمت روز و عادلانه را رعایت کنند.
  1. مبلغ قرض­الحسنه اسکان با رای داور به‌عنوان ضمانت اجرایی سازنده و تأمین ماده ۱۸ و ۱۹ قرارداد قابل‌استفاده است.
  1. طرفین موظف می­باشند هرگونه تغییر آدرس و شماره تلفن را کتباً به موسسه هموطن کارت ( وکیل کارت )   اعلام نمایند.
  1. مالکین متعهد می­باشند تا مدارک مربوط به ملک ازجمله :سند، پروانه و …. را هر موقع که سازنده بخواهد در اختیار ایشان قرار دهند و سازنده متعهد می­باشد که در صورت بروز اختلاف تمامی مدارک را به مالکین تحویل نماید. اگر به هر علتی سازنده از تحویل مدارک خودداری نماید از مصادیق خیانت در امانت محسوب خواهد شد.
  1. طرفین متعهد به پرداخت جریمه‌های منجر به‌اضافه بنا به میزان قدرالسهم خود می­باشند.

ماده ۱۶) نماینده مالکین :

مالک بدین‌وسیله آقای ……………………………. را به‌عنوان عامل هماهنگ‌کننده / عامل نظارت خود انتخاب می­کند و نامبرده می­پذیرد که به‌عنوان نماینده مالک عمل نماید.

کلیه صورت‌جلسات و توافقات بعدی و موضوع ماده ۹ این قرارداد با حضور …………….. نفر از مالکین به همراه نماینده قابل انجام و لازم­الاجرا می­باشد و حکم حضور همه مالکین را دارد و مورد تائید مالکین می­باشد.

مالکین یا نماینده قانونی آن‌ها حق نظارت بر پیشرفت پروژه را دارد ولی حق مداخله در مشخصات فنی و جزئیات اجرایی تائید شده را نخواهد داشت.

هر نوع وظیفه‌ای که مقرر است نماینده انجام دهد کاملاً شفاف درج گردد.

ماده ۱۷) حدود اختیارات و مداخله یا مشارکت مالک در اجرا:

در صورت تعطیلی و تأخیر غیرموجه یا غیبت شریک سازنده در حین انجام پروژه بیش از …………… روز، مالک می­تواند پس از اعلام کتبی و الزام به انجام تعهد به سازنده و تنظیم صورت‌جلسه وضعیت موجود جهت ادامه عملیات ساختمانی توسط خود و یا شخص ثالث دارای صلاحیت و با تنظیم گزارشات دقیق به همراه مستندات کامل مداخله نماید و با استناد به ماده ۲۲۲ قانون مدنی در صورت لزوم برای تأمین مخارج نسبت به فروش قدرالسهم اعیانی سهم سازنده با رای داور / مرجع قضایی اقدام نماید.

در این صورت علاوه بر پرداخت جریمه تأخیر، خسارت وارده به مالک بر اساس مدارک و مستندات بر عهده سازنده می­باشد.

تبصره:فوت یا حجرسازنده نیز موجب ایجاد این حق برای مالک می­گردد.

 ماده ۱۸) جرائم تأخیر یا عدم اجرای تعهدات :

  • مستندا به مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۳۰ قانون مدنی، در صورت استکاف هر یک از طرفین در ابتدای قرارداد (بند ۱ و ۲ ماده ۱۰) بیشتر از ……………………………. ماه، حق فسخ ایجاد می­گردد و طرفین بابت انجام تعهد، علاوه بر الزام به پرداخت وجوه هزینه شده، ملزم به پرداخت ۳۰ درصد از ارزش ملک به‌عنوان خسارت به‌طرف مقابل می­باشد.
  • در صورت تأخیر هر طرف بدون عذر موجه در انجام تعهدات خویش مواعد مقرر در بند ۳ و ۴ و ۵ ماده ۱۰ و بند ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۱ ، به میزان هرروز تأخیر مبلغ …………………………………….. معادل ………………………………….. می­بایست در حق طرف مقابل پرداخت نماید به‌استثنای آنچه که به‌موجب عرف یا قانون انجامش غیرمقدور یا غیرممکن باشد.
  • اگر پرداخت این جریمه از طرف مالکین باشد کل هزینه‌بر عهده­ی مالکی است که به تعهدات خویش عمل‌نکرده است.
  • طرفین متعهد هستند علاوه بر جریمه تأخیر بر اساس مدارک و مستندات لازم خسارت وارده به‌طرف مقابل را پرداخت نمایند.
  • در بند ۱و ۲ ماده­ ۱۸ درصورتی‌که تأخیر به وجود آمده بیش از ۴۵ روز باشد حق فسخ قرارداد به‌صورت یک‌طرفه برای طرفی که متضرر شده است ایجاد خواهد شد،تصمیم‌گیری جهت دریافت یا عدم دریافت خسارت به عهده­ی متضرر می­باشد.
  • در صورت عدم وصول هریک از چک‌های سازنده در بند ۱ و ۲ ماده­ی ۳ در تاریخ مقررشده در متن چک، حق فسخ برای مالکین ایجاد می­گردد و مالکین می‌توانند ۵% از مبلغ هریک از چک­های وصول نشده را بابت خسارت از سازنده دریافت نمایند.
  •  در هریک از موارد فوق در صورت بروز اختلاف‌نظر طبق ماده­ی ۲۵ این قرارداد نظر داور مرضی­الطرفین انتخاب‌شده از سوی طرفین لازم­الاجرا می­باشد

ماده ۱۹) دوره تضمین – خدمات پس از فروش :

سازنده ملزم و متعهد شد که در طول مدت ۳ ماه پس از تکمیل و تحویل آپارتمان­ها به مالکین، در صورت بروز هر نوع خسارت یا ایراد جزئی و کلی که ناشی از قصور مالکین در این مدت نباشد و طبق نظر کارشناس خبره تائید گردد و کلیه خسارات ناشی از استفاده از لوازم غیراستاندارد و یا محول کردن امور اجرایی به افراد ناوارد یا مبتدی و … را متقبل و بدون اخذ هرگونه وجهی از مالک تعویض یا تعمیر و خرابی­ها را جبران نماید و به شکل سالم و قابل‌استفاده به مالکین تحویل دهد.

پرداخت خسارت خرابی­هایی اعم از خرابی در سیستم حرارتی و برودتی، برق و لوله‌کشی آب سرد و گرم شوفاژ و سیستم فاضلاب و سیستم عایق‌کاری سرویس­ها و پشت‌بام و … و آسانسور، سیم‌کشی‌های تلفن، آیفون تصویری و آنتن مرکزی و آنتن جداگانه و کلید و پریزها و خرابی شیرآلات و … و به‌طورکلی منصوبات و لوازم و منصوبات ساختمانی مصرفی پروژه بر عهده طرف دوم قرارداد بوده و تا ۳ ماه پس از تحویل واحد­ها قابل دریافت است.

ماده ۲۰) شرایط فسخ قرارداد:

این قرارداد غیر از ماده ۱۸، تحتهیچ شرط و با هیچ عنوانی قابل‌فسخ نبوده مگر به تراضی طرفین (اقاله) و اگر استنباط و یا تفسیری به اجازه فسخ برای طرفین است بدین‌وسیله اصلاح می­گردد و بر قطعی و لازم­الاجرا و غیرقابل عدول بودن آن تأکید می­گردد.

ماده ۲۱) حق­ الزحمه مشاور ( تدبیرگران آسایش هموطن )

مستندا به ماده ۳۳۵ قانون تجارت، طرفین قرارداد متعهد و ملزم شدند، پس از عقد قرارداد نسبت به پرداخت حق­الزحمه موسسه هموطن کارت  به میزان یک درصد از ارزش کل ملک به‌عنوان حق‌الزحمه اقدام نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق­الزحمه و دریافت آن نخواهد داشت و چنانچه یکی از طرفین قرارداد تفاضای فسخ آن را بنماید ملزم به پرداخت کمیسیون طرفین می­باشد.

لازم به ذکر است که مبلغ دریافتی فوق فقط بابت تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت می­باشد و حق­الزحمه هرگونه توافقات بعدی و متمم ­های قرارداد به‌صورت جداگانه دریافت خواهد شد.

ماده ۲۲) حدود مشخصات فنی، عمومی و مصالح مصرفی :

حدود مشخصات فنی، عمومی و مصالح مصرفی به پیوست می­باشد

چنانچه هر یک از مصالح فوق در بازار موجود نباشد معادل ریالی آن با توافق طرفین ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

دیگر موارد ذکر نشده، بنابر خواست مالک، توافق سازنده و نظر کارشناس مشاور و توافقات طرفین قابل‌بررسی و ملاحظه می­باشد.

تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می­باشد.

چنانچه طرف اول خواهان مصالح غیر از مصالح مندرج در لیست نازک‌کاری در این قرارداد برای واحد خود باشند با احتساب مابه‌التفاوت در زمان کار قابل انجام می­باشد. حدود تغییرات از طرف مالک به شرح ……………………………….. می­باشد.

ماده ۲۳) حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) :

طرفین در مورد حوادث قهری مانند: زلزله سیل و سایر بلایای طبیعی و … مسئولیتی نخواهند داشت و قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید.

ماده ۲۴) هاردشیپ یا شرایط مذاکره مجدد در شرایط قهری :

ادامه عملیات اجرایی حداکثر یک ماه از پایان وضعیت فورس ماژور و پس از مذاکره مجدد و توافقات حاصله و با رای داور و پس از تنظیم صورت‌جلسه کتبی انجام می­گردد و مدت تعطیلی پروژه در این حالت به مدت اجرای قرارداد افزوده می­شود.

در صورت بروز بیماری صعب­ العلاج و ….. برای سازنده ………………………

ماده ۲۵)مرجع حل اختلاف :

طبق مواد ۴۴۵ و۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در جهت حل اختلاف بین طرفین قرارداد به شرح زیر اقدام خواهد شد.

شرط داوری – شرکت تدبیرگران آسایش هموطن  به شماره ثبت ۵۰۹۳۲۴/ به نمایندگی  آقای رنجبر بعنوان داور به نشانی میدان فردوسی خ پارس کوچه جهانگیر ساختمان یاس شرقی طبقه دوم موسسه هموطن کارت  به‌عنوان داور معین  انتخاب شد که در صورت حدوث اختلاف، هریک از طرفین حق‌دارند حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از زمان تخلف طرف دیگر نسبت به هریک از شرایط قرارداد، درخواست رسیدگی به اختلاف را در محل دفتر موسسه هموطن کارت کتباً اعلام و ثبت نماید رای صادره از طرف داور منتخب، برای طرفین لازم­الاجرا است ابلاغ اوراق و کلیه مراسلات داوری به طرفین با پست سفارشی / اظهارنامه به نشانی قراردادی، معتبر است؛

تبصره: اگر داور فوت نموده یا از قبول داوری سرباز زند شرط داوری کان لم یکن گردیده حق مراجعه به مراجع قضایی برای طرفین محفوظ می­باشد.

ماده ۲۶) اضافه بنا :

درصورتی‌که سازنده اقدام به احداث بنای مسکونی یا تجاری، مازاد بر گواهی پروانه ساختمان نمود هزینه احداث بنا به عهده سازنده می­باشد لیکن پرداخت هزینه خلاف و عوارض تراکم مازاد شهرداری یا توسعه تجاری مربوط به آن به عهده طرفین به نسبت سهم تعیین‌شده می­باشد در این خصوص قبل از انجام هرگونه اقدامی توافق‌نامه کتبی طرفین الزامی و باید متمم قرارداد گردد.

در صورت کسب مجوز اضافه طبقات مازاد بر ماده ۴، کلیه هزینه‌ها، ازجمله هزینه تراکم، عوارض، صدور  پروانه، و هزینه‌های ساخت و دیگر هزینه‌ها بر عهده سازنده می­باشد و سهم هریک از طرفین از طبقه / طبقات حاصله به نسبت ……… % مالک و ……………….. % سازنده می­باشد.

ماده ۲۷) اسناد و مدارک ناظر بر قرارداد :

  • حدود مشخصات فنی عمومی و مصالح مصرفی پیوست می­باشد.
  • شرح کامل تقسیم‌نامه عادی پیوست می­باشد.
  • شرح موارد قانونی مورداشاره در قرارداد پیوست می­باشد.
  • کلیه توافقات بعدی متمم این قرارداد می­گردد.
  • رونوشت مدارک بعدی و مرتبط با این قرارداد ضمیمه قرارداد می­گردد.
  • کلیه مدارک و اسناد ناظر بر قرارداد به تائید طرفین می­رسد.

این قرارداد در کمال صحت و سلامت جسم و عقل و با رعایت موازین شرعی و قانونی و با رضایت و اراده شخصی طرفین قرارداد تنظیم و صیغه صحیحه و شرعیه مشارکت و عقد بیع جاری شد و اسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن فاحش از متعاملین به‌عمل‌آمده و متعاملین با علم و اطلاع و با رضایت از مفاد این قرارداد مبادرت به امضاء آن نموده‌اند.

این قرارداد نسبت به متعاملین و قائم‌مقام قهری و قانونی و ورثه ایشان مؤثر می­باشد و بر قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل عدول بودن آن تأکید می­گردد.

چنانچه در اظهارات و تعهدات هر یک از طرفین خلاف و فسادی کشف شود مسئولیت جبران خسارت وارده و جوابگویی در قبال اشخاص ثالث و مقامات صالحه قضایی بهعده متخلف می­باشد.

این قرارداد به اسناد مواد ۱۰و ۳۲ و ۱۸۵ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۸ و ۳۳۹ و ۳۶۲ و ۴۵۷ و ۶۷۴ قانون مدنی و با استناد به مواد ۳۳۵ و ۳۴۳ و ۳۴۴ و ۳۵۲ قانون تجارت مشتمل بر ……………………. ماده و ………………………… بند ……………….. و تبصره در …………. ………………………. نسخه در ……………………….. صفحه متحدالمتن و متحدالاعتبار در تاریخ……………………………………………… بین طرفین قرارداد حاضر، امضاء و تنظیم گردید که ……………….. نسخه نزد طرف اول قرارداد و یک نسخه نزد طرف دوم و یک نسخه نزد موسسه هموطن کارت نگهداری شود.

اسناد و مدارک ملک مورد مشارکت شامل ………………………….. نزد موسسه هموطن کارت  نگهداری می­گردد و در صورت نیاز هریک از طرفین طی صورت‌جلسه ارائه و ایشان مکلف به عودت پس از رفع نیاز می­باشند.

با احراز هویت طرفین قرارداد و اصالت مدارک اسناد، تمام مراتب مندرج در این قرارداد به تائید و گواهی می­رسد.

  1. کلیه صفحات قرارداد و پیوست­ها به تائید، گواهی و امضا و اثرانگشت طرفین برسد.
  1. کلیه صفحات قرارداد و پیوست­ها به تائید، گواهی و امضاء موسسه هموطن کارت برسد.
  1. کلیه صفحات قرارداد و پیوست­ها به تائید، گواهی و امضا شهود طرفین برسد.
  1. کلیه صفحات قرارداد و پیوست­ها به تائید، گواهی و امضا امضای داور و نماینده مالک برسد.
  1. http://hamvatankart.ir/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa

 تفسیر ماده ۱۰ :

ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی:” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”
یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر می‌شناسد و آن‌ها را موردحمایت قرار می‌دهد.

یکی از مواد قانونی که قراردادهایمشارکت در ساخت بر پایه‌ی آن نوشته می‌شود این ماده‌ی قانونی می‌باشد و  تفسیر کوتاهی بر این ماده خواهیم داشت.

اساساً ثبت جزء شرایط صحت معامله نیست و عدم ثبت سند هم معامله را باطل نخواهد کرد. تمامی قراردادها یا اسناد عادی فارغ از نوشته شدن عنوان جزو قراردادهای خصوصی حساب‌شده و از مصادیق ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی می‌باشند.

چرا قانون در ماده ۱۰ از کلمه‌ی “قرارداد” استفاده کرده و نه از “عقد”؟

اقسام عقد در قانون مدنی بدین شرح هستند: بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه. ولی قرارداد را برای بقیه موارد در نظر گرفته‌اند که عنوان خاصی برای آن‌ها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل‌قبول به نظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می‌گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آن‌ها ذکر نشده است در برمی‌گیرد.

بنابراین اگر یکی از طرفین این‌گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیر بار تعهداتی که برعهده‌گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی می‌گوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات، طرف مستنکف از انجام تعهدات را ،محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کند و در صورتی که تأخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم می کنند . این امر درعین‌حال هشداری است به طرف‌های همه قراردادهای خصوصی آن اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آن‌ها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود.

با توجه به این نکته که قرارداد مشارکت در ساخت جزو هیچ‌کدام از عقود مشخص‌شده در قانون نیست، طبق ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی جزو قراردادهای خصوصی حساب‌شده و معتبر به حساب می آید.

در ضمن مطابق با ماده‌ی ۶ قانون مدنی فرانسه، هیچ‌کس نمی‌تواند با قراردادهای خصوصی، قوانین مرتبط بانظم عمومی و اخلاق حسنه را مورد تعرض قرار دهد.

قراردادهای مشارکت در ساخت در صورت رعایت شروط اساسی صحت معاملات و در صورتی که مخالف قانون نباشد با امضای طرفین و دو نفر شاهد معتبر می باشد. پیشنهاد می شود علاوه بر امضائ قرارداد از اثر انگشت هم استفاده شود.

امضاء طرف اول قرارداد :                                                                                       امضاء طرف دوم قرارداد:

شاهد ۱ :                                                                                                          شاهد ۲ :

امضاء داور :                                                                                                        امضاء : تدبیرگران آسایش هموطن

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه وکلای هموطن کارت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.جهت تنظیم قرارداد اختصاصی با ما  تماس بگیرید و در این زمینه با وکلای هموطن کارت مشاوره نمایید

ما میتوانیم بصورت غیر حضوری نیز قرارداد دلخواه شما را تنظیم نموده و برای شما ارسال نماییم .

جهت ارتباط با شماره های زیر  ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۰ و ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۲ – ۰۹۱۲۴۴۳۶۸۲۹  تماس حاصل نمایید .