قرارداد مشارکت ساختمانی

بسمه تعالی

قرارداد مشارکت و ساخت

این قرارداد فی مابین طرفین ذیل در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۷ در محل ملک موضوع قرارداد به شرح آتی منعقد گردید و تمامی مواد و تبصره های ذکر شده برای طرفین لازم الاجراست :
ماده ۱ – طرفین قرارداد
طرف اول قرارداد :
۱- آقای (م ا) فرزند ع به شماره شناسنامه و کد ملی ….. صادره از تهران طبق سند وکالت نامه به شماره ….. مورخه ۰۷/۰۹/۱۳۹۷ طبق سند مالکیت چاپی به شماره…… بعنوان مالک ۳ دانگ از ۶ دانگ عرصه و اعیان با پلاک ثبتی …. به مساحت ۵/۴۲ متر واقع در آدرس : تهران – خ مسیل باختر– کوچه شمشاد –پلاک ۰۰ – تلفن ……….. که از این پس بعنوان مالکین نامیده میشود.
۲- آقای (ع ا) فرزند (ا) به شماره شناسنامه و کدملی ……… صادره از تهران طبق سند مالکیت به شماره چاپی …… مالک سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان با پلاک ثبتی به مساحت ۵/۴۲ متر واقع در آدرس :تهران – مسیل باختر – بن بست شمشاد پلاک ۰۰ – تلفن ……….. که از این پس بعنوان مالکین نامیده میشود .
۳- (ع ا ه )فرزند ح به کدملی……متولد ۱۲/۰۸/۱۳۴۳ تلفن ………….
۴- (غ ه)فرزند ح به کدملی……. متولد ۲۳/۰۳/۱۳۵۲ تلفن ………….
۵- (ف ه) فرزند ح به کدملی……. متولد ۲۴/۱۱/۱۳۴۹ تلفن ………….
۶- (آ ه) فرزند ح به کدملی……. متولد ۲۰/۰۱/۱۳۳۷ تلفن ………….
۷- (م ه) فرزند ح به کدملی……. متولد ۰۶/۰۷/۱۳۴۰ تلفن :…………
۸- (ف ه) فرزند ح به کدملی……. متولد ۰۱/۰۶/۱۳۴۰ تلفن :…………
۹- (س ا)فرزند م به کدملی…… متولد ۱۲/۰۴/۱۳۱۵ تلفن :…………
همگی از بند ۳ الی ۹ وراث مرحوم (ح ه) طبق سند مالکیت به شماره چاپی …..بعنوان مالکین ۶ دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ../…به مساحت ۷۵ متر بخش ۱۱ تهران واقع در آدرس : تهران – مسیل باختر– بن بست شمشاد پلاک۰۰ – ……….. که از این پس بعنوان مالکین نامیده میشود و ضمناً مالکین پلاک…/…. آقای (ع ا ه )را بعنوان نماینده جهت پیگیری و هماهنگی کارهای مربوط به این قرارداد را به سازنده معرفی نمودند .

طرف دوم قرارداد :
آقای (م ب )فرزند( م) به شماره شناسنامه … و کدملی …… صادره از تهران متولد ۰۲/۰۵/۱۳۲۷ طبق سند مالکیت به شماره چاپی ….. مالک ۶ دانگ پلاک ثبت../… به مساحت ۷۵ متر و طبق سند مالکیت به شماره … مالک شش دانگ پلاک ثبتی ../… به مساحت ۸۵ متر واقع در آدرس : مسیل باختر– کوچه شمشاد پلاک ۱۹ و پلاک ۲۱ بخش ۱۱ تهران – تلفن ……..که از این پس بعنوان سازنده نامیده میشوند
ماده ۲ – موضوع قرارداد : مشارکت و ساخت نسبت به پلاک های ثبتی فوق الذکر ( تجمیع پلاک های ثبتی)
۱- تمام ۶ دانگ پلاک ثبتی ../.. به مساحت ۷۵ متر طبق سندمالکیت به شماره چاپی …..متعلق به وراث (م ح ه)
۲- تمامی ۶ دانگ پلاک ثبتی ../.. به مساحت ۸۵ متر طبق سند مالکیت به شماره چاپی …. و …. متعلق به آقای (ع ا) و طبق وکالت نامه به شماره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۷ متعلق به آقای (م ا)
۳- تمامی ۶ دانگ پلاک ثبتی …/.. به مساحت ۷۵ متر طبق سند مالکیت به شماره چاپی …….متعلق به آقای (م ب )
۴- تمامی ۶ دانگ پلاک ثبتی …/.. به مساحت ۸۵ متر طبق سند مالکیت به شماره چاپی متعلق به آقای (م ب)
تبصره ۱- با توجه به تجمیع پلاک های ثبتی (به شرح ماده ۲) که سازنده متعهد است بعد از تجمیع و خریداری کوچه از شهرداری طبق توافق تمامی مالکین پلاک های ثبتی ذکر شده ، تمامی هزینه های انجام شده ، بابت خریداری کوچه و… بر عهده سازنده می باشد و جمعاً ۳۴۰متر مربع مساحت کل پلاک های ثبتی ذکر شده و به همراه زمین خریداری شده از شهرداری می باشد (مساحت واقعی بعد از تجمیع پلاک های ثبتی و مشخص شدن حدود اربعه در سند مالکیت تجمیع شده می باشد( که آدرس پلاک های فوق در خیابان مسل باختر – کوچه شمشاد پلاک ..,..,..,.. می باشد .
ماده ۳ – نحوه تقسیم بنای احداثی و سهم هریک از مالکین و سازنده :
۱- تعداد ۲ واحد ۶۲ متری سهم وراث مرحوم (ح ه) با ۲ باب پارکینگ بدون مزاحم و۲ باب انباری مستقل
۲- ۵/۱۲ درصد از متراژ مفید زیر بنای احداثی کل ۴ طبقه مسکونی سهم آقای (ع ا)و (م ا) با ۲ باب پارکینگ بدون مزاحم و۲ باب انباری مستقل می باشد
۳- مابقی واحدها سهم سازنده و مالک آقای (ب) با پارکینگ و بدون پارکینگ و انباری یا بدون انباری

تبصره ۱- طبق توافق طرفین قرارداد تعداد واحدهای احداثی نباید از ۱۴ واحد بیشتر باشد .
تبصره ۲- در صورتی که سازنده بتواند مجوز ساخت طبقه پنجم را از شهرداری تهیه نماید واحدهای ۶۲ متری مالکین پلاک ثبتی …./.. (وراث مرحوم ح ه) به ۷۰ متر افزایش خواهد یافت و یا نسبت به مساحت ۸ متری اضافه قیمت روز هرمتر مربع در زمان پرداخت محاسبه و توسط سازنده نقداً به آنها پرداخت خواهد شد .
تبصره ۳- در صورت احداث طبقه پنجم مسکونی سهم مالکین ، آقای (ع )و (م ا) ۵/۷ درصد از زیر بنای مفید طبقه پنجم خواهد بود .
تبصره ۴- هیچکدام از طرفین قرارداد به تنهایی نمیتوانند در مورد سازه تصمیم گیری نمایند و هرگونه تغییرات در سازه با نظر مهندسین مربوطه است و طبق توافق طرفین تعداد طبقات مسکونی نباید از ۵ طبقه بیشتر باشد .
تبصره ۵- نحوه تقسیم طبقات سهم مالکین و سازنده به قرار ذیل است
– طبقه اول و سوم واحد ۱ و ۲ هرکدام به مساحت ۶۲ متر سهم وارث مرحوم (ح ه)
– طبقه اول و سوم نسبت به سهم ۵/۱۲ درصد در مجموع از زیربنای مفید کل ۴ طبقه مسکونی طبق نقشه های مصوب شهرداری که متراژ واقعی بعد از اخذ پروانه ساختمانی مشخص خواهد شد سهم آقای( ع) و( م ا) خواهد بود که می بایست در ۲ واحد مجزا توسط سازنده به آنها تحویل داده شود .
تبصره ۶- طبق توافق طرفین نقشه ها و معماری تائید شده توسط نظام مهندسی و شهرداری بعد از صدور پروانه ساخت و مشخص شدن مساحت واقعی واحدها و جانمائی پارکینگ و انباری به امضای طرفین رسیده و متمم آن به قرارداد الحاق می گردد ( لازم به توضیح است که نحوه تقسیم بندی و یا افزایش و کاهش زیربنای مفید واحدها طبق بند ۱و۲و۳و۴ ماده ۳ تغییر نمیکند )
تبصره ۷- نوسان قیمت ملک و هزینه های ساخت شامل مصالح و دستمزد و نیز تغییر در نرخ بهره و غیره در آینده (از زمان قرارداد تا تحویل نهایی هیچگونه تاثیری در مفاد توافق های انجام شده در این قرارداد نخواهد داشت)
ماده ۴ – زمان قرارداد و تحویل :
مدت قرارداد از تاریخ تحویل ساختمان ۲۴ ماه شمسی می باشد با دو ماه تلرانس و در صورت اتمام کار قبل از تاریخ فوق مشارکت کننده ملزم به تحویل واحدهای سهم مالک می باشد

زمانبندی پیشرفت عملیات اجرائی :
۱- تخریب ، خاکبرداری و تجهیز کارگاه ……………… روز بعد از اخذ پروانه ساختمانی و تحویل ملک از مالکین
۲- اجرای اسکلت …………….. روز
۳- سفت کاری ……………. روز
۴- نازک کاری ……………. روز
۵- پایان کار و تفکیک واحدها ……………. روز
ماده ۵ – تعهدات مالکین :
۱- مالکین متعهد گردیدند جهت شروع به اجرای عملیات ساختمانی بعد از اعلام سازنده حداقل ظرف یک ماه ملک را تخلیه نمایند (تخلیه ملک منوط به رهن و اجاره یک واحد اسکان توسط سازنده به مالکین است)
۲- مالکین پس از امضاء این قرارداد حق هرگونه مداخله در سایر مسائل به اجرای طرح فوق را از خود سلب و ساقط می نمایند بغیر از موارد توافق شده در سایر بندهای این قرارداد .
۳- مالکین اقرار می نمایند که از افراد ممنوع المعامله نبوده و اقرار بر عدم توقیف ملک از طرف مراجع قضایی دارند و مورد مشارکت در ساخت در قید بازداشت یا مشمول مصادره اموال نیست
۴- مالکین متعهد میشوند هزینه های انتقال سند قدرالسهم وکالت بلاعزل مالک به سازنده را بصورت بالمناصفه پرداخت نمایند .
۵- مالکین متعهد هستند نسبت به انتقال سند مالکیت ملک به شماره چاپی ….. پلاک ثبتی ../….و سند مالکیت ملک به شماره چاپی …… و ….. پلاک ثبتی …/….را به نام سازنده طبق توافق انجام گرفته به قرار ذیل اقدام نمایند .
۱- پایان شناژ انتقال یک دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان
۲- پایان سقف سوم انتقال نیم دانگ از باقی مانده سهم سازنده (جمعاً تا پایان سقف سوم ۵/۱ دانگ)
۳- پایان سقف ششم انتقال نیم دانگ از باقی مانده سهم سازنده (جمعاً تا پایان سقف ششم ۲ دانگ)
۴- پایان سقف آخر و اتمام سفت کاری ساختمان انتقال نیم دانگ از باقی مانده سهم سازنده (جمعاً تا پایان سقف آخر و اتمام سفیدکاری ۵/۲دانگ)
۵- پایان سفیدکاری انتقال نیم دانگ از باقی مانده سهم سازنده (جمعاً تا پایان سفیدکاری ۳ دانگ)
۶- مالکین متعهد شدند در صورتی که تجمیع پلاک ثبتی زودتر انجام شد و سند تک برگی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک صادر گردید و سهم هرکدام از مالکین مشخص گردید نسبت به سهم خودشان نصف آن را تا پایان سفید کاری بنام سازنده انتقال نمایند (طبق توافقات انجام شده در بند ۵ ماده ۵)
۷- مالکین متعهد می باشند کلیه بدهی های ملک از جمله هزینه دارایی مفاصاحساب شهرداری و بدهی های دیگر موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل ملک به سازنده پرداخت و تسویه نمایند .

۸- مالکین متعهد می باشند کلیه بدهی های ملک (سند و سایر مدارک موردنیاز) را همزمان با وکالت کاری جهت انجام امور مربوطه پس از دریافت رسید به صورت امانت در اختیار سازنده قرار دهند
۹- مالکین حق تخلیه ملک را به هر نحوی که تمایل داشته باشند دارند ولی نمیتوانند پس از تحویل ملک نسبت به مصالح و اجناس باقی مانده ادعائی داشته باشند .
۱۰- مالکین متعهدند در صورتی که انتقال سند مالکیت (وکالت بلاعزل) را با توجه به توافق صورت گرفته انجام ندهند روزانه مبلغ دو میلیون ریال بعنوان ضرر و زیان به سازنده پرداخت نمایند
۱۱- مالکین متعهد گردیدند بعد از امضای این قرارداد با حضور در دفترخانه ……. سردفتر جناب (پ ج )نسبت به تنظیم وکالت جامع کاری بنام سازنده اقدام نمایند . وکالت فوق می بایست به مدت ۲۴ ماه تنظیم گردد در صورت فوت یا حجر هریک از افراد طرفین اول در مدت وکالت ، وراث ایشان موظف اند ظرف مدت ۲ ماه نسبت به اعطای عقد وکالت جدید بنام سازنده با شرایط حاضر اقدام نمایند درغیر اینصورت مشمول روزانه یک میلیون ریال ضرر و زیان خواهد شد وکالت فوق می بایست همواره مستمر بوده تا اختلالی در تعهدات سازنده ایجاد ننماید .
۱۲- مالکین پلاک ثبتی …./.. اقرار می نمایند که بغیر از اسامی ذکر شده بعنوان وراث مرحوم (ح ه) هیچ ورثه دیگری وجود ندارد و تعداد وراث ۷ نفر می باشند که اسامی آنها در قرارداد ذکر شده است و طبق توافق همدیگر متعهد شدند تا مورخه ۳۰/۰۵/۹۸ با یک ماه تلرانس نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام نمایند و هرگونه جریمه و مالیات بر ارث را نیز پرداخت نمایند در صورت تاخیر غیرموجه چنانچه نتوانند تا زمان انتقال سهم سازنده طبق توافقات بند ۵ ماده ۵ گواهی انحصار وراثت اخذ نمایند میبایست روزانه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل دویست هزارتومان به سازنده ضررو زیان پرداخت نمایند .
۱۳- مالکین پلاک ثبتی …/.. متعهد شدند فقط ¼ هزینه خریداری کوچه از شهرداری را پرداخت نمایند و هرگونه عوارض دیگری برعهده سازنده است.
۱۴- اخذ رضایت تمام همسایه های مجاور جهت گرفتن صددرصد بنا از شهرداری برعهده مالکین پلاک ثبتی ../.. می باشد .
ماده ۶ – تعهدات سازنده :
۱- اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و تهیه نقشه ها و کلیه مجوزهای لازم و تجمیع سندها و خریداری ¾ کوچه از شهرداری بر عهده سازنده می باشد
۲- خرید و تهیه کلیه مصالح و لوازم ساختمانی و حمل آن تا پای کار بر عهده سازنده می باشد
۳- خاکبرداری ملک و رضایت همسایه ها و جلوگیری از هرگونه مشکل بوجود آمده در هنگام تخریب و خاکبرداری و هرگونه خسارت وارده هنگام تخریب به ساختمان های مجاور برعهده سازنده می باشد
۴- لوله کشی آب و فاضلاب ، گاز ، برق و تلفن برای هرواحد به صورت مجزا و نصب آسانسور و کلیه هزینه های مربوطه برعهده سازنده می باشد

۵- خرید امتیاز آب ، برق ، گاز برای هر واحد بصورت مستقل در تعهد سازنده می باشد .
۶- رعایت کلیه مسائل ایمنی کارگران و رعایت کلیه مقررات اداره کار وبیمه و در صورت تخلف جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث در موارد مذکور در تعهد سازنده میباشد .
۷- مورد معامله و کلیه اسناد آن به روئیت کامل و قبولی سازنده رسیده و از کم و کیف و اصلاحی آن مطلع می باشد و اقرار به توانایی مالی و اطلاعات فنی و قانونی لازم جهت انجام پروژه را دارد و متعهد گردیده در زمان مقرر تمامی آپارتمان ها را کامل و بدون هیچگونه کم و کسری تکمیل و قابل سکونت و تحویل نماید .
۸- اخذ بیمه مسئولیت مدنی از شرکتهای معتبر بیمه تا اتمام کار وتحویل واحدها در تعهد سازنده میباشد .
۹- ارائه کپی کلیه نقشه های ساختمانی و کپی پروانه ساختمانی و کپی پروانه ساختمانی و پایان کار به مالکین در تعهد سازنده می باشد .
۱۰- تفکیک ثبتی کلیه طبقات با تقبل هزینه های مربوطه در تعهد سازنده است .
۱۱- سازنده به هیچ وجه حق تعطیلی پروژه را ندارد و چنانچه تعطیلی آن بیش از دو ماه غیر مجاز تشخیص داده شود مالکین میتوانند با مراجعه به داور و تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری و برآورد ضرر و زیان آن به مراجع قانونی مراجعه کند و خود شخصاً به ادامه عملیات اقدام نمایند .
۱۲- سازنده ملزم به گرفتن واحدی در حد ارزش ملک طبق مفاد قرارداد برای اسکان وراث مرحوم (ح ه) تا اتمام پروژه می باشد و طبق توافق طرفین می بایست واحد استیجاری بصورت تمام رهن باشد و در مورد اسکان آقایان (م ا) و (ع ا) واحدی در حد ارزش ملک بصورت رهن و اجاره در اختیار ایشان قرار میگیرد .
۱۳- سازنده متعهد است در صورتی که در انجام امورات موضوع قرارداد تعلل و یا احیانا در مدت تعیین شده در قرارداد را به پایان نرساند میبایست اجاره بهای متعلقه نسبت به هرکدام از مالکین را در مدت تاخیر با توجه به ارزش منطقه ای به مالکین پرداخت نماید .
۱۴- سازنده متعهد است که در صورت بروز اختلاف فی ما بین تمامی مدارک مربوط به ملک را که به سازنده تحویل داده شده است را به مالکین تحویل نماید در غیر اینصورت به هر علتی سازنده مدارک راتحویل ندهد از مصادیق خیانت در امانت محسوب میشود .
۱۵- سازنده متعهد به پرداخت هزینه های مصرفی اعم از آب و برق و گاز و تلفن پس از تخلیه مالکین و تحویل ملک مورد مشارکت به سازنده تا پایان عملیات ساختمانی و تحویل آپارتمانها به مالکین است .
۱۶- سازنده ملزم و متعهد شد که در طول مدت ۲ ماه پس از تکمیل و تحویل آپارتمان ها به مالکین در صورت بروز هرنوع خسارت یا ایراد جزئی و کلی که ناشی از قصور مالکین در این مدت نباشد و طبق نظر کارشناس خبره تائید گردد کلیه خسارت ناشی از استفاده از لوازم غیر استاندارد و یا محول کردن امور اجرائی به افراد ناوارد یا مبتدی و… را متقبل و بدون اخذ هرگونه وجهی از مالک تعویض یا تغییر و خرابیها را جبران نماید و به شکل سالم و قابل استفاده به مالکین تحویل دهد .

۱۷- سازنده متعهد است تا اتمام کار ساختمان بیش از ۴ واحد پیش فروش ننماید .
۱۸- سازنده متعهد است کلیه هزینه های پیش بینی نشده اداری یا اجرائی دیگر در ارتباط با موضوع قرارداد را که درعرف ساختمان سازی بر عهده پیمانکار یا سازنده می باشد و احیاناً در این قرارداد ذکر نشده را برعهده بگیرد .
۱۹- سازنده حق دریافت وام از هرنوع را روی این پلاک های ثبتی ندارد مگر با اطلاع و رضایت مالکین که شرح توافقات متمم قرارداد میگردد و در صورت توافق جهت اخذ وام سود بانکی دوران مشارکت برعهده سازنده می باشد .
۲۰- سازنده متعهد است خارج از نقشه های مصوب شهرداری و پروانه ساختمانی هیچگونه اضافه بنائی اجرا ننماید .
۲۱- سازنده متعهد است در هر صورتی که زیربنای مفید در هر طبقه کمتر یا بیشتر از ۲۵۰ متر باشد متراژ توافق شده ۲ واحد ۶۲ متری سهم وراث مرحوم (ح ه) را به آنها تحویل دهد .
۲۲- سازنده متعهد است بعد از تحویل واحدها سهم مالکین حداکثر تا یکسال نسب به پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت هرواحد اقدام نماید و سند مالکیت به نام مالکین یا شخص معرفی شده توسط آنها تنظیم گردد در غیر اینصورت می بایست مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال روزانه بابت ضرر و زیان این امر به مالکین پرداخت نماید .

ماده ۷ – موارد فسخ قرارداد :
۱- انصراف از طرفین تا قبل از تخریب ملک ها موجب پرداخت ضررو زیان به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال معادل پانصد میلیون تومان خواهد گردید که توسط انصراف دهنده به هرکدام از طرفین پرداخت خواهد گردید و انصراف بعد از تخریب در هر مرحله توسط طرفین با نظر مقام قضایی یا توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد ضررو زیان خواهد شد که فسخ کننده ملزم به پرداخت آن به طرف مقابل است .
۲- سازنده مجاز به انتقال تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی به غیر را ندارد و در غیر اینصورت به محض انتقال تعهدات و حقوق به شخص دیگری قرارداد فسخ خواهد شد و کلیه مسئولیت ها ی حقوقی ، کیفری ، مدنی و غیره ناشی از این قرارداد صرفاً برعهده سازنده است و سازنده می بایست مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل سیصد میلیون تومان به هرکدام از مالکین بابت ضرر و زیان پرداخت نماید

ماده ۸ – توافقات طرفین نسبت به فروش واحدها :
تبصره ۱- عدم انتقال اعم از رهنی و استیجاری و در صورتی که هر یک از طرفین بخواهند نسبت به پیش فروش واحدهای احداثی اقدام نمایند نسبت به سهم خود موظف به اخذ توافق و تفاهم از یکدیگر می باشند و هرگونه انتقال به شخص به هر صورت باید در داخل چهارچوب توافق طرفین قرارداد باشد و چنانچه هرکدام از طرفین به هر علتی جهت امضاء مبایعه نامه در املاک و یا … حاضر نگردند طرف مقابل از طریق اظهارنامه رسمی و الصاق آن و ارسال پیامک به شماره موبایل های مندرج در این قرارداد اطلاع خواهد داد و دریافت پیامک بعنوان اطلاع محسوب میگردد و اطلاع دهنده میتواند بدون امضاء طرف مقابل اقدام به معامله نماید .
تبصره ۲- هرگونه تغییرات در اجرای نقشه های اجرائی در چارچوب نقشه و پروانه صادرشده توسط شهرداری و با نظر مهندسین ناظر و توافق کتبی طرفین قرارداد باشد.
ماده ۹ – وقایع قهریه :
هرگاه به علت وقایع قهریه (غیرقابل پیشگیری) از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ و فوت و غیره که وقوع آن خارج از اختیار طرفین و رفع آن در اراده آنان نباشد و انجام تمام و یا قسمتی از تعهدات هریک از طرفین براساس مفاد این قرارداد را غیرممکن سازد عدم اجرای آنها توسط طرفین مادامی که علل مذکور ادامه داردو تخلف از مفاد قرارداد حاضر محسوب نگردیده و طرفین میتوانند نسبت به تمدید مدت قرارداد حاضر اقدام نمایند و از این بابت خسارتی به طرف دیگر قابل پرداخت نخواهد بود بدیهی است طرفی که قوه قهریه متوجه او شده است باید مراتب را کتباً به اطلاع طرف دیگر برساند و اقدامات لازم به منظور اعاده به وضع سابق اثرات قوه قهریه به عمل آورد و در صورتی که ادامه مدت قهریه بیش از سه ماه از زمان اعلام کتبی باشدطرف زیان دیده از آن حق فسخ قرارداد را طی اعلام کتبی به طرف دیگر و تسویه حساب براساس تعهدات انجام شده خواهد داشت

ماده ۱۰ – حل اختلاف
در صورت هرگونه اختلاف راجع به/یا در ارتباط به/یا ناشی از هرگونه تغییر از مفاد این قرارداد یا اجرای مفاد آن حاصل گردد طرفین توافق نمودند مراتب از طریق کارشناسان منتخب دادگستری و ارجاع به مراکز قانونی حل و فصل خواهد شد

ماده ۱۱ – نوع مصالح و مواد ساختمانی جهت احداث از ابتدا تا انتها :
۱- اسکلت بتن آرمه + تیرچه + یونولیت یا بلوک
۲- تیغه بندی دیوارها از آجر سفالی و آجر معمولی
۳- کاشی و سرامیک آشپزخانه و حمام و دستشویی تا زیر سقف در سایزهای استاندارد و از نوع درجه یک ایرانی در حد متری ۳۵ هزارتومان
۴- کف پذیرایی سرامیک و اتاق خوابها از سرامیک ۴۰*۴۰ یا ۵۰*۵۰ در حد متری ۳۵ هزارتومان ایرانی درجه یک
۵- شیرآلات از نوع درجه یک شیبه یا قهرمان
۶- کلید و پریزها از نوع درجه یک ایرانی مارک دلند
۷- پنجره ها از نوع PVCبا شیشه رفلکس دوجداره دودی

۸- درب اتاقها سه لایی با چارچوب فلزی
۹- نورمخفی پذیرائی و اتاقها و… گچ بری سقف در حد متعارف با کناف
۱۰- درب ورودی واحد از نوع ضد سرقت مرغوب چینی
۱۱- نصب سیستم پکیج برای هرواحد به صورت مستقل به همراه نصب رادیاتورها با مارک ایران رادیاتورهای اتاق + پذیرایی + حوله خشک کن حمام
۱۲- نمای ساختمان با سنگ و آجر
۱۳- لوله های آبیاری از نوع لوله سفید درجه یک ایرانی
۱۴- نرده راه پله فلزی از قوطی ۸*۴
۱۵- درب پارکینگ ریموت دار
۱۶- آیفون تصویری با برند ALDO
17- آسانسور ۶ نفره از نوع تائید شده اداره استاندارد یک عدد
۱۸- کف پارکینگ سنگ ، دیوارهای پارکینگ و راه پله سرامیک تا سقف
۱۹- سنگ پله ها تراورتن
۲۰- نصب سیستم آتش نشانی طبق استاندارد
۲۱- اجرای لوله کشی گاز توکار طبق ضوابط شرکت گاز برای کلیه طبقات با شیر مستقل برای هر واحد
۲۲- سیمانکاری دیوارهای پشت ساختمان و تمامی دیوارهایی که نما نداشته باشد و داخل نورگیر می بایست سیمانکاری شود
۲۳- کانال کشی کولر در کلیه واحدها با ورق گالوانیزه و نصب دریچه کانال کولر از نوع آلومینیومی در صورت استفاده از اسپلیت جاگذاری لوله ها
۲۴- قفل و دستیگره ها از نوع درجه یکی ایرانی
۲۵- نقاشی ساختمان و داخل واحدها و راه پله بصورت کامل – سقف ها پلاستیک درجه یک و دیوارها روغنی درجه یک با سلیقه ساکنین
۲۶- درب ورودی ساختمان فلزی
۲۷- کف واحدها پله نداشته باشد(قسمت آشپزخانه)
۲۸- قرنیزها PVC
29- روشویی و توالت فرنگی
۳۰- کمد دیواری به ازای هر اتاق خواب ۶ متر مربع کمد دیواری ام دی اف
۳۱- دیوار حیاط تا ارتفاع ۵/۲ مخلوط سنگ و آجر
۳۲- دیوارهای داخلی تراس تا سقف سنگ

ماده ۱۲ – این قرارداد در ۱۲ ماده و تبصره های آن در ۱۰ نسخه و ۱۱ صفحه تهیه و تنظیم و امضاء و مبادله گردید و هریک از نسخ آن دارای اعتبار واحد می باشد و رعایت مفاد آن برای طرفین و وراث قانونی آنها لازم الاجرا می باشد و هرگونه خیار غبن هرچند فاحش را از خود سلب و ساقط می نمایند و در کمال صحت عقلانی و جسمانی سالم و بدون اجبار و اکراه اقدام به امضاء این قرارداد مشارکت ساختمانی می نمایند و طرفین اقرار نمودند که تمامی مفاد قرارداد را بند به بند مطالعه نمودند و هیچگونه اعتراضی ندارند و تمامی مفاد قرارداد برای هرکدام از مالکین تشریح داده شد
خداوند به طرفین خیر عطاء فرماید .

محل امضاء آقای (م ب ) محل امضاءآقای (م ا ) محل امضاء آقای (ع ا)
محل امضاء آقای (ع ا ه) محل امضاء آقای (غ ه) محل امضاء خانم (ف ه)
محل امضاء خانم (آ ه) محل امضاء خانم (م ه) محل امضاء خانم (ف ه)
محل امضاء خانم (س ا ) شاهد۱ شاهد ۲