قراردادها

قرارداد مشارکت ( شراکت ) مدنی ذیل بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی که عبارت است از:

«ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم(که با قرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طرفین ذیل الذکر انعقاد یافته) فی مابین:

طرف اول قرارداد شراکت : خانم/آقای ……………………….. فرزند آقای ………………… دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………..تلفن…………………

طرف دوم قرارداد شراکت: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………………………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: …………………………………………………..تلفن……………….

طرف سوم قرارداد شراکت: خانم/آقای ………………. فرزند آقای ………………………….. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………………تلفن………………

طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند.

موضوع قرارداد:

ماده۱- موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت(شراکت) طرفین بالمناصفه و متساویاً (یا مطابق سهم شراکت) جهت راه اندازی و کسب و کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رایانه ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/……………….

ماده۲- تابعیت این مشارکت ایرانی است.

مکان اجرای قرارداد:

ماده۳- مکان ومرکز اصلی این شراکت در تهران/اصفهان/شیراز/…. است

به نشانی خیابان………………………………………………………………………………………….(آدرس مکان و کسب و کار)

مدت قرارداد:

ماده۴- مدت این شراکت از تاریخ ……………. ماه یکهزار و سیصد و ……………شمسی به مدت ………… سال تمام خورشیدی می باشد.

سرمایه و ملبغ کل قرارداد:

ماده۵- کل سرمایه این مشارکت مبلغ…………………………………….ریال است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساویاً از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و پرداخت گردیده است.

تذکر: (درصورتی که شرکا با مبالغ مختلف شریک می شوند به صورت سهم یا درصدی در قرارداد ذکر می شود مانند نمونه ماده ۵ زیر)

ماده۵- کل سرمایه این مشارکت مبلغ……………………………..است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و بالنسبته سهم از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و به قرار زیر پرداخت گردیده است.

شریک اول آقای/خانم …………….فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد……………………………..ریال به حروف ……………………………………………………………….ریال سهیم شده است.

شریک دوم آقای/خانم ………… فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد……………………………….ریال به حروف…………………………………………………………………..ریال سهیم شده است.

شریک سوم آقای/خانم ……… فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد…………………………………ریال به حروف…………………………………………………………………..ریال سهیم شده است.

ماده۶- با توافق طرفین شراکت، هر یک سهم به مبلغ………………………………………….ریال تعیین شده است و تعداد کل سهام…………..عدد سهم……………………………… ریال از مبلغ کل تعیین شده است.

میزان سهم شرکاء:

ماده ۷- سهم هر شریک با توجه به ماده ۶ به قرار زیر است.

شریک اول آقای/خانم…………………..تعداد ………………سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

شریک دوم آقای/خانم……………………تعداد ……………..سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

شریک سوم آقای/خانم………………….تعداد ………………سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

ماده ۸-شرکاء با توافق و همکاری و هماهنگی طرفین نسبت به استفاده از مبلغ سهام شراکت در رهن و اجاره و خرید و تجهیز ملزومات و کالا و محصولات و مجوزهای کاری محل کسب و کار  به قرار زیر اقدام کرده اند .

  • شریک اول آقا/خانم …………….ازسهمشراکت خود مبلغ …………………….ریال بایت رهن و اجاره مکانکسب و کار و مبلغ …………………….ریال بایت………………………………. و مبلغ ……………………………….ریال بایت ……………………………….. پرداخت کرده است.
  • شریک دوم آقا/خانم …………….ازسهم شراکت خود مبلغ …………………….ریالبایت تجهیز وسایل و ملزومات محل کسب و کار و مبلغ ………………………ریال بایت…………………………….. و مبلغ ………………………….ریال بایت ……………………………….. پرداخت کرده است.
  • شریک سوم آقا/خانم …………….ازسهم شراکت خود مبلغ …………………….ریال بایت خرید کالا و محصولات /مواد اولیه/ …..محل کسب و کار و مبلغ ……………….ریال بایت……………………….. و مبلغ …………………..ریال بایت ……………………………….. پرداخت کرده است.

تقسیم و سود و زیان شراکت:

ماده ۹- هریک از شرکاء در پایان هر ماه کاری و پایان مدت قرارداد پس از کسورات هزینه های انجام شده و با توجه به تعداد سهم خود هم در سود شراکت و هم در زیان شراکت بالمناصفه متعهد و متضمن پرداخت نسبت به طرفین می باشند.

تقسیم سود علی الحساب هر یک از شرکا پس از کسر کسورات و هزینه های انجام شده به قرارداد زیر است.

سود شریک اول آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

سود شریک دوم آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

سود شریک سوم آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

تبصره: پرداخت و تقسیم سود قطعی هر یک از شرکاء هر سه ماه یکبار بعد بررسی  و تراز دفاتر و فاکتورها و اسناد حسابداری و سایر هزینه ها و سود و زیانهای انجام شده به طرفین شراکت پرداخت و تادیه می شود.

وظایف شرکاء:

ماده۱۰- وظایف شرکاء عبارت است از:

۱-     شرکاء متعهد به  همکاری و مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت در مدت مرقوم در مکان کسب می باشند..

۲-     شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور بنام طرفین.

۳-     شرکاء متعهد به تمرکز عملیات ریالی این مشارکت در حساب جاری مزبور.

۴-     شرکاء متعهد به تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد.

۵-   شرکاء متعهد به تادیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، کارمزد، بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری با توافق طرفین.

۶-   شرکاء متعهد به تادیه مالیات، عوارض، بیمه، هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل و تدارکات و سایر هزینه های پیش بینی نشده.با توافق طرفین می باشند

۷-   شرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعی و تحت تصرف در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه برای حفاظت مزبور ضامن می باشند.

۸-   شرکاء متعهد به جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تصریف و همچنین ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل همدیگر می شود از ابتدای کار لغایت تا زمان تسویه حساب خواهند بود.

۹-   شرکاء متعهد به بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمسی از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضای ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حسابهای سود و زیان می باشند

۱۰-شرکاء متعهد به ضمیمه نمودن صورت موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاها و محصولات در حال فروش یا انبار شده و یا ساخته شده به قیمت خرید در دفاتر و فاکتورهای تعیین شده برای عملیات ترازنامه دفتری ماهانه و سالانه می باشند

۱۱-  تسلیم سهم سود ماهانه و سالانه این مشارکت در ازای دریافت رسید کتبی و درج در دفاتر مشترک در پایان هر ماه و هر سال شمسی باشد

۱۲-شرکاء متعهد به تصفیه حساب کامل در پایان مدت قرارداد و با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب و  بیمه و مالیات و سایر هزینه های جاری انجام شده محل کسب و کار می باشند.

۱۳-  شرکاء متعهد می شوند انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد همکاری بامنصفانه انجام دهند.

ماده۹- دارندگان حق امضاء کلیه چکهای صادره عهده حسابهای مشترک موضوع بند(۲) ماده۱۰ این قرارداد، طرفین این قرارداد می باشند که صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است.

ماده۱۰- کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشارکت باید در دفاتر به طریقه حسابداری ثبت گردد که صفحات اول و آخر دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری کردن به امضاء طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضای طرفین نرسیده باشد، فاقد اعتبار است.

ماده۱۱- شرکاء حق هیچگونه اعمال خدشه، تراشیدگی،پاک کردن، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شمار می رود در دفاتر و صورتحسابهای موجودیها و فاکتورهای تنظیمی ندارد..مگردر موارد سهوی که به اطلاع طرفین شراکت می رسد.

ماده۱۲- شرکاء حق هیچگونه واگذاری نسبت به ملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل: نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً یا کلاً از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد.(مگر با توافق و امضائ طرفین و الحاق به قرارداد اصلی)

ماده۱۳- چنانچه شرکاء در طریقه اعمال مدیریت محل کسب و کار به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با درایتی که در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را بطریقی که عامل شریک آنرا اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نیابند صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مراجع ذیصلاح دارند و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است  و سایر شرکاء باید در مدت زمان ……………دو ماه ……… نسبت به تسویه حساب و فسخ قرارداد اقدام کنند

ماده۱۴- شریک حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی سایر شرکاء هیچگونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود جز«وکلا» عینا و منفعتا تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید. همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک را تا تسویه کامل مشارکت را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده۱۵– شریک متعهد گردید که به هیچ وجه زاید بر میزان سرمایه مشارکت به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت ننماید.

ماده۱۶- از انقضای مدّت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده۱۳ این قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفیه حساب این قرارداد با شریک بوده و سهمیه شریک طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به شریک فسخ کننده تادیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ شریک فسخ کننده حق دارد جهت تحویل گرفتن سهم و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها و موجودیهای کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت یا ساخته شده و تجهیرات و ملزومات و ….از سایر شرکاء اقدام یا به طریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید.

ماده۱۷- در صورت وقع حادثه غیر قابل پیش بینی(حوادثی همچون اعتصاب٬شورش و یا اعتراض منجر به بحران،سیل و زلزله و آتش سوزی،پلمپ و سرقت و سایر معضلات اجتماعی) که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجرای قرارداد غیر ممکن گردد هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت ………. روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال کنند .

تبصره۱: چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید .در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می یابد.

تبصره۲: زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فورس ماژور(قوه قهریه) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد.

ماده۱۸- آنچه که موجودی های کالا اعم از کالا و محصولات  و مواد اولیه و کالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مرکز اصلی کسب و کار  یا در نزد شرکاء موجود باشد نیز باید بالمناصفه تقسیم گردد.

ماده۱۹- دریافت مفاصا حسابهای مالیاتی، بیمه، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف تمام شرکاء است.

ماده۲۰- در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به خانم/آقای……………. که به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رای داور مزبور قاطع و و لازم الاجرا است.در صورت اعتراض به محاکم قانونی مراجعه می شود.

ماده ۲۱-……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۲-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۳-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۴-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۵- این قرارداد در ۳ نسخه و در ۲۵ ماده، که هر ۳ نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضا شده و پس از امضا شرکای طرفین مبادله گردید و لازم الاجرا است.

محل امضای شریک اول قرارداد        محل امضای شریک دوم قرارداد        محل امضای شریک سوم قرارداد

اثر انگشت                                      اثر انگشت                                 اثر انگشت

شهود قرارداد شراکت

۱-     آقای/خانم……………………………………… امضاء

۱-     آقای/خانم…………………………………………امضاء

۲-     آقای/خانم…………………………………………امضاء

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه وکلای هموطن کارت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی  تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.جهت تنظیم قرارداد اختصاصی با ما تماس بگیرید و در این زمینه با وکلای هموطن کارت مشاوره نمایید

ما میتوانیم بصورت غیر حضوری نیز قرارداد دلخواه شما را تنظیم نموده و برای شما ارسال نماییم .

جهت ارتباط با شماره های زیر  ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۰ و ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۲ – ۰۹۱۲۴۴۳۶۸۲۹  تماس حاصل نمایید .


                                                                                        قرارداد مشارکت در پرورش ماهی

ماده ۱ – مقدمه

قرارداد مشارکت حاضر به همراه تمامی شرایط و ضوابط مندرج در آن و مدارک الحاقی و منضم که به همراه این قرارداد به امضای طرفین رسیده باشد ، یک مجموعه لازم الاجرا و غیرقابل تفکیک را تشکیل داده و از تاریخ امضای آن برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود .

ماده ۲ -طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ    /   /    فی ما بین شخص حقوقی :              به شماره ثبت :                                     دارای شماره کد اقتصادی :        با امضاء دارندگان حق امضاء آقا/ خانم:         فرزند :                     به شماره شناسنامه :                کد ملی :              که به موجب روزنامه رسمی شماره :   مورخ :  دارای سمت : می باشد به نشانی :                   و تلفن:            از یک طرف  به عنوان سرمایه گذار قرارداد مشارکت که زین پس” شریک / طرف اول” نامیده می شود  و آقا / خانم :                   فرزند :                 به شماره شناسنامه :                کد ملی:

به نشانی اقامتگاه :                              به عنوان سرمایه پذیر مشارکت که در این قرارداد ” شریک / طرف دوم ” یا ” مزرعه دار”نامیده می شود طبق شرایط ذیل و پس از ابراز ایجاب و قبول شرعی و قانونی که امضای قرارداد حاضر کاشف از آن می باشد منعقد و فی مابین طرفین و قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاجرا می باشد . در ضمن طرفین متعهد می گردند که دارای تجربه حرفه ای و عملی لازم در خصوص اجرای موضوع قرارداد می‌باشند.

ماده ۳ : مدت مشارکت

مدت این قرارداد از تاریخ امضا                ماه بوده که از تاریخ ……………… شروع و تا تاریخ…………………… ادامه خواهد داشت که در صورت تسویه حساب در پایان هر دوره برای دوره بعد با تراضی کتبی قابلیت تمدید را خواهد داشت .

ماده ۴ –مرکز اصلی مشارکت

نشانی دفتر مرکزی مشارکت :

نشانی محل اجرا عملیات :

استخر محل پرورش به مساحت کلی ……….. متر مربع و مساحت مفید ……….. متر مربع به نشانی :

می باشد . فضای پرورشی مذکور باید بگونه ای باشد که محیط مساعد و استاندارد برای پرورش را مهیا نماید. تعیین وضعیت محیط پرورشی به منظور پرورش بهینه بر عهده دستگاه نظارت مورد توافق می باشد .

ماده ۵- موضوع قرارداد

عبارت است از رشد و پرورش بچه ماهی تحویلی             گرمی تا مقدار  :                         وهمچنین مهیا کردن محصول فوق الذکر جهت بهره برداری و فروش در بازار مصرفی .

ماده ۶ – حقوق و  تعهدات شریک اول

۱ – مدیریت کلی ، مستمر و دائم در این قرارداد به عهده شریک اول می باشد .

۲ – شریک اول ملزم به تهیه ، انتقال و تحویل بچه ماهی قزل آلا رنگین کمان به مزرعه به نشانی :

می باشد .

۳ – شریک اول موظف است تا بچه ماهی مورد قرارداد را به تعداد و وزن مقرر در این قرارداد با ارائه گواهی سلامت دامپزشکی در زمان مقرر در این قرارداد به مزرعه منتقل و تسلیم نماید . وزن و تعداد بچه ماهی ها ، بر اساس ظرفیت مجاز مزرعه ( ذکر شده در پروانه بهره برداری ) ، نحوه تولید ، وضعیت بازار و شرایط فیزیکی و شیمیایی آب تعیین می‌گردد. بچه ماهی ها بصورت رقم بندی شده با کمترین اختلاف سایز تامین می گردد .

۴ – تامین غذای مورد نیاز بچه ماهی ها بر اساس سایز دانه بندی ، و نوع غذا در مراحل مختلف پرورش تا زمان صید و بهره برداری بر عهده شریک اول خواهد بود .

۵ – تعیین وزن مناسب و همچنین طول دوره پرورش با شریک اول خواهد بود . بررسی و تحلیل بیومتری های انجام شده در مزرعه و نظارت بر نحوه محاسبه و مصرف مقادیر غذایی مورد استفاده با شریک اول خواهد بود .

۶ – شریک اول ملزم به تامین مکمل غذایی و دارو بر اساس نظر کارشناس و ناظر قرارداد می باشد .

۷ – طرف اول مکلف است کلیه اقلامی که ملزم به تحویل است را به نحوی بسته بندی و آماده نماید که از آسیب و فساد ضمن حمل مصون باشند . مسئولیت کلیه خسارات و فساد ناشی از هرگونه نقص در بسته بندی بر عهده طرف اول خواهد بود .

۸ – هرگاه در اثر ایراد بسته بندی هزینه اضافی یا خسارتی متوجه شریک دوم گردد ، شریک اول مسئول پرداخت آن خواهد بود .

۹ – مسئولیت بارگیری ، حمل و تحویل کلیه اقلام موضوع قرارداد حاضر از مبدا تا مقصد به تمامه متوجه شریک اول بوده و شریک دوم مسئولیتی از این حیث نخواهد داشت .

۱۰ – کلیه اقلام باید سالم و فارغ از هر نقص و عیبی و با کیفیت مناسب برای شریک دوم ارسال گردد و شریک دوم حق امتناع از قبول محصولات معیوب و با کیفیت نامناسب را خواهد داشت . در صورت معیوب بودن موارد ارسالی و نیز در صورتی که موارد ارسالی فاقد مشخصات فنی مورد درخواست طرف دوم باشد ، طرف اول ملزم است به صلاحدید شریک دوم ظرف مدت ……… روز اقدام به تسلیم موارد مدنظر شریک دوم در محل معهود نماید .

۱۱ – شریک اول در همه حال و تا زمان تسویه حق نظارت تام بر عملکرد شریک دوم اعم از طریق مستقیم و شخصی یا از طریق اعطا نیابت به اشخاص حقیقی یا حقوقی را خواهد داشت و شریک دوم موظف به تبعیت از نقطه نظرات شریک اول می باشد . این حق برای شریک اول محفوظ است تا بتواند هر زمان شخصا یا توسط نماینده  مورد تایید خود در محل اجرای پروژه حضور یافته و بر امور اجرایی پروژه نظارت مستمر و مستقیم داشته باشد .

۱۲ –  چنانچه شریک اول در روش اجرا و فعالیت شریک دوم بنا به تشخیص خود و یا گزارش ناظر تخلف یا ایرادی مشاهده نماید و عملیات مشارکت را مقرون به صرفه تشخیص ندهد ، صرفا بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را بطور یکجانبه داشته و نظر شریک اول در این مورد قاطع و غیرقابل اعتراض خواهد بود و شریک دوم حق اعتراض در این باب را در کلیه مراجع از خود اسقاط می نماید .

۱۳ –شریک اول هزینه دستگاه نظارت را متناسب با فعالیت صورت گرفته پرداخت می خواهد نمود .

ماده ۷: تعهدات شریک دوم ( مزرعه دار )

۱ – عملیات اجرایی مربوط به رشد و پرورش ماهی و امور مرتبط با مزرعه به عهده شریک دوم می باشد

۲ – به موجب این قرارداد ، شریک دوم وجود منبع آبی مناسب اعم از چاه عمیق ، نیمه عمیق ، قنات ، چشمه و یا غیره را که شریک اول برای فعالیت مناسب تشخیص دهد را تضمین می نماید . مشخصات کامل منبع آبی فوق در ضمیمه ……… این قرارداد منضم به این قرارداد خواهد شد .

۳ – شریک دوم متعهد و مکلف است در جهت حفظ و صیانت از سرمایه اعطایی از ناحیه شریک اول کمال احتیاط را مبذول دارد . در این راستا وی مکلف است تا از کلیه امکانات ، دانش فنی و تجربه عملی خود در جهت اجرای این مشارکت سود جوید . چنان چه شریک دوم با نادیده انگاشتن اصول و موازین حرفه ای باعث از بین رفتن جزیی یا کلی مورد سرمایه گذاری شود ، مسئول تمامی خسارات وارده خواهد بود .

۴ – کلیه فروش ها با نظارت کامل ناظر و اجازه شریک اول معتبر می باشد . شریک دوم نسبت به محصولات حکم امین را داشته و در صورت فروش بدون اجازه ید امانی مشارالیه به ید ضمانی بدل خواهد گشت . بدیهی است که علاوه بر مطالبه کامل خسارت، حق پیگیری کیفری  از ناحیه شریک اول نیز محفوظ خواهد بود .

۵ – شریک دوم در کلیه مراحل ضامن حفظ و نگهداری و سلامت بچه ماهی ها می باشد .  ضمنا مشارالیه به هیچ عنوان حق ورود هرگونه بچه ماهی یا ماهی قزل آلا از هر نوع یا وزن غیر از گونه مصرح در این قرارداد را به محیط پرورشی ندارد .شریک دوم مجاز به خروج ، فروش یا استفاده از ماهی ها جز با اجازه کتبی شریک اول نخواهد بود .

۶ –  شریک دوم حق هر گونه تصرف حقوقی اعم از واگذاری ، اعطای وکالت ، صلح حقوق ، اجاره  ، هبه و غیره نسبت به املاک ، عرصه و اعیانی ، استخرها ، مزرعه و سایر فضاهای مربوط به این پروژه را کلا یا جزا از خود سلب نمود ولو اینکه منتقل الیه از اقربای نسبی یا سببی وی باشد . شریک دوم متعهد گردید مزرعه به نشانی :

را بدون دریافت هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوینی از قبیل حق کسب و پیشه ، سرقفلی ، کارافه ، حق ریشه و غیره جهت اجرای پروژه مربوط به مشارکت تا پایان قرارداد اختصاص دهد .

۷ – تمامی مسئولیت های قانونی ناشی از این مشارکت در قبال دستگاه های دولتی و اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی بر عهده شریک دوم می باشد . شریک دوم با امضای این قرارداد می پذیرد که از مفاد کلیه دستورالعمل های صادره از مراجع قانونی اعم از بهداشتی ، فنی و ….. آگاه است و بدین وسیله عذر جهل به مقررات از وی قابل استماع نخواهد بود . مشارالیه ملزم به رعایت کلیه دستورالعمل ها ، ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طرف شیلات و نیز مکلف به رعایت تعهدات مندرج در آیین نامه صدور پروانه تکثیر و پرورش آبزیان ، قوانین کار و امور اجتماعی ، مقررات زیست محیطی و بهداشت عمومی و سایر مقررات می باشد . در صورتی که به دلیل تخلف از قوانین و مقررات روند تولید با توقف یا خلل مواجه گردد مسئولیت و زیان وارده به تمامه متوجه شریک دوم خواهد بود .

۸ – شریک دوم در حدود مقررات و عرف مسئول حفاظت فنی و بهداشت و خسارات وارده از این مجاری به اشخاص ثالث  می باشد و متعهد است تدابیر لازم را برای جلوگیری از ورود خسارت و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید.شریک اول کوچکترین مسئولیتی در این رابطه به عهده نخواهد داشت .

۹ – شریک دوم به هیج عنوان حق واگذاری  موضوع قرارداد را چه بصورت جزیی چه کلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد . ولی شریک دوم می تواند با اخذ رضایت شریک اول برای اجرای مقداری از کار ، با اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه و تخصص کافی قراردادهای کاری منعقد نماید .

۱۰ –  شریک دوم ملزم به آماده سازی بستر مناسب برای رهاسازی بچه ماهی از قبیل تقبل تعمیر و تکمیل استخرهای پرورشی در زمینه ورود و خروج آب ، شکستگی ها و درزها و توری های محافظ خروج ماهی ، سیستم های آبرسانی به استخرها ، نظافت و بهداشت کانال اصلی آبرسان و همچنین دریچه های تنظیم ورود آب ، حوضچه ترسیب و النهایه نصب و راه اندازی سیستم های هوادهی و گاززدایی می باشد. مشارالیه متعهد به تدارک تعداد کافی کارگر ماهر ، ادوات و تجهیزات مورد نیاز از قبیل ساچوک ، رقم بند ، ترازو ، تخته زیست سنجی ، ظرف و سطل غذادهی ، چکمه ، دست کش ، بادگیر ، فوکا و سایر ادوات مورد نیاز و کاربردی در زمینه پرورش و نگهداری ماهی قزل آلا می باشد . کلیه ادوات و تجهیزات مورد نیاز در طول دوره پرورش در صورت نیاز به تعویض یا تعمیر می بایست سریعا از جانب مزرعه دار تامین گردد و مزرعه دار مسئول عواقب ناشی از توقف کار به دلیل نقص ادوات و تجهیزات می باشد .

۱۱ –  هزینه های انجام موضوع قرارداد و سایر هزینه های جانبی و بالاسری از قبیل هزینه های مربوط به کارگران، هزینه های برق و آب و بیمه و مالیات و تلفن و سوخت و سایر هزینه های ناشی از مزرعه به عهده شخص شریک دوم می باشد . مشارالیه شخصا مسئول تنظیم کلیه دفاتر و اسناد مالیاتی می باشد و مسئولیت ناشی از تنظیم این دفاتر بر عهده شخص مشارالیه خواهد بود .

۱۲ – به موجب این قرارداد شریک دوم امنیت مزرعه را تضمین نموده و مسئولیت هرگونه اختلال در جریان آب و همچنین وجود یا ورود سهوی یا عمدی مواد مضر به حال ماهیان در آب را بر عهده می گیرد . مشارالیه موظف به نصب علائم خطر و وسایل حفاظتی و عندالزوم حصارکشی و گماردن تعداد کافی نگهبان و حفظ نظم و امنیت محل اجرای موضوع قرارداد و به هزینه خود می باشد .

۱۳ – شریک دوم مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد مشارکت را بر اساس مشخصات و محاسبات فنی بر عهده داشته و نظارتی که از سوی دستگاه نظارت یا شریک اول اعمال می گردد به هیج وجه موجب کاهش مسئولیت شریک دوم نمی باشد . در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از عدم حسن اجرای کار ، شریک دوم موظف به پرداخت ضرر و زیان به شریک اول طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد شریک دوم موظف است برگزاری جلسات ، برنامه ریزی ، ارزیابی وضعیت و جمع بندی یافته های ارزیابی ، ارائه گزارش ارزیابی ، به روز آوری برنامه پروژه و تمامی ارتباطات را با هماهنگی کامل ناظر انجام دهد .

۱۴ – با امضای این قرارداد شریک دوم وجود اسناد ذیل را تعهد می نماید :

الف : سند مالکیت یا سایر دلایل مثبته وجود حق شریک دوم برای بهره برداری از فضای مزرعه ، استخر و …. برای اجرای پروژه

ب : تمام پروانه ها و مجوزات لازم جهت اجرای پروژه مشارکت حاضر . اعم از مجوز بهداشتی تولید و توزیع محصولات غذایی از سازمان دامپزشکی کشور و ادارات دامپزشکی استان ، پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان جهاد کشاورزی و غیره

ج : تاییدیه کمیته کنترل کمی و کیفی تولید و توزیع محصولات غذایی استان مبنی بر وجود امکانات لازم جهت تولید و بسته بندی تولید و توزیع محصولات غذایی .

و : مجوز مثبت وجود حق استفاده از منبع آب

۱۵ – شریک دوم متعهد است مقدار و دفعات غذادهی و نوع غذای مورد استفاده برای ماهیان را بر اساس استانداردهای موجود ضمیمه شماره ………… صورت دهد .کسر یا افزایش میزان مواد مغذی به نسبت ارقام قید شده در فرمول تعیین شده در ضمیمه فوق ، از مصادیق تخلف بوده و چنان چه بنا به نظر ناظر در اثر کسر یا افزایش این مواد خساراتی متوجه طرف اول گردد طرف دوم مسئول جبران آن خواهد بود .

۱۶ – شریک دوم متعهد به ثبت کلیه فاکتورهای مشخص شده در برگ های ثبت روزانه /  پانزده روزه / ماهیانه بوده و حسب آن موظف به ثبت روزانه مواردی ازقبیل دمای آب و هوا ، تلفات روزانه و درصد آن ، وزن متوسط ، تعداد ماهی موجود در استخر ، طول و متوسط رشد روزانه و پانزده روزه ، غذای مصرفی و نوع آن ، ضریب تبدیل غذایی ، درمان صورت گرفته و نوع داروی مورد استفاده می باشد .

۱۷ – طرف دوم کلیه اطلاعات ، مدارک و اسناد دریافتی مربوط به این قرارداد را که شریک اول به هر عنوان در اختیار وی قرار داده باشد ، اعم از آن که اسناد مزبور عادی یا رسمی باشند را محرمانه تلقی نموده و مکلف است پس از اتمام قرارداد موارد فوق الذکر را تحویل خریدار نماید . در صورت تخلف شریک دوم ملزم به پرداخت وجه الضمان به مبلغ ………………. ریال خواهد بود . بدیهی است که در صورت تخلف از مفاد این بند، شریک اول حق شکایت کیفری را برای خود محفوظ می داند .

۱۸ – شریک دوم باید مراحل اجرای قرارداد را مطابق شرح خدمات تعیین شده در قراداد تحت نظارت ناظر و با هماهنگی وی به انجام رساند و در مواقعی که ناظرمعین می کند ، گزارش کتبی فعالیت خود ا به وی ارائه نماید. شریک دوم ملزم به اجرای کلیه نظرات و پیشنهادات کارشناس ناظر قرارداد می باشد . کلیه فعالیت های بهداشتی و درمانی مورد نظر کارشناس ناظر قرارداد می بایست فورا به منصه اجرا گذاشته شده و شریک دوم مسئول کلیه زیان هایی است که از تخطی از دستورات کارشناس ناظر به عمل آمده باشد .

ماده ۸ : دستگاه نظارت

دستگاه نظارت قبل از شروع عملیات اجرایی توسط شریک اول انتخاب می شود. وظیفه دستگاه نظارت استقرار ناظران مرتبط با بخش های مختلف عملیات اجرای قرارداد و اعمال نظارت لازم بر عملیات اعم از حسن اجرا ، زمان بندی و مسائل فنی و بهداشتی بر اساس زمان بندی تفضیلی و مشخصات فنی پروژه می باشد . نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد به وسیله اعلام کتبی مشکلات و نواقص انجام کار و ارائه راهکارهای اصلاحی توسط دستگاه نظارت یا نیروهای تحت امر ایشان صورت می گیرد .

دستگاه نظارت کلیه مدارک و اطلاعات حاصل از قرارداد را محرمانه تلقی نموده و تحت هیچ شرایطی حق در اختیار ثالث قرار دادن اطلاعات مزبور را نخواهد داشت .

دستگاه نظارت مکلف به بررسی فعالیت گزارش شده توسط شرکا و اعلام نقطه نظرات بصورت مکتوب حداکثر ظرف مدت ……. روز می باشد .

کلیه پرداخت ها به شریک دوم پس از تایید کتبی ناظر صورت خواهد گرفت . در این راستا شریک دوم موظف است پس از اتمام هر مرحله گزارش کتبی اتمام مراحل کار را به تایید ناظر برساند . بدیهی است که ارائه گزارش پایانی در هر مرحله رافع مسئولیت شریک دوم برای ارائه سایر گزارش های درخواستی ناظر در حین اجرای فعالیت هر مرحله نخواهد بود .

ماده ۹ –فسخ قرارداد

۱ – شریک اول در موارد ذیل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

الف : تاخیر غیرموجه طرف دوم در اجرای عملیات به تشخیص طرف اول .

ب :  احراز عدم توانایی فنی ، مالی ، تخصصی ، قانونی شریک دوم به تشخیص ناظر و شریک اول قرارداد در هرکدام از مراحل اجرای مشارکت .

ج : واگذاری کلی و جزیی قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی طرف اول قرارداد .

د : عدم انجام دستورات دستگاه نظارت در راستای رفع نواقص یا اصلاح عیوب . در این صورت برای بار اول با اعلان کتبی دستگاه نظارت شریک اول به هر ترتیبی که مقتضی بداند راسا موانع و نواقص کار را رفع نموده و هزینه های مربوط را به علاوه …………… از اولین پرداخت به شریک دوم کسر می نماید و شریک دوم به موجب این قرارداد حق اعتراض به هزینه های فوق الذکر را از خود سلب نموده و در دفعات بعدی به صرف اعلام کتبی دستگاه نظارت ، طرف اول حق فسخ قرارداد را خواهد داشت . شریک اول پس از فسخ حق تسلم کلیه تخم ها فارغ از این که در چه مرحله ای از رشد باشند را برای خود محفوظ نگاه می دارد .

۲ – در صورتی که قرارداد مشارکت به هر دلیل قبل از انقضا مدت فسخ گردد و سود آن قابل محاسبه باشد ، به تناسب مندرج در قرارداد تقسیم صورت خواهد پذیرفت .

۳ – در فسخ قبل از موعد هرگاه سود قابل محاسبه نباشد و مقداری از کار توسط شریک دوم انجام شده باشد ، به تشخیص داور مرضی الطرفین اجرت شریک محاسبه و به وی پرداخت می گردد .

۴ – شریک اول در صورت فسخ به یکی از علل فوق به صرف اعلام کتبی به طرف دوم و بدون نیاز به هیچ گونه تشریفات اداری و قضایی اقدام به ضبط تضامین مندرج در قرارداد خواهد نمود .

ماده ۱۰ – تضامین

۱ – شریک دوم کلیه حقوق قانونی خویش اعم از مالکیت عین و منفعت  شش دانگ پلاک ثبتی

به نشانی :

را  بموجب  قرارداد رسمی تنظیمی  در دفتر اسناد رسمی  مورد تایید شریک اول به عنوان وثیقه و تضمین انجام تعهدات قراردادی و غیرقراردادی  با ارائه آخرین برگه استعلام ثبتی  به روز شده  در رهن شریک اول  قرار  خواهد داد. شریک دوم متعهد است وکالت نامه بلاعزل با موضوع فروش پلاک ثبتی فوق الذکر به نام شریک اول تنظیم نموده  تا در صورت انجام تخلف از اجرا یا حسن اجرای تعهدات شریک اول حق داشته باشد عین پلاک  ثبتی  مذکور را  بر مبنای وکالت نامه بلاعزل فروش به نام خویش منتقل نموده و وجوه حاصل از انعقاد معامله در خصوص پلاک مذکور را به نفع خویش تملیک نماید. ضمناً به موجب این توافقنامه مقرر گردید که وکالتنامه بلاعزل بوده وشریک دوم حق عزل و یا ضم وکیل یا امین را از خود سلب و ساقط نموده و اقرار و اعلام نموده که هیچگونه معامله‌ای  اعم از عین یا منفعت نسبت به پلاک مذکور انجام نداده و تا زمان تداوم قرارداد و عدم تسویه حساب نیز هیچگونه حق و حقوقی در خصوص واگذاری آن اعم از عین یا منفعت نداشته و در صورت انعقاد مسئولیت آن بعهده خود  وی می‌باشد . در کلیه موارد فوق شریک دوم حق هر گونه ادعا یا اعتراض را از خود سلب وساقط نموده و چنانچه اعتراض یا ادعایی عمل آید از درجه اعتبار ساقط است. وثیقه مزبور تا تسویه کامل دیون اعم از اصل کارمزد ، سود ، خسارات به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند .هرگونه عرصه و اعیانی ، تاسیسات ، ابنیه ، مستحدثات و هر آن چه متصلا یا منفصلا به ملک مزبور اضافه شود داخل در وثیقه فوق الذکر بوده و از توابع آن به شمار خواهد آمد .

۲ – شریک دوم  متعهد می گردد در تاریخ انعقاد قرارداد    فقره چک به شماره                     جمعا   به مبلغ                        ریال با اعطاء نمایندگی جهت درج تاریخ در اختیار شریک دوم قرار دهد. در صورتی که شریک دوم به الزامات و تعهدات خود عمل ننماید و موجبات بروز خسارت به طرف اول را از فراهم آورد یا به علت تعدی یا تفریط یا عدم رعایت دقیق دستورالعمل های شریک اول و یا مندرجات قرارداد حاضر یا به هر دلیل دیگر موجبات حدوث زیان به شریک اول را فراهم آورد ، شریک اول مجاز خواهد بود تمامی چک ها را به نفع خود به اجرا گذارد .

۳ – تضامین مندرج در این قرارداد پس از اتمام و اجرای پروژه و تسویه حساب نهایی و قطعی و نهایی ، طی صورت مجلس کتبی به شریک دوم مسترد می گردد .

ماده ۱۱ –قوه قهریه

حوادث قهریه انحصاراً جنگ و شورش های داخلی یا سیلاب ها و آتش سوزی ها فراگیر می باشد و میتواند به عنوان وقایع غیر قابل کنترل پذیرفته شده و مانع اجرای موقت تعهدات قراردادی باشد. در صورت بروز چنین مسائل و حوادثی در صورتیکه قابل پیش بینی نبوده  و خارج از حدود کنترل متعارف باشند و منتسب به هر یک از طرفین  قرارداد نباشد ، طرفین از انجام تعهدات خویش موقتامعذور خواهند بود   و تا زمانی که این حوادث وجود دارند قرارداد معلق خواهد ماند ومدت تعلیق به مدت قرارداد اضافه خواهد شد لیکن شریک اول می تواند در صورت صلاحدید و با گذشت ۱۰ روز از زمان اطلاع  از  وقوع این گونه حوادث قرارداد را فسخ کند.

طرفین بایستی ظرف ……… روز از تاریخ وقوع حوادث فوق طرف مقابل را آگاه سازند در غیر اینصورت قابلیت استناد به این ماده را نخواهند داشت .

ماده ۱۲ –مرجع حل اختلاف

۱ – در صورت بروزهرگونه اختلاف احتمالی در تفسیر  ، اعمال  یا  اجرای قرارداد ابتدائاً مورد اختلاف از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین و یا نمایندگان آن ها حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم  حصول  توافق داور مورد تایید ریاست سازمان اقتصادی کوثر اختلاف را حل و فصل خواهد نمود . رای داور فوق الذکر قاطع دعوی بوده و برای طرفین لازم الاجرا می باشد  و طرفین حق اعتراض  به رای صادره را از خویش سلب می نمایند.مقر داوری و زمان آن نیز به تشخیص ریاست سازمان اقتصادی کوثر تعیین خواهد شد .

۲ – هر نوع ابلاغ و اطلاع به داور طی اظهارنامه قانونی به محل اقامت ایشان به عمل می آید .

۳ – طرفین موظف به همکاری با داور و تحویل اسناد و مدارک مورد نیاز به داور می باشند .

۴ – داور حق اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا سایر اشخاص خبره را برای حل و فصل اختلاف فی مابین دارد.

۵ – ابلاغ رای داور به طرفین در ………………………… به عمل خواهد آمد .

۶ – اندراج شرط داوری در قرارداد حاضر به هیچ عنوان مسقط حق شریک اول برای پیگیری کیفری نخواهد بود.

ماده ۱۳ – قانون حاکم

این قرارداد از هر جهت تابع قوانین و نظامات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

ماده ۱۴ – اقامتگاه  قانونی طرفین قرارداد

اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر این قرارداد بیان شده و کلیه اوراق اداری و قضایی و نامه های ارسالی به نشانی های مذکور ابلاغ و قانونی محسوب شده و معتبر خواهد بود،مگر اینکه تغییر اقامتگاه حداقل یک هفته قبل کتباً به اطلاع طرفین برسد و در صورت عدم اعلام طرفین  نمی توانند متعرض این امر باشند .

ماده ۱۵ –مقررات متفرقه

۱ – طرفین ملزم شدند که تمام سرمایه و سود مربوط به این مشارکت را در حساب شماره ………………………….. نزد بانک ……………………….. شعبه ………………………….. که به نام طرف اول افتتاح گردیده متمرکز نمایند .

۲ – پرداخت کسورات قانونی مربوط به انجام پروژه و سایر امور مرتبط با قرارداد بر عهده شریک دوم است .

۳ – روش سرمایه گذاری و نحوه دقیق تقسیم سود حاصله دوران مشارکت بر اساس جداول ضمیمه به شماره ……. خواهد بود .

۴ –  کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری مالی این مشارکت باید در دفتر / دفاتر حسابداری مالی این مشارکت ثبت گردد . هر عمل حسابداری باید با قید در این دفتر به امضا طرفین برسد . صفحات اول و آخر تمامی دفاتر حسابداری باید به امضای طرفین برسد والا از حیز اعتبار ساقط و غیرقابل استناد خواهند بود . طرفین حق هیچ گونه خدشه ، تراشیدگی ، الحاق و ………. را نخواهند داشت .

ماده ۱۵ – نسخ قرارداد

این قرارداد   در        نسخه و                  صفحه  و             ماده    و        بند دارای اعتبار واحد تنظیم  شده  و طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می باشند .

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه وکلای هموطن کارت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.جهت تنظیم قرارداد اختصاصی با ما تماس بگیرید و در این زمینه با وکلای هموطن کارت مشاوره نمایید.

ما میتوانیم بصورت غیر حضوری نیز قرارداد دلخواه شما را تنظیم نموده و برای شما ارسال نماییم .

جهت ارتباط با شماره های زیر ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۰ و ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۲ – ۰۹۱۲۴۴۳۶۸۲۹  تماس حاصل نمایید .


                                                                             نمونه قرارداد مشارکت مدنی سرمایه گذاری

با عنایت به مفاد ماده۱۰ قانون مدنی در خصوص آزادی اراده در انعقاد قرار داد ها و با توجه به ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای  مستقیم و نظر بر اینکه، شرکت ……………………………………(سهامی ………….) و آقای/خانم ……………………………… …. در نظردارند با یکدیگر همکاری تجاری داشته باشند لذا  با توجه به  توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج لازم که به اقرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طرفین ذیل الذکر انعقاد یافته قرارداد مشارکت مدنی ذیل فیمابین:

الف :  ……………………………. .( سهامی …………………….. )  به‏ شماره …………………. در اداره ثبت ………………………… و شمارة اقتصادی ……………………………… به مدیریت آقایان/خانم ………………….. به نمایندگی/وکالت…………………………..به ‏نشانی:………………………. که من بعد در این قرار داد به اختصار شریک اول ”  نامیده میشود از یکطرف ، ”

و

ب : آقای /خانم ………………………………… فرزند ………………… دارای شماره شناسنامه …………. و کدملی ……………………………. به‏ نشانی: …………………………………………………………. که در این قرارداد اختصارا” ” شریک دوم “نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین  ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیدند.

ماده ۱ )  مقدمه

عبارات و عناوین بکار رفته در این قرارداد دارای معانی  وتعاریف زیر می باشند :

۱-۱  )شریک اول  :  شرکت ………………………………. به شماره شناسایی …………………… به نشانی…………………………….شماره تماس ………………………………………. می باشد.

۲-۱ ) شریک دوم : آقای/خانم …………………….. فرزند ……………………. دارای شماره شناسنامه………… و کدملی ……………………………. به‏ نشانی: ……. ………………………………………….. می باشد.

۳-۱) ضمایم قرارداد:  کلیه پیوست های مندرجه دراین قرارداد و تمامی  اقدامات مکتوب مرتبطه با این قرارداد ازقبیل الحاقات؛ اضافات؛ اصلاحات، تغییرات، صورتجلسات ، خلاصه مذاکرات و متمم های آتی میباشد که به امضاء طرفین یا نمایندگان منتخب آنان رسیده و جزء لاینفک این  قرارداد بوده و به همراه  اصل قرارداد پیکر واحدی را تشکیل میدهند.

۴-۱) شخص : شخص بغیر از مواردی که صراحتاً در این قرارداد  مشخص شده به معنی شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می باشد.

۵-۱) شخص ثالث : هر شخص حقیقی یا حقوقی بغیر از شرکاء اول ودوم  بمنزلۀ شخص ثالث می باشد.

۶-۱) مفرد و جمع : کلماتی که بصورت مفرد و جمع در این قرارداد بکار رفته دارای هر دو معنی جمع و مفرد بوده و بکار بردن کلمه ای بصورت مفرد یا جمع موجب نفی دیگری نخواهد شد.

۷-۱)  تاریخ :  سال و ماه بکار رفته در این قرارداد به معنی سال و ماه شمسی است و بغیر از مواردی که ابتداء و انتهای تاریخ درج شده ، سال به معنی ۱۲ ماه شمسی و ۳۶۵ روز و ماه به معنی ۳۰ روز و روز به معنی ۲۴ ساعت خواهد بود . ایام کاری در برگیرندۀ روزهای تعطیل نمی باشند لیکن ایام تقویمی شامل روزهای تعطیل نیز خواهند بود

۸-۱) عناوین قرارداد : عناوین بکار رفته در این قرارداد بمنظور سهولت در رجوع بوده و در صورت ابهام یا تفاوت یا تباین فیمابین عناوین و متن مواد ، متن مواد معتبر می باشد و در صورتیکه تعارض یا تباینی بین متون قرارداد و ضمائم آن حادث گردد متن قرارداد مرجح و صائب خواهد بود .

ماده ۲- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از مشارکت مدنی طرفین در………………………………………….

ماده۳- مرکز اصلی :

مرکز اصلی این مشارکت مدنی ، …………………………………….. می باشد.

ماده ۴- مدت  مشارکت مدنی:

۱-۴ ) مدت  مشارکت مدنی حاضر از تاریخ  …………….  تاتاریخ …………………بمدت ……………. سال تمام شمسی می باشد و درصورتیکه در طول مدت قرارداد فسخ و یا اقاله نشده باشد ، با توافق کتبی طرفین قابل تمدید به مدت مورد توافق خواهد بود .

۲-۴)  مذاکره برای تمدید و یا سکوت و یا تداوم فعالیت طرفین، مادامیکه توافق کتبی تنظیم و امضاء و مبادله نگردیده به منزله تمدید قرارداد  تلقی نخواهد شد.

۳-۴) خاتمه مدت و یا فسخ قرارداد درخصوص تعهدات طرفین به مالکیت مشترک طرفین در محصول و حفظ اسرار واطلاعات ماخوذه و التزام به استرداد اسناد و مدارک  تاثیری ندارد و تعهدات طرفین در این خصوص تداوم خواهد یافت.

ماده۵- سرمایه:  

۱-۵ ) سرمایه مشارکت مدنی متشکل از دو بخش ریالی و غیر ریالی بشرح زیرمی باشد.

آورده شریک اول مشتمل بر ………………………………………………در چارچوب موضوع فعالیت طبق اساسنامه خود می­باشد.

آورده شریک دوم معادل ………….. میلیون ریال وجه نقد است.

۲-۵)  درصورتیکه شریک دوم قصد خارج نمودن هر قسمت از آورده خود پیش از تکمیل دوره ………….  ساله فوق الذکر را داشته باشد، مراتب به صورت کتبی درخواست و شریک اول مکلف به پذیرش آن می­باشد.

۳-۵)  در صورت افزایش یا کاهش سرمایه نسبتهای مندرج در بندهای قبلی رعایت خواهد شد.

۴-۵) سرمایه مشارکت مدنی حاضر با توافق طرفین دفعتا” واحده در اختیار شریک اول بعنوان مدیر اجرایی قرار خواهد گرفت و شریک اول بعنوان امین و وکیل طرفین متعهد است سرمایه دراختیار را در جهت موضوع قرارداد با قید شرط ضمان تلف جزئی و کلی مصرف نماید.

ماده۶ – سود وزیان :

۱-۶ ) سود وزیان حاصله از مشارکت حاضر به میزان ……………………………درصد در سال/ماه  بصورت علی الحساب به شریک دوم پرداخت و در پایان دوره مشارکت سود و زیان حاصله محاسبه و تسویه خواهد شد.

۲-۶) شریک اول، استرداد اصل سرمایه‌ی شریک دوم و حداقل سود معینه طبق جدول بند ۶-۳ آتی را تا زمان استرداد اصل و سود متعلقه، تضمین و تعهد می نماید.

۳-۶) چنانچه شریک دوم به هر دلیل تمامی یا قسمتی از سرمایه خود را زودتر از موعد مقرر در ماده ۴-۱ دریافت دارد پرداخت سود مندرج در بند ۶-۱ فوق به شرح توافق پیوست تغییر خواهد کرد.

۴-۶) در صورتیکه در پایان دوره، سود مشارکت شریک دوم از میزان ………………….. علی‌الحساب دریافتی وی در طول دوره کمتر شد، شریک اول از مال خود تا میزان پرداختی عهده‌دار تأمین مابه‌التفاوت خواهد بود.

ماده ۷) مدیریت اجرایی  :

۱-۷ ) مدیریت اجرای قرارداد حاضر عهده شریک اول خواهد بود

۲-۷ ) اعمال مدیریت شریک اول رایگان ومجانی است و هیچگونه هزینه‌ای از این جهت منظور نخواهد شد.

ماده۸- وظایف مدیر اجرایی :

شریک اول عهده دار هدایت ،اجراء و نظارت بر حسن انجام امور قرارداد از جمله موارد زیر است  :

  • مدیریت مستمر و دائم در خصوص قرارداد حاضر تا خاتمه مدت .
  • بازاریابی و مذاکره با مشتریان متقاضی خدمات موضوع قرارداد.
  • تأدیه هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم  ناشی از انجام موضوع قرارداد از قبیل مالیات و بیمه و غیره.
  • حفاظت از ابوابجمعی تحت تصرف در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه شریک اول برای حفاظت مزبور ضامن است.
  • جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تبذیر
  •       بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمسی و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضاء ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورتحسابهای سود و زیان.
  • پرداخت/واریز سهم سود سالانه به شریک دوم  به حساب اعلام شده مربوطه درپایان هر ماه شمسی.
  • نظارت بر عملکرد و  پیگیری اجرای صحیح  اقدامات در جریان.

ماده ۹ ) سایر حقوق و  تعهدات طرفین :

۱-۹ ) تامین نیروی انسانی مجرب و هزینه‌های متعلقه به آنان اعم حقوق ومزایای جاری و سنواتی و بیمه و ایاب وذهاب وغیره ، جهت انجام موضوع قرارداد بر عهده شریک اول می باشد.

۲-۹)  شریک دوم حق انتقال این قرارداد را جزئا یا کلا ،ولو به صورت نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و غیره بدون موافقت شریک اول را ندارد.

۳-۹ ) طرفین تأیید می‌نمایند که از موضوع و جزئیات مشارکت حاضر  اطلاع کامل داشته و و دامنه قرارداد و الزامات تعریف شده در آن و همچنین تمامی مخاطرات اجرای پروژه را بررسی و شناسایی کرده و به آن واقف هستند و دانش فنی و سایر نیازمندی‌های اجرای تعهدات خود را در اختیار دارند و یا می‌توانند تأمین کنند و هیچ‌گونه امر مجهول و مبهمی برای آن‌ها وجود ندارد که بعداً بتوانند در مورد آن به جهل خود استناد کنند.

ماده ۱۰ ) فسخ قرارداد :

۱-۱۰ ) شریک دوم  میتواند با اعلام کتبی  به شریک اول نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند .

۲-۱۰ ) طرفین با توافق یکدیگر می توانند نسبت به اقاله این قرارداد اقدام نمایند.

۳-۱۰) در صورت فسخ قرارداد از سوی شریک دوم  اصل سرمایه وی حداکثر ظرف …………………. روز کاری به وی مسترد می­گردد.

۴-۱۰ ) پس از تحقق اقاله و یا فسخ از سوی شریک دوم، شریک اول نسبت به محاسبه بدهی و مطالبات یکدیگر و  تسویه حساب اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۱ ) فورس ‏ماژور:

۱-۱۱) هرگاه اجرای هریک از تعهدات موضوع این قرارداد از طرف هریک از طرفین، در نتیجة حوادث غیرمترقبه یعنی واقعه‌ای‏ که خارج از کنترل معقول طرفین باشد، از قبیل جنگ، سیل یا زمین‏ لرزه ، بحرانهای اقتصادی ، متوقف گردد و یا به تأخیر افتد، طرف مربوطه از وظیفة ایفای تعهداتی ‏که واقعه فوق ‏الذکر بر آن اثر گذاشته است، تا زمانی‏که اثر واقعه مذکور متوقف گردد، معاف خواهد بود.

۲-۱۱ ) در صورتی‏که دورة فورس ‏ماژور بیش از سه ‏ماه به‏ طول انجامد، طرفین در مورد نحوه ادامه قرارداد یا اقاله آن با  یکدیگر به توافق خواهند رسید.

۳-۱۱) تغییر نرخ ارز ویا تحریم های بین المللی فورس ماژور تلقی نمیگردد.

ماده ۱۲ ) حفظ اسناد و  اطلاعات :

۱-۱۲ ) طرفین قرارداد و نمایندگان، کارشناسان و کلیه عوامل  مرتبط با موضوعات و فعالیت‏های قرارداد حاضر ، متعهد هستند کلیة اطلاعات و اسنادی را که مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار می‏گیرند یا از آن مطلع می‏شوند خواه سازمانی یا اجرایی یا فنی ویا مالی وحقوقی ، کاملاً محرمانه تلقی نموده و در غیر از موارد قانونی و یا با موافقت کتبی و قبلی طرفین درطول مدت قرارداد و پس از قطع رابطه قراردادی طرفین، از افشای جزیی یا کلی آنان به هر شخصی و به هر شکل و بابت و حالت خودداری نمایند و در صورت کشف خلاف، متخلف علاوه بر مسئولیت کیفری، متعهد به جبران خسارات مادی، معنوی و اعتباری ناشی از آن به طرف مقابل خواهد بود؛ طرفین در هر صورت و شرایطی (دوران همکاری و یا پس از آن) متعهد می‏گردند، از افشاء و در اختیار قراردادن هرگونه اطلاعات فنی، اجرایی و سازمانی برنامه‌ها و پروژه‌های مرتبط یا غیرمرتبط با قراردادبه شخص ثالث خودداری نموده و آن را کاملاً محرمانه تلقی نمایند.

۲-۱۲  )  طرفین قرارداد می‏بایست به ‏محض کشف هرگونه استفاده و یا افشای غیرمجاز اطلاعات و یا موارد محرمانه یا هرشکل دیگر ، شریک دیگر را مطلع نموده و به هر روش معقولی با یکدیگر در جهت بازیابی مالکیت اطلاعات و یا موارد محرمانه همکاری نموده و مانع استفادة غیرمجاز آن در آینده گردند.

۳- ۱۲ ) هریک از شرکاء ممکن است اطلاعات محرمانه را حسب دستور مقامات ذی‏صلاح قضایی افشا نماید که در این صورت باید قبل از چنین عملی به ‏صورت مستدل و کتبی شریک دیگر را مطلع و توافق ایشان را کسب نماید.

 ماده ۱۳ )  حل اختلاف :

۱-۱۳)  کلیۀ حقوق و تعهدات و روابط مالی و حقوقی طرفین قرارداد  تابع قوانین و مقررات جاریه در جمهوری اسلامی ایران است و قوانین مربوطه حاکم بر روابط طرفین خواهد بود.

۲-۱۳ ) در صورت بروز اختلاف در اجراء یا تفسیر این قرارداد ، موضوع یا موضوعات مورد اختلاف بدواً از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول توافق از طریق …………………………………………….. حل و فصل می گردد

۵-۱۳) نظر  داورمرضی الطرفین منتخب فوق برای طرفین قطعی – غیر قابل اعتراض و لازم الاجراء می باشد.

۶-۱۳ ) حق الزحمه داور عهده محکوم علیه می باشد.

۷-۱۳)  رای  داوری از طریق پست پیشتاز به طرفین ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۴ )  اقامتگاه قانونی و مکاتبات :

اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد، نشانی های مندرج در صدر این قرارداد بوده  و مادامیکه تغییر آن کتبا” به طرف مقابل ابلاغ نگردیده به منزله اقامتگاه قانونی طرفین محسوب میگردد.

ماده ۱۵ ) نسخ قرارداد :

این قرارداد در پانزده  ماده، و در ……………………………… نسخه تهیه ، تنظیم  و درتاریخ ………….  در شهر تهران امضا و مبادله  گردید و همگی نسخ آن دارای ارزش واحد هستند.

شریک اول                                                                     شریک دوم

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه وکلای هموطن کارت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی  تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.جهت تنظیم قرارداد اختصاصی با ما تماس بگیرید و در این زمینه با وکلای هموطن کارت مشاوره نمایید

ما میتوانیم بصورت غیر حضوری نیز قرارداد دلخواه شما را تنظیم نموده و برای شما ارسال نماییم .

جهت ارتباط با شماره های زیر ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۰ و ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۲ – ۰۹۱۲۴۴۳۶۸۲۹  تماس حاصل نمایید .


                                                           

                                                                قرارداد خرید و طراحی آسانسور

این قرارداد فیمابین شرکت ……………… به نمایندگی …………………… به نشانی …………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
تلفن …………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و شرکت …………………… به نمایندگی …………………………… به نشانی ………………………………………………………………………………. تلفن …………………. که در این قرارداد به اختصار پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر منعقد می گردد .
ماده ۱ – موضوع قرارداد
طراحی و خرید دو دستگاه آسانسور کامل با مشخصات فنی پیوست کاملا وارداتی ساخت شرکت ………………………. همراه با نصب و راه اندازی در محل کارگاه طبق مشخصات فنی ذکر شده در قرارداد .
ماده ۲- اسناد و مدارک قرارداد
۲-۱- قرارداد حاضر
۲-۲- نقشه و مشخصات فنی
۲-۳- کلیه دستورکارهائی که در حین اجرا توسط کارفرما ابلاغ می گردد .
۲-۴- مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان که بدون ضمیمه نمودن جز اسناد قرارداد می باشد .
ماده ۳ – مبلغ قرارداد
کل مبلغ قرارداد ، عبارتست از ………………………. ریال که پس از کسر ۵ درصد بابت مالیات قابل پرداخت می باشد که از مبلغ کل قرارداد ………………………. ریال جهت طراحی محاسباتی و فروش و حمل و تحویل کلیه تجهیزات و لوازم مربوط به دو دستگاه آسانسور به همراه کلیه عوارض و مالیات های کالای وارداتی به صورت تحویل کامل در کارگاه ………………….. .
مبلغ ………………………… ریال جهت نصب کلیه درب ها و کابین و دیگر لوازم مربوط بطور کامل و راه اندازی دستگاهها همراه با اخذ تایید آسانسور از شرکت بازرسی آسانسور ایران در نظر گرفته شده است .
ماده ۴ – نحوه پرداخت
با توجه به توافقات و زمان بندی تحویل آسانسور نحوه پرداخت بشرح ذیل خواهد بود .
۴-۱- مبلغ ………………… ریال به تاریخ ……………….. طی چک شماره ……………… بانک …………….. بابت تحویل کلیه دربهای طبقات ، درایو ( نیروی محرکه ) و دستگاههای مربوط به ایمنی و تراول ها و غیره که پس از اخذ تایید از پروژه مبنی بر حضور موارد فوق در پروژه قابل دریافت خواهد بود .
۴-۲- مبلغ …………… مورخ ………….. طی چک شماره ……………………….. بانک …………………….. .
۴-۳- مبلغ ………….. مورخ …………………. طی چک شماره ……………………. بانک ……………………. .
ماده ۵ – مدت قرارداد
با توجه به اینکه پیمانکار اذعان می نماید از محیط کارگاه بازدید بعمل آمده و مسایل اجرائی در کارگاه همراه با خرید وسائل وارداتی تجهیزات را در نظر گرفته و با این شرایط جهت خرید ، حمل ، تحویل ، نصب و راه اندازی کل آسانسورها از تاریخ عقد قرارداد به مدت …………… ماه قرارداد را بطور کامل تا راه اندازی اولیه انجام داده و پیمانکار حداکثر در مدت ……………….. ماه بعد ازآن همراه با استاندارد آسانسورها جهت تحویل موقت درخواست کتبی نماید .
ماده ۶- زمان بندی انجام کار
۶-۱- مورخ ………………….. تحویل کلیه درب ها و ریل ها به همراه درایو و متعلقات ( تراول )
۶-۲- مورخ ………………….. نصب کلیه درب ها و ریل ها
۶-۳- مورخ …………………… تحویل کابین و تابلو و کلیه قطعات کسری جهت نصب و راه اندازی
۶-۴- مورخ …………………… نصب کلیه قطعات و راه اندازی کامل جهت اخذ تایید استاندارد
تبصره – طبق توافقات بعمل آمده و برنامه زمان بندی ، پیمانکار پس از عقد قراداد می بایست سریعا نسبت به باز کردن اعتبار بانکی جهت خرید اقلام اقدام و در تاریخ های فوق نسبت به تحویل ملزومات اقدام نماید .
ماده ۷ – دوره تضمین قرارداد
۷-۱- پیمانکار ، کل مجموعه خریداری شده را بعد از تاریخ صورتجلسه تحویل نهائی به مدت ۲۴ ماه گارانتی نموده و موظف است هرگونه اشکال در سیستم یا خرابی در قطعات آن را در کمترین زمان جبران نماید .
۷-۲- پیمانکار ۲ فقره چک وجه الضمان بانک مورد تایید کارفرما را بابت وجه الضمان تحویل اجناس خریداری شده به پروژه هر یک به مبلغ ……………….. ریال طی اخذ رسید به کارفرما در هنگام عقد قرارداد تحویل داده که بدیهی است پس از تحویل اجناس به پروژه طی یک صورتجلسه ، کلیه چک های .جه الضمان تحویلی به ایشان مسترد می گردد .
۷-۳- یک فقره چک بانک ………………… به مبلغ ……………………. ریال به عنوان حسن انجام کار در هنگام عقد قرارداد توسط پیمانکار بابت تضمین حسن انجام کار و نصب تحویل نهایی به کارفرما تحویل و پس از اخذ گواهی تایید از طرف اداره استاندارد به ایشان مسترد خواهد شد.
ماده ۸ – تعهدات کارفرما
۸-۱- کلیه کارهای مرتبط با ساخت سازه ، آهن کشی ، آماده سازی چاهک ها
۸-۲- کلیه کارهای مرتبط با عملیات ساختمانی از جمله دورچینی دربهای طبقه و ایجاد حفره های لازم در سنگ نما برای نصب شستی های طبقه و نشان دهنده های سردرب و همچنین ساخت فونداسیون های کف چاهک و کف موتورخانه آسانسور
۸-۳- تهیه و نصب چراغهای تونلی تامین کننده روشنایی داخل چاهک آسانسور وکلیدهای روشنایی مربوطه در موتورخانه آسانسور طبقه زیرزمین و همچنین پریز برق در کف چاهک آسانسور طبقه زیر زمین و همچنین پریز برق در کف چاهکهای آسانسورها
۸-۴- تهیه و نصب تابلو برق فاز شبکه در موتورخانه های آسانسور
۸-۵- تهیه و نصب دریچه های فرار در موتورخانه
۸-۶- تهیه و نصب هواکش موتورخانه آسانسور
۸-۷- تهیه و نصب ریل و قلاب سقف موتورخانه آسانسور
۸-۸- تهیه و نصب پریزها و روشنایی موتورخانه آسانسور
۸-۹- تخصیص و تحویل انبار دارای قفل و روشنایی به پیمانکار به منظور نگهداری لوازم و قطعات آسانسور در مدت اجرای قرارداد
۸-۱۰- پرداخت به پیمانکار طبق شرایط ماده چهار
ماده ۹ – مشخصات فنی دستگاهها
– درب طبقه : سانترال دولته به عرض ……………… به ارتفاع ……………… مدل …………………… دارای کنترل سرعت VVVF
– درب کابین : سانترال ( باز شو از وسط ) ، دولته ، به عرض ………………… به ارتفاع ……………. مدل …………….. دارای کنترل سرعت VVVF
– درب کابین : مدل …………….. و یا به انتخاب کارفرما ( کارفرما می بایست از کلیه مراحل طراحی و ساخت کابین ها مطلع بوده و با نظر وی کابین ساخته شود )
– طول مسیر : حدودا ۶۰ متر ( طول مسیر حرکت و چاهک مربوطه به رویت پیمانکار رسیده و مورد تایید ایشان بوده است )
– ارتفاع تمام شده داخل کابین ۴۰/۲ می باشد که با توجه به طرح انتخابی این اندازه بایستی در طراحی و نصب لحاظ گردد .
– استفاده از ۱۰ عدد LCD یا نمایشگر در طبقات داخل کابینها و با رنگ آبی سایز ” ۹ یا بالاتر
– سیستم ارتباط داخلی جهت برقراری تماس بین مسافرین و متصدی ساختمان در مواقع ضروری
– طرح نهایی شاسی طبقات بایستی با تایید نظر کارفرما انتخاب و جهت نصب آن اقدام گردد .
– ایمنی ها : همگی در تطابق کامل با استاندارد EN81 گواهی شده توسط TUV آلمان
-کلیه تجهیزات سازگار و مورد تایید سازمان استاندارد آسانسور در ایران خواهد بود .
– دربهای کابین مجهز به سیستم پرده نور جهت کنترل باز و بسته شدن
– در تابلوی فرمان ورودی جهت سنسور زلزله و سیستم هوشمند تعبیه می گردد .
– نصب سنسور زلزله توسط پیمانکار ولی خرید آن توسط کارفرما انجام می گیرد .
– سیستم نمایشگر در داخل هر طبقه از نوع دات ماتریکس با رنگ آبی می باشد .
– نوع آسانسور : کششی از گروه وتیور با تمام تجهیزات و لوازم .
– سیستم صوتی جهت پخش در داخل کابین (Surround System)
– نوع سیم بکسل – مدل گاورنرها کاملا وارداتی از کشور آلمان
– زنگ خبر رسیدن به طبقات ( طبق اصول استاندارد ) .
– کلیه قطعات و نصب طبق استاندارد EN81 باید باشد .
– کلیه ریل ها از نوع ……………… ساخت …………………. می باشد .
– کلیه ترمزها و پاراشوت ها ساخت ………………………… می باشد .
– تراول از نوع دت وایلر سوئیس …………………………….. می باشد .
-کلیه کفشک ها از نوع ……………….. ساخت ……………. می باشد .
– کلیه کابینها شامل سیستم Over Load می باشد.
– وزنه تعادلی از نوع چدنی می باشد .
– نوع کاربری : مسافر بر
– ظرفیت هر دستگاه ………………. نفره
– سرعت: ………………………….. متر بر ثانیه
– تعداد توقف: …………………. ایستگاه
– تعداد درب : ………………… برای هر دستگاه
– تعداد درب کابین : …………… برای هر دستگاه
– روش احضار : Duplex/Down-Collective
– تابلو فرمان : مدل
– درایو : مدل
– اندازه چاه : ۲۶۰* ۴۱۰ سانتیمتر
– Cop&Lop: مدل
ماده ۱۰ – تعهدات پیمانکار
۱۰-۱- پیمانکار تعهد می نماید بدون وقفه و تعطیلی از روز انعقاد قرارداد عملیات موضوع قرارداد را شروع نماید و تعداد کارگران و استاد کاران باید طوری باشد که در تحویل به موقع کار تعویق حاصل نگردد ، در این مورد کارفرما حق خواهد داشت افزایش تعداد کارگران و استادکاران را از پیمانکار بخواهد .
۱۰-۲- پیمانکار تعهد می نماید استاد کاران و کارگران خبره در رابطه با موضوع قرارداد را بکار گمارده و شخصا خود هدایت آنها را به عهده گیرد و دستمزد و حقوق کامل ایشان را به موقع پرداخت نماید .
۱۰-۳- مسئولیت اخلاقی و حفظ موازین شرعی کلیه پرسنل پیمانکار به عهده ایشان بوده و کارفرما می تواند در صورت مشاهده موارد ، این موضوع را به پیمانکار گزارش دهد و ایشان می بایست نفرات خاطی را از کارگاه اخراج نماید .
۱۰-۴- پیمانکار موظف است پس از دریافت پیش پرداخت در حداقل زمان نسبت به نهایی کردن پروفرمها و ثبت سفارش های کالای موضوع قرارداد اقدام لازم انجام دهد .
۱۰-۵-پیمانکار موظف است آسانسور موضوع قرارداد را پس از ترخیص از گمرک جهت حمل از گمرک تا محل کارگاه تحت پوشش بیمه حمل قرار دهد .
۱۰-۶-پیمانکار موظف است قبل از اتمام مراحل اداری ترخیص ، مراتب را به اطلاع کارفرما رسانده و هماهنگی لازم برای محل تخلیه اجناس درکارگاه و همچنین حضور عوامل تحویل گیرنده را بنماید .
۱۰-۷- پیمانکار موظف است حداقل یک نسخه از کلیه اسناد دریافتی از شرکت سازنده را در اختیار پروژه قرار دهد .
۱۰-۸- پیمانکار موظف است نمونه های مختلف کابین ، شاستی و کلیه لوازمات تزئینی را که شرکت سازنده عرضه می نماید ، به خریدار معرفی و پس از تایید از طرف پروژه نسبت به سفارش طبق درخواست اقدام نماید .
۱۰-۹- کلیه عملیات آهنکشی ها چاهکها جهت نصب توسط پیمانکار کنترل و نظارت می گردد و ایشان موظف به تحویل گرفتن کل اسکلت از مجری سازنده طبق استانداردهای موجود و نقشه های اجرائی می باشد . (همچنین ایشان می توانند کسانی را که در این مورد مهارت فنی دارند جهت اجرا به کارفرما پیشنهاد داده تا ایشان انتخاب نمایند ) .
۱۰-۱۰- پیمانکار بایستی هنگام تکمیل کابین و ساخت و قبل از حمل با هماهنگی با کارفرما شرایطی را جهت بازدید کارفرما و نماینده ایشان مهیا تا کارفرما بتواند هنگام ساخت و مونتاژ از کلیه اقلام ، بازدید حین ساخت داشته باشند .
۱۰-۱۱- پیمانکار متعهد است از زمان شروع عملیات نصب بر طبق زمانبندی اعلام شده کار را به پایان برساند و دستگاههای مورد قرارداد را در شرایط کاملا مناسب مطابق با ضوابط استاندارد تحویل و نصب و راه اندازی نماید .
۱۰-۱۲- پیمانکار موظف است پس از گشایش اعتبار اسنادی در بانک کارگزار مراتب را به طور کتبی به اطلاع خریدار برساند .
۱۰- ۱۳- رعایت کامل مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان از جانب پیمانکار الزامی است .
۱۰-۱۴- پیمانکار تعهد می نماید که کلیه مشکلات احتمالی و سختی کار و مشخصات فنی و نقشه های اجرائی را ملاحظه و سپس نسبت به امضای این قرارداد اقدام می نماید.
۱۰-۱۵- پیمانکار تعهد می نماید که کلیه عملیات موضوع قرارداد را با رعایت اصول فنی و ایمنی کامل و حفظ جان کارگران خود در نهایت دقت انجام داده و به اتمام برساند . ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز الزامی می باشد .
ماده ۱۱ – تحویل آسانسور
پس از راه اندازی هر دستگاه آسانسور و انجام عملیات تا مقطع حداقل ۹۵ درصد پیمارنکار ملزم بوده این مسئله را به طور کتبی به دستگاه نظارت کارفرما اعلام دارد .
بعد از دریافت گواهی نامه استاندارد ایران ، پیمانکار ملزم به گزارش و ارائه این مسئله به کارفرما و یا دستگاه نظارت بوده و ظرف مدت ۱۵ روز با حضور و تایید کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار صورتجلسه ای مبنی بر تحویل موقت دستگاه آسانسور امضاء خواهد شد . ۶ ماه بعد از تاریخ تحویل موقت دستگاهها با درخواست کتبی پیمانکار از کارفرما حداکثر در مدت ۱۵ روز در جلسه ای با حضور تایید کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار تحویل قطعی خواهد شد .
ماده ۱۲ – حل اختلاف
در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .
ماده ۱۳ – موارد فسخ قرارداد
۱۳-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار
۱۳-۲- تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد
۱۳-۳- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده
۱۳-۴-تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سونیت پیمانکار بنماید .
ماده ۱۴
این قرارداد در ۱۴ ماده و ۱ تبصره در سه نسخه تهیه شده و به امضاء طرفین رسیده و هر نسخه آن در حکم واحد بوده و دارای اعتبار واحد می باشد .

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه وکلای هموطن کارت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.جهت تنظیم قرارداد اختصاصی با ما  تماس بگیرید و در این زمینه با وکلای هموطن کارت مشاوره نمایید

ما میتوانیم بصورت غیر حضوری نیز قرارداد دلخواه شما را تنظیم نموده و برای شما ارسال نماییم .

جهت ارتباط با شماره های  زیر ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۰ و ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۲ – ۰۹۱۲۴۴۳۶۸۲۹ تماس حاصل نمایید .


                                                                            نمونه قرارداد فروش سهام شرکت:

این قرارداد نمونه ای از قرارداد خرید و فروش سهام یک شرکت می باشد که براساس آن می توان تمام یا بخشی از سهام یک شرکت که متعلق به شخص واحد یا چند نفر سهامدار می باشد را به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی واگذار و منتقل نمود.

این قرارداد پیرو توافقنامه شماره ………………….. مورخه ……………… مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی با رعایت مقررات قانون تجارت بین آقای ……………. فرزند ………………. به شماره شناسنامه ……….. و به شماره ملی …………………. به نشانی: ………………………………………… به وکالت و نمایندگی از :
الف) شرکت ( مثلاً آریا )………… به شماره ثبت ……………… ثبت شده در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جمهوری اسلامی ایران ( تهران ) به نشانی تهران ………………………………………. دارنده …………….. سهم ( به حروف : ……………………………. سهم ) معادل ۱۰۰% (صد در صد ) سهام این شرکت در شرکت (مثلاً عمران نصر ) ( برابر با ۵/۵۳ % (پنجاه و سه و نیم درصد) کل سهام شرکت عمران نصر ) به موجب وکالتنامه شماره ……….. مورخ ……………… تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ………. تهران .
ب ) شرکت ( مثلاً کوروش ) …………………….. به شماره ثبت ………….. ثبت شده در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جمهوری اسلامی ایران (تهران) به نشانی تهران ………………………………………………….. دارنده …………………. سهم معادل سیزده ونیم درصد از سهام این شرکت ………………….. در شرکت عمران نصر به موجب وکالتنامه شماره ……………. مورخ …………….. تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ………. تهران .
که در این قرارداد « فروشنده» نامیده می شود از یک طرف و:
۱– شرکت سرمایه گذاری ( مثلاً الف) ………….. به شماره ثبت …………… به نمایندگی آقای …………………………… به نشانی: …………………………………………………………………
۲– شرکت مهندسی ( مثلاب ) ……………………………….. به شماره ثبت …………………… به نمایندگی آقای ……………..به نشانی: ………………………………………………………………….
که از این پس در این قرارداد به اختصار«خریدار» نامیده می شوند از طرف دیگر برابر مفاد آتی این قرارداد منعقد و برای طرفین لازم الاتباع می باشد.

ماده یک ) موضوع قرارداد :

فروش و واگذاری میزان ۶۷% (شصت و هفت ) درصد (معادل ۴۶۹۰۶۷۰) سهام شرکت عمران نصر به شماره ثبت۱۹۶۳۶۰ ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران با جمیع توابع ، لواحق ، منضمات ، تجهیزات ، ماشین آلات ، اموال ( طبق لیست پیوست ) ، تعهدات ، مطالبات و غیره به خریدار به تفکیک ذیل:
الف) تعداد ۴۴۸۰۶۴۰ (چهار میلیون و چهار صدو هشتاد هزار و ششصد وچهل سهم ) برابر ۶۴% ( شصت و چهار درصد ) سهم به شرکت سرمایه گذاری ( الف) ب) تعداد ۲۱۰۰۳۰ (دویست و ده هزار و سی سهم ) برابر ۳% ( سه درصد ) سهم به شرکت مهندسی ( ب)

ماده دو ) ثمن معامله :
ثمن معامله به مبلغ نود و هفت میلیارد ریال معادل نه میلیارد و هفتصد میلیون تومان می باشد که بر اساس مفاد و شرایط این قرارداد بشرح ذیل پرداخت خواهد شد :
معادل ۲۵% ( بیست و پنج ) درصد از کل ثمن معامله برابر بیست وچهار میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال طی دو فقره چک به شماره ………………. به تاریخ …………. عهده بانک سپه شعبه البرز ایرانشهربه مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و چک به شماره ………………. به تاریخ ……………….. عهده بانک سپه شعبه …………….. به مبلغ ۱۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پس از ارائه صورتجلسه نقل و انتقال به فروشنده پرداخت گردیده و مابقی طی یک فقره چک به سررسید حداکثر یک ماه از تاریخ وصول گواهی مرجع ثبت شرکتها مبنی بر اعمال قطعی تغییرات پرداخت خواهد گردید ( ضمناً کلیه سرمایه ثبت شده شرکت عمران نصر پرداخت شده است.)
تبصره : فروشنده قبول نمودکه در مقابل چک بانکی پیش پرداخت ، یک فقره چک به میزان یک و نیم برابر مبلغ پیش پرداخت به خریدار تحویل نماید تا در صورت قصور یا تعلل فروشنده جهت انتقال سهام، خریدار هزینه ها و خسارات ناشی از این اقدام را به تشخیص و نظر داور مرضی الطرفین از محل چک موصوف ، وصول نماید . بدیهی است پس از جری تشریفات انتقال قطعی سهام و ارائه مستندات مربوطه ، چک موضوع این تبصره به فروشنده مسترد خواهد گردید.
ماده سه ) شرایط انتقال سهام:
رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی و تشریفات اداری مربوط به انتقال سهام که در قوانین مربوطه مورد تصریح قرار گرفته است . جهت انتقال سهام به نام خریدار لازم و ضروری بوده و هرگونه قصور و تقصیر و تخلف از مقررات مربوطه ، بر عهده فروشندگان خواهد بود.
ماده چهار ) تعهدات طرفین :
۱-۴- فروشنده متعهد می گردد ظرف یکماه از تاریخ امضاء این قرارداد با اخذ مفاصا حسابهای مرتبط با نقل و انتقال ، مطابق مقررات و رویه سازمان امور مالیاتی و جری تشریفات اداری، مقدمات لازم را جهت ثبت انتقال سهام به نام خریدار فراهم نماید
۲-۴- فروشنده اقرار واعلام می دارد که از اشخاص ممنوع المعامله نمی باشد.
تبصره ) فروشنده و خریدار متعهد هستند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ نقل و انتقال رسمی سهام نسبت به انجام تشریفات مربوطه و ثبت آن در دفتر سهام شرکت عمران نصر، اقدام نمایند و هر گونه تعدیل احتمالی ضروری برای مدت مذکور منوط به تشخیص داور مرضی الطرفین خواهد بود .
ماده پنج ) موارد متفرقه :
۱-۵ فروشنده و خریدار بدینوسیله تائید می کنند که قبلاً مصوبه هیئت مدیره موکل و شرکت متبوع خود را مبنی بر موافقت با خرید و فروش سهام شرکت عمران نصر را اخذ نموده اند و از این جهت مانع قانونی و اساسنامه ای برای نقل و انتقال سهام وجود ندارد
۲-۵– قرارداد حاضر با امضای آن توسط فروشنده و نمایندگان مجاز خریدار با توجه به آگهی ثبت و آخرین تغییرات روزنامه رسمی صاحبان امضاء مجاز شرکت بوده و برای طرفین نافذ و لازم الاجرا می باشد.
۳-۵– کلیه درآمد های مربوط به قراردادهایی که شرکت عمران نصر تا تاریخ امضاء این قرارداد با اشخاص ثالت منعقد کرده و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سهام و بدهی های شرکت یا مطالبات آن تا تاریخ امضای این قرارداد به خریدار منتقل می شود و فروشنده از تاریخ امضای این قرارداد هیچگونه حق و حقوق مالی و غیر مالی به نسبت سهام واگذار شده در شرکت عمران نصر ندارد
تبصره ) نظر به اینکه در مستندات ارائه شده و تایید شده ( تراز آزمایشی مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۸ ) از سوی فروشنده طی کد ۳۱- حسابها و اسناد پرداختنی تجاری به مبلغ ۲۲،۹۹۳،۳۱۴،۴۵۴ ریال توسط آقای ………. ( وکیل معامل این قرارداد ) تعهد به پرداخت گردید و خریدار هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت آن نخواهد داشت و پرداخت مابقی ثمن معامله منوط به ارائه تسویه حساب مبلغ فوق از شرکت عمران نصر می باشد.
۴-۵- طرفین متعهد می شوند که به جز به منظور انجام تشریفات لازم که بین طرفین توافق شده است مفاد قرارداد و شرایط آن را محرمانه تلقی نمایند.
۵-۵- هر گونه ابلاغیه، احضاریه ، یا مکاتبه و نظایر آن که فروشنده یا خریدار در اجرای قرارداد حاضر یا در ارتباط با اختلاف های احتمالی حاصله از اجرای قرارداد به اقامتگاه طرف مقابل از طریق پست سفارشی دو قبضه ارسال خواهد شد و این ابلاغ به معنای ابلاغ به فروشنده یا خریدار خواهد بود
۶-۵- طرفین اعلام و اقرار نمودند که ثمن قرارداد به شرح مذکور در این قرارداد قطعی بوده و هیچگونه ادعایی برای تعدیل قیمت خرید و فروش کاهش یا افزایش آن از سوی طرفین مسموع نخواهد بود و طرفین کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش و افحش را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده شش) خسارات و حق فسخ :
۱-۶- درصورت تخلف هر یک از خریدار یا فروشنده از اجرا و انجام هریک از تعهداتی که در این قرارداد ذکر شده است طرف خاطی متعهد به پرداخت خساراتی معادل پنج درصد کل مبلغ این قرارداد به طرف دیگر می باشد این خسارات مانع ازاعمال سایر حقوقی که در این قرارداد برای طرفین مقرر شده است توسط طرف دیگر نخواهد بود و بدل از اصل تعهد نیست.
۲-۶- هر گونه فساد در معامله اعم از اینکه در هر زمان نسبت به هر تعداد از سهام واگذار شده هر گونه ادعایی از سوی اشخاص ثالث مطرح گردد یا هر موضوع دیگری که به نحوی به سهام واگذار شده خللی وارد نماید برای خریدار حق فسخ ایجاد خواهد کرد. این حق در صورتی قابل اعمال است که داور مرضی الطرفین رای به فساد معامله بدهد. در این صورت فروشنده باید تمامی خسارتهای وارده از جمله سود بانکی ثمن ایداعی در مدتی که نزد فروشندگان بوده است را پرداخت نماید .

ماده هفت ) اقامتگاه طرفین :
اقامتگاه طرفین در این قرارداد همان است که در ماده یک این قرارداد ذکر گردیده است و هر گونه تغییر در نشانی اقامتگاه باید کتباً به اطلاع طرف دیگر برسد در غیر اینصورت ابلاغ به نشانی قبلی معتبر خواهد بود.
ماده هشت )حل اختلاف:
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر و اجرای قرارداد ،طرفین از طریق مذاکره نسبت به حل و فصل آن اقدام خواهند نمود. در صورت عدم حصول نتیجه موضوع با ارجاع امر به داور مرضی الطرفین پیگیری خواهد شد و رای داور مرضی الطرفین لازم الاجرا است . در صورت عدم توافق در تعیین داور مرضی الطرفین برابر مقررات داوری آیین دادرسی مدنی داور تعیین خواهد شد.
ماده نه ) تعداد نسخ قرارداد:
این قرارداد در ۹ ماده و سه تبصره در ۳ نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسید و کلیه نسخ آن در حکم واحد و دارای اثر حقوقی یکسان بوده و برای طرفین از تاریخ امضای قرارداد لازم الاجرا می باشد .

خریدار                                                                                            فروشنده

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه وکلای هموطن کارت با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.جهت تنظیم قرارداد اختصاصی با ما تماس بگیرید و در این زمینه با وکلای هموطن کارت مشاوره نمایید

ما میتوانیم بصورت غیر حضوری نیز قرارداد دلخواه شما را تنظیم نموده و برای شما ارسال نماییم .

جهت ارتباط با شماره های  زیر ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۰ و ۰۲۱۶۶۷۱۳۸۱۲ – ۰۹۱۲۴۴۳۶۸۲۹ تماس حاصل نمایید .