شرکت تدبیرگران آسایش هموطن درتاریخ ۱۲ تا ۱۵ دیماه ۱۳۹۶ در سالن شماره ۲۷ به همراه کارشناسان فروش و تیم بازاریابی خود حضور داشتند .