مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

82859579-72234205_1teb5rk

نمونه توافقنامه

بسمعه تعالی توافق نامه این توافقنامه در تاریخ ……………… در محل شرکت )ک ا ( واقع در اشتهارد شهرک صنعتی …… ۱- شرکت صنایع ( ک ا ) به شماره ثبت ….. و شناسه ملی ………. مورخه ۵/۹/۹۲ به نشانی شهرستان اشتهارد غزالی غربی خیابان……………………………. ۲ – آقایان ۱ – حسن ۲-حسین ۳-احمد همگی ( […]

82859579-72234205_1teb5rk

نمونه توافقنامه

بسمعه تعالی توافق نامه این توافقنامه در تاریخ ……………… در محل شرکت )ک ا ( واقع در اشتهارد شهرک صنعتی …… ۱- شرکت صنایع ( ک ا ) به شماره ثبت ….. و شناسه ملی ………. مورخه ۵/۹/۹۲ به نشانی شهرستان اشتهارد غزالی غربی خیابان……………………………. ۲ – آقایان ۱ – حسن ۲-حسین ۳-احمد همگی ( […]