% با ارائه هر کدام از استخر کارت های شرکت هموطن میتوانید از مراکز خدماتی زیر تخفیف دریافت نمایید %